Geo 1r trim

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Geografía

Escrito el en catalán con un tamaño de 7,7 KB

La legislació sobre el medi ambient L’impacte mes gran de les activitats humanes sobre el medi ambient planteja les administracions la necessitat d’elaborar i fer complir les lleis de protecció del medí. Si no es compleixen pot ser sancionat econòmicament i els empresaris infractors els pot ser aplicats el codi penal segons la gravetat d’infracció. L’inici de la legislació ambiental Te l’origen als Estats Units al 1960 i al 1970de l’EPA(Envioronmental Protection Act) primera llei de protecció del medi ambient Àmbit Mundial 1972-Reunió de les NU a Estocolm inici de la reforma ambiental 1982-Carta Mundial de la Natura 1984-1987-Deliberacions de la comissió Mundial de les NU sobre l’ambient i el desenvolupament 1992-Celebració de Rio de Janeiro de la Conferencia de NU sobre el medi ambient i el desenvolupament. 1998-Acords de Kyoto 2005-Entrada de vigor la llei de Kyoto Àmbit Europeu 1986-Aprovació de l’acta única Europea que deia les exigències de protecció del medi ambient 1992-Tractat de la Unió Europea 2000- Aprovació del govern Europeu sobre protecció, gestió i planificació del paisatgeLa major part dels països en via de desenvolupament no disposen de legislacions similars, i la producció industrial es porta a terme sense tenir en compte l’impacte ambiental. Els països desenvolupats utilitzen les lleis permissives per desfer-se dels residus Industrials perillosos i per instal·la-hi industries. Objectius de la legislació Ambiental La contaminació no s’atura ni respecta fronteres la contaminació atmosfèrica generada en un pais en pot afectar un altre i ocasionar-hi la destrucció d’ecosistemes aquàtics es: GB(pluja acida) Les amenaces derivades de l’efecte hivernacle i de la debilitació de la capa d’ozó. El problema de aquets acords necessiten un aparell executiu i mitjans per obligar el seu compliment i moltes vegades corren el risc de quedar-se simples declaracions d’intencions. L’estat actual de la legislació ambiental La legislació ambiental ha avançat en la major part dels països industrialitzats. S’han obert diferents línies d’intervenció els principals problemes existents: la generació de residus sòlids, la protecció de les aigües continentals, la contaminació dels mars i de les atmosferes i del sòl.Els tractats internacionals sobre el medi ambient es classifiquen segons l’aspecte de què s’ocupin:1-Temes Mediambientals generals 2-Conservació de la natura i dels recursos naturals 3-L’atmosfera l’espai i exterior 4-El medi ambient marí 5-Els recursos naturals marins 6-Les aigües 7-Substancies perilloses 8-Seguretat Nuclear 9-Responsabilitat sobre els danys mediambientals Prevenció dels desastres ambientals d’origen industrials El principal problema els accidents industrials: Quan te lloc un desastre, rep l’atenció mundial i aleshores es produeix la conscienciació i la preocupació general. L’increment de l’activitat industrial porta associat els riscos d’accidents i catàstrofes ecològiques, estan relacionats amb la manipulació de productes químics, el transport i el tractament. La solució es que les empreses fiquin en els pressupostos les despeses mediambientals de seguretat per garantir la seguretat del personal les instal·lacions i reduir l’impacte mediambiental

Prevenció dels desastres ambientals d’origen industrials El principal problema els accidents industrials: Quan te lloc un desastre, rep l’atenció mundial i aleshores es produeix la conscienciació i la preocupació general. L’increment de l’activitat industrial porta associat els riscos d’accidents i catàstrofes ecològiques, estan relacionats amb la manipulació de productes químics, el transport i el tractament. La solució es que les empreses fiquin en els pressupostos les despeses mediambientals de seguretat per garantir la seguretat del personal les instal·lacions i reduir l’impacte mediambiental
.
El paisatge, recurs i patrimoniEl paisatge a Catalunya s’ha caracteritzat per la seva fesonomia agroforestal. Aquest tipus de paisatge de Catalunya s’ha caracteritzar per la seva fesonomia agroforestal. Aquest tipues de paisatge es distingeix per l’aspecte d’un mosaic integrat per peces de mides diverses on s’alternen els conreus, les àrees forestals. La configuració del paisatge agroforestal català es el resultat de l’acció de les activitats humanes en el territori i de la seva interacció amb el medi natural. Els agents dels canvis en el paisatge El paisatge es el resultat del medi físic i l’acció humana en transforma a mesura de que les activitats humanes evolucionen. -El treball del camp: un dels principals agents que ha alterat els paisatges naturals: canviat la cobertura vegetal, ha drenat les terres aigualoses, ha modificat el perfil de les muntanyes, hi ha fet arribar aigua a les terres de secà. -El proces urbanitzador: ha estat element dominador en tots els paisatges, les vies de comunicació han solcat el territori en totes direccions, les grans concentracions urbanes han canviat l’aspecte del litoral radicalment.-L’activitat Industrial: ha estat un agent de canvis intensos en el paisatge. Les explotacions de matèries primeres per al seu us industrial(mines,pedreres) les grans infraestructures destinades a la producció o el transport de energia(pantans,línies elèctriques, gasoductes) i els equipaments industrials(factories,polígons) Vers com un paisatge globalPer l’accio del proces urbanitzador, el paisatge actual de Catalunya esta adquirint un caracter cada cop mes suburbà. Això es per la presencia d’elements lligatsa la vida urbana( l’era global) 1.-L’increment de la superfície forestal 2.-La dispersió dels elements urbans  3.-El domini dels elements del transport:carreteres, rotondes, túnels etcEls paisatges d’Espanya El predomini a Espanya es de espais agrícoles i forestals, l’extensió dels paisatges urbans i industrials han agumentat molt desde XX. Hi distingim 4 grups: -Paisatges atlantics: elevada densitat de població i població dispersa(activitats:ramaderes i forestals) -Paisatges mediterranis: elevada densitat de població un predomini de la població concentrada en nuclis urbans, Barcelona(activitats: arigicultura i regadius) -Paisatges mediterranis de l’interior: escassa densitat de població, aglomeració urbana i industrial, Madrid (activitat:seca extensiu) -Paisatges de muntanya mediterrània humida, amb predomini de l’explotació ramadera i forestal.

Entradas relacionadas: