Pla general comptable catala

Enviado por Chuletator online y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,65 KB

 

Pla general de comptabilitat

Es el text legal que estableix el Març tècnic de la normalització comptable I té com a finalitat fonamental aconseguir que la informació econòmica i Financera de les empreses siguin fiable i comparable. Per garantir la Fiabilitat de la informació econòmica s’utilitzen diverses tècniques D’auditoria.

Les empreses han de prendre decisions i s’obté de la comptabilitat poden Ser interpretades i contrastada per tothom a qui hagi de arribar directius, Propietaris i accionistes, auditors creditors... I s’anomenen Grup d’interès.

En aquesta informació hi ha de haver unes normes de funcionament comunes a Tots els usuaris de la comptabilitat que facilitin l’anàlisi, la interpretació i La comparació dels informes comptables externs de les empreses. Per tant totes Les formes jurídiques han de fer la comptabilitat.

1973: caràcter voluntari però amb la intenció de convertir-se en Obligatori. 1987: comunitat econòmica europea. 1990normes legals comunes a tots Els estats membres.

Hi ha dos variants de Pla Contable:

PGC:

Es el pla que s’aplicarà de forma general a totes les empreses, PGC per a pimes:
opcionalment les Podrien aplicar les petites i mitjanes empreses, però han de complir dos dels Requisits següents: 1. Que el total de l’actiu no superi les 4 milions d’euros 2. Que l’import net de xifra de negoci no superi els 8 millons d’euros 3 que la Mitjana de treballadors no superi els 50.

Principis comptables

Empresa en funcionament:

comptabilitzar tots els elements segons estableix Les normes del pla de comptabilitat no segons el valor de l’empresa

Data del fet o meritació:

inscriure al registre comptable els assentaments En funció del dia que es fan. Mai abans del dia que correspon

Uniformitat:

has de seguir el criteri que es va establir al principi de crear l’empresa Per poder sempre comparar un exercici amb un altre

Prudència

L’obligació de comptabilitzar únicament els beneficis fins el tancament De l’empresa, mentre que els riscos de pèrdua s’han de comptabilitzar el més Aviat com siguin coneguts

No compensació:

no es poden barrejar les contes, s’ha de fer el seguiment d’una en un, Encara que al final el resultat sigui el mateix

Importància relativa:

no aplica estrictament un assentament comptable Quan el fet tingui poca importància comptable

Comptes de deteriorament:


recullen les pèrdues de valor de caràcter temporal Experimentades pels actius

. Imatge fidel:

aplicació i interpretació dels principis i normes comptables

Quadre de contes:


els quadres de comptes conté els grups, els Subgrups, els comptes i els subcomptes degudament codificats i amb un títol que N’indica el contingut. El PGC ordena tots els comptes amb una classificació decimal On hi trobem en les Pimes 7 grups

Pla de compte:


es una relació detallada i codificada de tots els comptes i subcomptes que Preveu usar una empresa, segons la seva activitat i les seves característiques.

VERIFICACIÓ COMPLTABLE:


comptabilitat que segueix l’empresa esta obligada A tenir una verificació externa

L’auditoria financera es una Gent que estudia el cicle comptable que ja s’ha fet anteriorment i et diu com Va i corregeix errors, aquesta auditoria potser de dins de l’empresa o de fora.

·Auditoria operativa: Revisa els procediments.

·Ecoauditora: Consisteix en controlar l’impacte mediambiental de les empreses

LEGISLACIÓ MERCANTIL


Engloba tota les normes i lleis que regulen el Funcionament de les empreses i s’inclou el dret mercantil.

·El dret Mercantil es el que regula l’activitat econòmica que es du a terme en una empresa

REGISTRE MARCANTIL:


conjunt de departaments que depenen de la Direcció general dels registres i del Notariat del Ministreri de Justícia i té Com a objecte la inscripció dels empresaris, la publicitat dels documents comptables I la legalització dels seus llibres i el dipòsit.

·El codi del Comerç: principal Març legislatiu de les operacions mercantils a Espanya, son Articles en els quals es detalla les principals obligacions comptables de l’empresari, Però hi ha diferents lleis com ara les lleis de societat anònima, la llei de Societat de responsabilitat limitada i el reglament del registre mercantil.

LLIBRES DE COMPTABILITAT


Serveixen bàsicament per registrar i anotar els Fets comptables que han succeït a la empresa al llarg del període comptable

·Llibre diari:

Elements:

cap contingut: s’anoten cronològicament els fets comptables de forma períòdica Que te empresa

·Llibre d’inventaris I comptes anuals:à inventaris Inicals- detalladament s’han de constar tots els drets, bens i obligacions de l’empresa à Balanços trimestrals de comprovacions de sumes i Saldos- mirar llibre major a partir dels assartaments del llibre diari s’hagin Passat correctament à comptes anuals: Balanç de situació, compte de pèrdues i guanys, estat de canvis en el patrimoni Net, memòria- es torna a detallar el patrimoni net els comptes anulas, el Balanç de situació compte de pèrdues i guanys, els canvis en elñ patrimoni net I la memòria

·Altres llibres à llibre major- per separat els comptes que Intervenen en els assentaments del llibre diari i els saldos à llibres auxiliars- poder-hi registrar d’una Mateixa naturalesa

Entradas relacionadas: