Pla general comptable catala

Enviado por Chuletator online y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 9,63 KB

 

1.La Comptabilitat

És la ciència econòmica que Estudia el patrimoni empresarial, tant de manera estàtica com dinàmica. Estudia El patrimoni en un moment determinat i les variacions que s’hi produeixen.

La comptabilitat proporciona informació a l’empresa.
Mitjançant la informació econòmica, la direcció podrà Prendre decisions de manera més encertada.

L’objectiu és proporcionar Informació econòmica a diferents nivells de l’empresa:

-          - A la direcció: Perquè tingui Informació suficient per prendre decisions i planificar el futur de l’empresa.

-          - A les persones que són propietàries I accionistes perquè puguin comprovar que els seus interessos estan ben Protegits.

-          - Als treballadors/es: ja que dels Resultats de l’empresa en dependrà la continuïtat del seu lloc de treball.

-          - Als creditors de l’empresa: perquè Puguin saber si aquesta empresa presenta suficients garanties per a la Seguretat dels seus crèdits.

-         -  Hisenda pública: per comprovar que No hi hagi frau fiscal i per cobrar l’impost sobre societat.

      Assentaments De correccions valoratives: Es fan a data del 31/12 (final de L’any) al llibre diari i serveixen per modificar el valor d’alguns elements Patrimonials.

Existeixen Diferents correccions valoratives:

-Amortització: comptabilització de La depreciació de valor que pateixen els immobilitzats i les inversions Immobiliàries per ús i obsolència.

-Variació d’existències: al final de L’exercici, caldrà incorporar a la comptabilitat el valor real de les Existències en el magatzem, donat que haurem comptabilitzat durant l’any les Compres com a despesa, les vendes com a ingrés i el saldo del compte D’existències no haurà variat.

El Pla General de Comptabilitat és el text legal que estableix el Març tècnic de la Normalització comptable i té com a finalitat fonamental aconseguir que la Informació econòmica i financera de les empreses sigui fiable i comparable.

1.      1. Març Conceptual (obligatori): És el conjunt de fonaments, principis i conceptes Bàsics per registrar la comptabilitat.

-

Principis comptables

nEmpresa en funcionament:

nData del fet o meritació: Comptabilitzarem Les factures segons la seva data de meritació, independentment del corrent Monetari.

nUniformitat: Estableix L’obligatorietat de mantenir en el temps un criteri adoptat per l’empresa dins De les alternatives permeses.

Ex: Si a l’hora de valorar les existències en el Magatzem s’ha triat el criteri PMP, no pot ser canviat pel criteri FIFO sense Una causa justificada, ja que en comparar balanços entre exercicis els Resultats quedarien distorsionats.

nHem de comptabilitzar les possibles Despeses, en canvi els ingressos no es poden comptabilitzar fins que passen.

nNo-compensació: Prohibeix la Compensació de les partides d’actiu amb les del passiu, i les de despeses amb Les d’ingressos.

nImportància relativa: Permet la No-aplicació estricta d’algun principi o criteri comptable quan la incidència Quantitativa i qualitativa sigui d’escassa rellevància.

2.      2. Normes De registre i valoració per a pimes (obligatòries)

3.      3. Comptes Anuals (obligatori)

4.      4. Quadre De comptes (voluntari)

5.      5. Definicions I relacions comptables (voluntari)


L’auditoria financera consisteix En analitzar les anotacions que estan plasmades en els documents comptables Descriuen adequadament els fets que les han produït. A més, té com a objectiu Primordial elaborar elaborar un informe sobre la fiabilitat de la informació Economicofinancera analitzada.

Les auditories es Classifiquen de diverses maneres:

-Auditoria externa: Les fan professionals Independents a l’empresa, aplicant unes normes acceptades legalment.

-Auditoria interna: És la realitzada Per el personal de l’empresa.

-Auditoria operativa: Tracta de Revisar els procediments fets per l’organització de l’empresa amb la finalitat D’analitzar l’eficiència de l’estructura global de l’empresa en quant a Objectius, planificacions..

-Ecoauditoria: Consisteix en Controlar l’impacte mediambiental de les empreses.

Impostos: Pagaments Exigits per les administracions públiques sense que hi hagi una contraprestació Directa per al contribuent. Es divideixen en:

nImpostos directes: Recauen Directament sobre les persones o les empreses. Són els següents:Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF), Impost de societat (IS), Impost sobre activitats econòmiques (IAE).

n Impostos indirectes: Impost sobre transmissions patrimonials, Impost sobre el valor afegit (IVA) quegrava les operacions següents:

--- Els lliuraments de béns i les prestacions de Serveis efectuats per empresaris i professionals.

--- Les adquisicions intracomunitàries de béns.

--- Les importacions de béns fetes per empresaris, Professionals o particulars.

n Impostos especials.


Els comptes Anuals són uns estats financers que tenen la missió d’informar de la Situació patrimonial, la situació financera i els resultats de l’empresa. Han De reflectir una imatge fidel de la realitat de l’empresa.

Els comptes anuals Per les grans empreses són:

-Balanç de situació: Document que Ens mostra la situació del patrimoni net de l’empresa en un temps determinat.

-Compte de pèrdues i guanys: Mostra Ingressos i despeses i el seu resultat d’un temps determinat.

-Estat de fluxos d’efectiu:

-Estat de canvis en el patrimoni Net:

-Memòria:

Estructura del Compte de pèrdues i guanys

a)       a) Resultats d’explotació: S’hi anoten els ingressos i es resten les Despeses que són producte de l’activitat a la qual es dedica l’empresa.

b)      b) Resultat financer:
És el que s’obté de la diferència entre els Ingressos i les despeses financeres, es a dir, els ingressos que ha obtingut L’empresa en fer inversions financeres i les despeses que s’han generat a causa Del finançament aliè per part de l’empresa.

c)       c) Resultats abans d’impostos: En aquest espai s’escriu la suma dels Resultats d’explotació i els resultats financers. Si la diferència és positiva Vol dir que hi ha beneficis; si és negativa vol dir que hi ha pèrdues.

d)      d) Resultat de l’exercici: En cas que hi hagi beneficis, s’ha de restar L’impost de beneficis de la quantitat del benefici net (acostuma a ser el 30%).Entradas relacionadas: