Gallego 1 eval

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Otras materias

Escrito el en español con un tamaño de 4,39 KB

lirica profana menores tenzon poema reciproco cant seguir imitar poema existente pranto dor morte alguen clase alta contaminados pastorela encontro cabaleiro-pastora descordo eskema distinto orixes folclorica base>pobo creador. lirica nace trad popular medio-latina orixe>poesia latina medieval arabico-andaluza establece fntes lirik romanik poesia arabe liturxica e paraliturxica>centrase musica e formas ritmicas lirica relixiosa alfonso X mecenas cultura medieval.reuniu sabios-artistas elaborou obras. converteu castelan ling oficial. 44 cantigas cantigas fontes narracions orais de milagres. coleccions marianas. txts haxiograficos. exp persoais rei transmision codice TO 128 E 417 T 193 F 104 incompleto caract de refran vv 4-17 silabas. zexel rondel balada clasif liricas imitan cant amor senhor>virxe narrativas finalidade didactica galego antigo evolucion nace gallaecia. galego+portugues formanse ata s XIV portugues>lingua oficial portugal. galego marxinacion sXV ata 1350 esplendor galego medieval desde 1350 castelan invade galego galego medio decadencia sXVI-XVII difucion espirito renacent. galego plano oral. igrexa>a favor castelan sXVIII idade moderna>biliguismo diglosico. defensa lingua galega>feixoo sarmiento. ensino galego galego moderno idade cont>proceso dignificacion social>consecuencia>recuperacion escrita galego sXIX etapas 1ª 1808-1833 primeiras manifest 2ª1833-1863 nace provincialismo 3ª1863-fins seculo. rexurdimento literatura prerrexurdimento 1833-1863. nova estruct territ. galicia>4 provinc. xorde provincialismo rexurd pleno 1863-1900 cantares gallegos.follas novas. 1ªgramatica galego.1ºdicionarios. xorde prensa galego.1889 rexionalismo caract estandarizacion fases dialectalismo inter~ super~ etapas galego popularizante s XIX fonte ppal>galego oral enxebrizante 1936 tendencia diferencialista protoestandar fin 70. simplif ortografia estandar hoxe, galego harmonico contorno dialecto lingua orixe noutra anterior ke e variedade diatopica formacion galego>resultado evolucion latin vulgar: distacia galicia-roma. mmnto colonizacion. nivel instruccion ds latinizadores. estratos linguisticos: substrato linguas anteriors dominante adstrato influencia entre linguas veciñas superestrato influiencia sobre a lingua de orixe periodo prerromano seculos previos chegada cultura latina. galicia>pobos mesturados. proceso asimilacion cultural marcado pola chegada latin peninsula. substrato prerromano romanizacion proceso de asimilacion de pobos ibericos a mundo cultural romano latin vulgar>galego-port presion pobos xermanicos>decadencia imperio romano. latin evolucionou polo imperio e deu orixe a novos dialectos. romance laico xurde do galego-port medieval formacion lexico galego patrimoniais procedentes latin vulgar. via oral. uso xeneralizado semicultismos palabras latin. cambios foneticos cultismos procedentas latin e grego. tecnicismos

Entradas relacionadas: