Gallego 1

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en español con un tamaño de 2,78 KB

 
Bilinguismo:Individual:capacidad persoa usar 2 lenguas capacidade semellante.Social:sociedad 2 lenguas 1 en desventaxa(desequilibrio) ]Diglosia:lenguas en conflicto, dominante(formal)/dominada(informal)-sustitucion da dominada x dominante,normativizacion da dominada[Galego 1900-36:extendese a todos os xeneros literarios,"castelao,risco,o.pedrayo",trata calquer tema"xornalistico,cientifico...";crease irmandades da fala e seminario de estudos galegos(maior acción politica e 1º estatuto galego,aprobado no 36 sen aplicacion,autonomia de galicia,cooficialidade...)->defendian galego en calker función comunicativa,ainda asi impoñese o castelan x:escolarización,urbanizacion da poboación,migracións...,continua a situación de bilinguismo :galego lengua do pobo dominada,castelán lengua do poder/administración dominante]Galego 36-75:etapa silencio como lengua escrita,sobrevive no exilio,nos 50 con ed.Galaxia e a revista Grial comeza a recuperacion do galego,democracia->comezo da reivindicacion do galego como patrimonio cultural,gaña prestixio,situacion de conflicto linguistico;;galego valido para todas as funcións,castelan dominante falado pola xente xove[Galego na actualidade:constitución do 78,estado das autonomias,autogoberno catalan.vasco,galego;incorporacion do galego o ensino,no 81->estatuto de autonomia,cooficialidade do galego,nacionalidade histórica,simbolos propios de galicia,etc[lei normalización linguistica:consideracion do galego signo identificativo e patrimonio cultural de galicia;Normalización:proceso convertir unhya lingua no vehiculo normal de comunicacion dunha comunidade;Normativización:proceso estandarizador dunha lingua"normas linguísticas"[Lingua no ensino:a lei de normalización determina galego asignatura obligatoria e lengua da administración dos centros;Eso-2asignaturas obrigatorias,2optativas;Bac-filosofia/historia[Medios de comunicación:Crtvg aproada parlamento galego 1984,obxetivo normalizador[Lexislacion europea:a UE protexe e promove o galego pero so recoñece as linguas estatais

Entradas relacionadas: