Galego

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en español con un tamaño de 7,82 KB

 
0 GALEGO DO 1975 Á ACTUALIDADE.NIVEIS DE COMUNICACIóN E USONOS DISTINTOS CONTEXTOS.MARCO LEGALO marco legalEn 1975 co final da dictadura franquista, comezou para España un novo período político que conduce á posta en vigos da Constitución Española.Nesta Constitución contémplase a creación do Estado das Autonomias. A constitución prevé k o español será a lingua do estado, polo k todos os españois teñen o deber de a coñecer e o dereito de a usar;as outras linguas serán tamén oficiais, e polo tanto, existirá o dereito legal de as usar. Como se ve, a constitución non prevé a obrigatoriedade de coñecer estroutas linguas, senón tan só o dereito de as usar.En 1980 apróbase o Estatuto de Autonomía galego, k consagra a oficialidade do galego en réxime de cooficialidade co castelán nesta comunidade autonoma.
A través da lei de normalización lingúistica resolvese k o galego é a lingua oficial de galiza.
Niveis de comunicación e usoDe todas as linguas minorizadas do estado español, o galego é, a única k mantén unha vixencia maioritaria no seu territorio. Ao mesmo tempo, e palpabel a sua progresiva recuperación social na vida púublica e na cultura.Non obstante, o certe é k as mesmas enquisas amosan tamén k o uso do galego está nun claro retroceso entre as xeracións mais novas, nos ámbitos urbanos, no mundo do traballo con relacion as novas tecnoloxiasetc.En xeral, nos eidos da funcion de identidade, familiar, local e laboral, podese sinalar k o galego segue a ser a lingua maioritaria como lingua materna. Tamen k se dá un maior uso do galego nas persoas de mais idade k nas novas, nas k habitan no mundo rural k na cidade, nas relacionadas con profesións tradicionais k nas modernas e nos postos de traballo de menor capacitacion e responsabilidad.. Polo contrario, nos ambitos financeiros, tecnolóxicos, polítcos e académicos dase unha maior tendencia ao uso do castelán.O galego na administración públicaO galego é a lingua da administración publica en Galiza.O maior indice de uso do noso idioma atopamolo no parlamento galego, se ben hai k ter en conta as distintas ideoloxias das persoas k integran este organismo.Nas deputacions provinciais e nos concellos pode observarse, en xeral, unha actitude reacia coa normalización do galego, apostando polo mantemento do castelán.Outras instituciónsOs partidos políticos nacionalistas fan un uso exclusivo do galego e asumen a súa defensa como fundamental para a defensa dos intereses dé Galiza. Os partidos de esquerda úsano maioritariamente, e os da dereita mantéñense na indiferencia.Os sindicatos vencelladas ao ámbito do traballo, teñen no galego a súa lingua de comunicación practicamente única.As organizacións empresariais e bancarias, asociadas ao poder e ao capital, teñen no castelán a súa lingua de uso máis normal.O ámbito da xustiza viviu sempre de costas á lingua galega, en parte porque a lexislación proviña historicamente de Castela. Na actualidade a situación non variou moito.
Outro tanto se pode dicir do ámbito da igrexa.. os cregos, bispos e congregacións relixiosas que usan o galego fano a título persoal, pois a igrexa non se implico.u nunca nin está a facelo hoxe na defensa da lingua propia dos saos fregueses.
0 galego no ensinoEste é un campo clave para a normalización do idioma ou para a súa substitución polo castelán, O motivo é que o ensino é obrigatorio e atinxe ao canto por canto da poboación, e porque as idades nas que draga ás persoas son as oráis permeábeis á adquisición de hábitos lingüísticos que logo serán permanentes.A partir da súa oficialización, o galego introduciuse nos planos de estudio dos diversos niveis educativos a través da asignatura de Língua e Literatura Galega, así como pula obriga de usar o galego como lingua vehicular doutras asignaturas.Aínda que o aumento do: uso do galego foi xeralizado, foi oráis palpábel no ensino medio que no primario, e oráis peste que na universidade. Do mesuro xeito, foi oráis notábel na ensinanza pública que na privada.0 galego nos medios de masasOs medios de comunicación de masas tañen unha grande importancia, poia súa inmediatez, a súa popularidade e a presencia continua que tañen na posa sociedáde. Desde que o galego é lingua oficial, está presente nos medios de comunicación, se ben a súa situación a respecto do castelán segue sendo de clara desvantaxe.a) Medíos de comunicación escritos (xornais e revistas)Sé existe un xornal diario escrito- íntegramente en galego, "O Correo talego"(1995). No resto dos diarios, a presencia do galego é testemuñal, entre o 2% e o 5%, sempre en función de subvencións económicas da Xunta de Galicia. Existen algúns semanarios escritos íntegramente en galego, como "A nosa Terra", e un bo número de revistas mensuais ou doutra periodicidade.b) Medios de comunicación orais e visuais (radio e televisión)A creación da Radio Autonómica Galega e da Televisión de Galicia, en 1985, .foi un falto mol importante de cara á prestixiación social do galego, xa que esta foi a súa lingua exclusiva desde o principio ata hoxe. Con todo hai que dicir que a prestixiación que supuxo para o galego a súa presencia nos aulas e nos medios de comunicación trouxo como consecuencia inmediata a súa adopción como lingua propia por boa parte da xuventude, en contra da tendencia ao abandono que se deu na xeración dos seis país.c} Internet. o fenómeno das novas tecnoloxías crea un panorama novo no mundo das comunicacións no que a lingua galega non debe estar ausente se guaca mentar perspectivas de consolidación e de futuro.galego no mundo da culturaNo eido da cultura, a área máis normalizada é sin dúbida a da literatura. Na actualaidade existe unha creación literaria diversificada e de notábel calidade, e un público lectora en galego que, se ben aínda minoritario, aumenta e consolidase día a día. Existen varias editoriais con producción exclusiva en galego.No ámbito do teatro domina claramente o galego, mentres que no cinema, só se deron pasos para o inicio dunha filmografía propia. No campo da música, o galego ten presencia plena na música tradicional e moho mellor na moderna.porvir da lingua galegaO galego áchase hoxe nun momento decisivo da súa historia.Por un lado, nunca desde a idade Media o poso idioma dispuxo de tantas armas ao sea servicio para acedar a plena normalización lingüística: mellora na consideración social, situación de cooficialidade, amparo institucional, presencia crecente no ensino, na cultura...Por outro, tampouco nunca antes o perigo de substitución lingüística Í01 tan patente: mantemento de prexuízos lingüísticos, presión desgaleguizadora dos medios de comunicación, alarmante descenso da transmisión do galego xeración tras xeración...Se ben é innegábel que a cultura rural tradicional, que posibilitou a subsistencia da posa lingua ata ben entrado o sécalo XX, está a desaparecer, tamén é cacto que está a medrar a adhesión consciente á nos lingua como signo de identidade individual e colectiva dos galegos.camiño da normalización está só iniciándose e os logros acadados son aínda escasos. Por ¡so cómprenos a nós, a todos os gaiegos e galegas, adoptar un compromiso firme, consciente e activo, coa lingua galega que permita implantala. como vehículo normal de comunicación en calquera ámbito da vida.

Entradas relacionadas: