Funcions exclusives dels éssers vius

Enviado por Chuletator online y clasificado en Biología

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,41 KB

 
EL COS HUMÀ
Els éssers humans són organismes pluricel·lulars.
Anatomia: Estudi de l’estructura dels éssers humans. Fisiologia: Estudi del funcionament dels éssers humans.
Nivells cel·lulars: Àtom Molècula cèl·
Lula Teixit Òrgan Aparell Ésser humà Població Ecosistema
BIOELEMENTS I BIOMOLÈCULES
Bioelements: Elements químics que constitueixen la matèria dels éssers vius.
 Primaris: 96% de la matèria química. Carboni C Oxigen O Hidrogen H Nitrogen N Sofre S Fòsfor P
 Secundaris: Altres Sodi Na Calci Ca Potassi K Ferro Fe etc.
Biomolècules: Són molècules que constitueixen la matèria dels éssers vius.
 Orgàniques: C + H Glúcids Lípids Proteïnes Àcids nucleics
Inorgàniques: Aigua, Sals Minerals
TIPUS DE BIOMOLÈCULES
Glúcids: Sucres o hidrats de carboni.
Formats per C, O i H Exemple: Monosacàrids, glucosa Disocàrids, loctosa de la llet Polisacàrids
Lípids: Formats per carboni C i hidrogen
H. Algunes petites quantitats de oxigen
O i fòsfor P. Exemple: Greixos alimentàris: Glicerina Tres àcids grassos Hormones Vitamines
Proteïnes: Carboni, hidrogen, oxigen, nitrogen i sofre. Constituïdes per la uníó d’aminoàcids. Aminoàcids: Funcions_Contràctils, transportadores, reculadores, etc.
Àcids nucleics: Carboni, oxigen, hidrogen, nitrogen, fòsfor. Molècules molt grans formades per llargues cadenes de nucleònics. ADN: Àcid desoxiribonucleic. ARN: Àcid ribonucleic.
Aigua: La més abundant de l’èsser humà 65%. Està a la sang, limfa, líquid intestinal i a l’interior de les cèl·lules.
Sals minerals: Dissoltes per la sang (ions) Exemple: Ió de sodi Na+ Ió de clorur Cl – Exemple: Fostat càlcic Ca3 (Po4)2

Òrgan: Estructures fromades per diversos tipos de teixits agrupats per dur a terme una acció correcta.
Sistema: Conjunt d’òrgans constituït pels mateixos teixits. Teixit Ossi
Aparell: Conjunt d’òrgans formats per diferents teixits que cooperen per dur a terme una funció determinada.
FUNCIÓ DE NUTRICIÓ
 Aparell digestiu: Obté aliment i el transforma en molècules per l’organisme.
 Aparell respiratori: Aporta oxigen necessari per obtenir energia en els mitocondris.
 Aparell circulatori: Reparteix aliment i oxigen i retira les substàncies de rebuig.
 Aparell excretor: Expulsa a l’exterior substàncies de rebuig.

FUNCIÓ DE RELACIÓ
 Sistema nerviós: Capacitat de parcebre estímuls i donar respostes adecuades.
 Sistema ossi i sistema muscular: Coordinats, possibiliten el moviment del nostre cos.
FUNCIÓ DE REPRODUCCIÓ
 Aparell de reproducció
CÈL·LULA
Cèl·lula: És l’estructura viva més senzilla capaç de fer tres funcions (nutrició, relació i reproducció).
Formen part dels éssers vius.
 Procariotes: El seu ADN es troba dispers per el citoplasma.
 Eucariotes: El seu ADN es troba protegit a l’interior del nucli.
ESTRUCTURA
 Membrana plasmàtica: Està formada per dos capes de lípids amb proteïnes. Regula el pas del citoplasma amb l’exterior.
 Citoplasma: Constituït per el citol i per orgànuls cel·lulars. En el citol hi ha citoesquelet; format per filaments i túmbuls de preteïna que donen forma a la cèl·lula.
 Nucli: En les eucariotes a l’interior s’hi troba l’ADN. On també hi ha la cromotina que quan es separa s’organitza constituïnt cromosomes.

Entradas relacionadas: