La funció comercial i 'analisi de mercat

Enviado por Chuletator online y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 15,57 KB

 

TEMA 1

L’EMPRESA

Necessitats Humanes: evolució

-Cobertes de forma individual o Col·lectiva

-Organització capaç d’oferir Béns i serveix (empresa)

Empresa:

-Encarregada de produir béns i Serveis

-Unitat de producció: neix a Partir de tres elements

·La idea: cobrir Determinades necessitats

·L’emprenedor: persona o persones amb Capacitat de posar en marxa una empresa

·Recursos: mitjans Materials i persones que cal organitzar

Concepte d’empresa

Organització de Recursos necessaris que a partir de la combinació dels diferents mitjans de Producció, posar a disposició béns i serveis per cobrir les seves necessitats.

Conclusions:

·Empresa: organització à funciona D’acord amb unes normes

·Unitat econòmica: combinació de Diferents mitjans de producció

·Finalitat: generar productes i Serveis

·Obtenció de rendibilitat Econòmica

Altres:

·Crear ocupació

·Dinamitzar la societat

·Contribuir Al desenvolupament d’una determinada zona

·Créixer En dimensions i presencia en el mercat

·Aconseguir Prestigi

Funcions de l’empresa

L’empresa té dues Funcions: la econòmica i la social, aquestes son les següents:

-Organitzar els factors de Producció en cada país.

-Generar Riquesa: crear rendes monetàries de cada individu.

-Assumir Riscos: investigació, desenvolupament i innovació

Tipus d’empresa


Dimensió

Petita

Mitjana

Gran

Àmbit d’actuació

Local

Regional

Nacional

Multinacional

Global


Forma jurídica

Individuals

Societats

Titularitat del capital

Públiques

Privades

Mixtes

Activitat

Productores

Comercials

De servei


L’EMPRESA COMERCIAL

Empreses: cobrir Les necessitats à posar-se a l’abast de les persones

Funció: aproximar el producte al Consumidor

Objectius bàsics: obtenció de Beneficis per als seus propietaris

Venda: funció comercial de L’empresa

Definició d’empresa comercial

Unitat econòmica Que a partir de la combinació de diferents factors humans, materials i Funcionals, compren béns i serveis als productors amb la finalitat de posar-ho Al mercat per cobrir les necessitats i obtenir-ne beneficis econòmics.

Característiques Bàsiques:

-Factors de l’empresa comercial

·Unitat Econòmica bàsica: funció elemental de l’economia de mercat.

·Recursos humans: Directius i treballadors (més important).

·Recursos Materials: Factors productius que l’empresa posa en funcionament i Organització.

·Recursos Funcionals: temps, espai i organització

-Funcions d’empresa comercial: posar a disposició de mercat béns i Serveis, prestant a la vegada serveis a altres empreses.

-Objectius de l’empresa comercial:

·Facilitar Als clients: satisfacció de les necessitats.

·Obtenir Beneficis com a objectiu primordial (raó de ser d’una empresa).

Organització d’una empresa comercial

Direcció de L’empresa en funció d’uns factors i models teòrics, on aquets models D’organització no són específics.

Empresa comercial: Organització funcional à departaments (funcions)

Primer nivell

-Direcció general:

·Determinar Objectius

·Aprova i avalua Els plans de departament

Segon nivell

-Departament d’administració

·Comptabilitat i control De la comunicació interna i externa

·Arxiu general

-Departament de finances

·Plans d’inversió i Financers

·Gestió de cobraments i pagaments

-Departament comercial

·Gestió de la compravenda i les existències

-Departament de personal

·Selecció i Gestió de personal

Tercer nivell

-Compres: Desenvolupament de la funció d’aprovisionament

-Vendes: Desenvolupament del pla de ventes

-Logística: Gestió de magatzems i transports

Departament comercial

Àrea d’acció

-Aprovisionament: Compra de tots els productes i serveis necessaris

-Vendes: Procés d’intercanvi dels productes i serveis

-Logística: Operació de transport i magatzems

-Màrqueting: Conjunt d’accions de l’empresa per promocionar-se

Funcions

-Precompra

·Elaboració D’especificacions de compra a partir de les necessitats de l’empresa

·Recerca de proveïdors i Ofertes

·Selecció de proveïdors i ofertes

-Prevenda

·Elaboració del catàleg, Llista de preus i oferta

·Recerca i localització de clients

-Compra

·Formulació de comandes

·Recepció i comprovació De la mercaderia

·Pagament de l’operació (factura)

-Venda

·Recepció i estudi de Comandes

·Preparació i expedició De la mercaderia

·Transporti lliurament de la mercaderia

·Cobrament de l’operació (factura)

-Postvenda

·Atenció al client

EL MERCAT

Concepte de mercat

És la confluència De compradors que tenen necessitats i recursos, i de venedors que ofereixen Productes i serveis a canvi del pagament d’un preu, expressat en unitats Monetàries.

Factors:

-

Demanda

·Mercat: número De compradors possibles

·Vendes: el Número d’unitats de producte que es poden vendre

-Competència: Persona física o jurídica que presenta ofertes comercials per cobrir les Mateixes necessitats de la demanda.

-Oferta Comercial: conjunt de productes i serveis capaços de cobrir les necessitats de La demanda.

Tipus de mercats

Trobem tres nivells De mercats:

-Mercat potencial: número total de compradors sensibles a l’oferta d’un Determinat producte durant un període de temps concret.

-Mercat objectiu: número de compradors als quals desitja arribar una Empresa (objectius de vendes amb la seva oferta comercial en un moment Determinat.

-Mercat actual: número de persones que compren un determinat producte a Una empresa concreta en un moment donat.

La tipologia més Estesa és la següent

-Tipus De comprador

·Mercat De consum: persones que compren productes per satisfer les seves necessitats.

·Mercat Industrial: empreses que adquireixen béns i serveis per incorporar-los al seu Procés productiu.

·Mercat Institucional: organismes públics i institucions sense ànim de lucre que Adquireixen productes.

-Àmbit Geogràfic en què es desenvolupa l’activitat comercial

·Mercat local: àmbit mol restringit

·Mercat regional: abraça un sector ampli de localitats

·Mercat Nacional: comprèn tots els intercanvis que es produeixen a dins d’un estat

·Mercat internacional: es localitza en diversos països Diferents

-Tipus De producte

·Mercat de béns: s’intercanvien Productes tangibles

·Mercat de serveis: es presten serveis (productes intangibles)

-Estructura De la competència

·Monopoli d’oferta: un sol venedor i molts compradors.

·Monopoli de demanda: un sol comprador i diversos Venedors.

·Oligopoli d’oferta: poc venedors i molts compradors.

·Oligopoli de demanda: molts venedors i pocs compradors.

·Competència Perfecta: molts compradors i molts venedors en un mercat on només existeix un Producte homogeni.

·Competència Monopolística: molts venedors, cada un amb el seu producte diferenciat i molts Compradors que adquireixen el seu producte.

La demanda

Quantitat de Producte que els compradors estan disposat a adquirir en unes determinades Condicions de preu.

La demanda pot ser:

-Demanda final: quantitat de Producte demandat pels consumidors.

-Demanda Derivada: és la que es dona entre les diferents empreses, és a dir, és la Quantitat de producte que els compradors industrials i institucionals Necessiten per fabricar els seus productes o prestar els seus serveis.

Depèn:

-La Renda disponible i la seva distribució: major renda, major demanda general de Producte.

Quan La majoria de la renda concentrada en poques persones augmenta la demanda de Productes de luxe i quan la renda és equilibrada, augmenta la demanda de Productes de tipus mitjà.

-El comportament del consumidor: el comportament es variable i depèn de Dos factors: l’extern (família, grup de referència, etc.) i intern (experiència, personalitat, etc.)

-El preu del producte: com major sigui el preu del producte, menor serà La quantitat de producte demandat i viceversa.

-El preu dels altres béns: la disminució del preu d’un bé reduirà la Demanda dels productes substitutius (mateixa funció) i augmentarà la dels Productes complementaris (es consumeixen junts).

La competència

Conjunt d’empreses Que ofereixen productes similars en el mateix mercat.

S’analitza Mitjançant les qüestions següents:

-Qui són els competidors

-Com es la competència

Es concreta en:

-La Quota de mercat de cada empresa: percentatge que ven cada empresa sobre la Demanda total.

-La Posició de les empreses en el mercat: s’estableix una jerarquia implícita, en La qual existeixen:

·Líders: empreses amb influència i capital.

·Reptadors: empreses que volen ocupar el lloc del líder.

·Seguidors: empreses que segueixen l’estela del líder Convivint-hi pacíficament.

Entradas relacionadas: