Formula el cost per produir una unitat addicional

Enviado por Chuletator online y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,36 KB

 

El valor afegit


És l’utilitat suplementària que la producción aporta a les coses, i que els Atorga més valor que el que tenien abans de ser sotmeses a aquest procés.

Perspectiva técnica

Produir consisteix a combinar recursos productius com la mà d’obra, les Matèries primes, les màquines, l’energia o la dirección técnica, posant en Pràctica una determinada tecnología amb la finalitat d’obtenir un producte (béns O serveis).

La tecnología, Consisteix en un conjunt de procediments, equips productius imàquines que, en Un momento donat, combinen recursos material, humans i organitzatius per Produir un bé o servei.

Les tres definicions de producción, descriuen el mateix Concepte peró des de diferents angles:

-la perspectiva económica Indica la finalitat de la producción dins els flux circular de la renda.

-la perspectiva funcional-utilitària Assenyala per a que serveix la producció.

-la perspectiva técnica descriu com es duu a terme la producció.

 Com produir? Les empreses Decideixen que produir i les famílies què consumir. Quan les empreses han Escollit quin bé/servei llencen al mercat, han de determinar com produir-lo i En quina quantitat. D’acord amb la Perspectiva técnica estudiada en l’apartat anterior, qualsevol empresa, Abans de produir cal que es plantegi dues preguntes: quina tecnología emprar i Quina combinació de recursos selecciona.

Una tecnología A es tecnicament més eficient que una altra B quan utilitza el nombre menys gran posible De recursos productius per obtener la máxima producció posible.

L’eficiència económica Consisteix a seleccionar la més barata de totes les tecnologies eficients o de Les disponibles.

Cost de producció:


és el valor dels recursos per produir un Bé o un servei.

Costos fixos

No Varíen si canvia la quantitat produida. Es corresponen amb el valor dels Recursos que son fixos per a l’empresa, com el lloguer, despeses de Manteniment, etc…

Costos variables:

son Aqells costos proporcionals al nombre d’unitats que es produeixen.

Costos totals

Són la suma dels costos fixos més els costos varibles:

CT= CF+CV


EL BENEFICI EMPRESARIAL TOTAL s’obté mitjantçant la diferencia entre els ingresos totals (IT)
, obtinguts per la Venda dels seus productes, i els costos Totals (CT). Bf= IT – CT


-Costos mitjans o unitaris ( Cmi ). Son els cost per Unitat de producte. S’obtenen dividint el cost total per la quantitate produida:

Cmi= CT / nombre d’unitats produides

El benefici mitjà( Bmi)

,es la diferencia entre el preu De venda unitari(p)
i el cost Unitari (Cmi)
Bmi= p –Cmi

Costos marginals:

és El cost de producció de una unitat adicional i l’ingres marginal és el que sobte de la venda duna unitat adicional. La diferencia entre les dos magnituds, és el rendiment marginal.

C ma = ^CT/^Q                        Rma= I ma- C ma           I ma= ^ IT/ ^Q


Llei dels rendiments Decreixents:


si s’augmenta la quantitat dels recursos, però la resta es Manté constant la producció pujarà de manera cada cop més lenta fins que deixara De criexer i fins i tot pot disminuir.

Economies d’escala


Es el nom amb que es coneix el procés que permet a les grans empreses reduir els Seus costos unitaris en augmentar la seva producció.

Canal de distribució:


Es qualsevol dels mitjans emprats per aconseguir que els productes recorrin els Seu camí fins al consumidor.

Canal propi


És Propietat de l’empresa i en aquest canal l’empresa arriba directament al Client, sense intermediaris.

Canal extern

No Pertany a l’empresa productora. En aquest cas la planificació i organització de L’empresa están pensades específicament per la distribució.

Majoristes


Son Intermediaris que no venen el producte al consumidor final.

Detallistes


Son Els intermediaris que venen el producte al consumidor final en petites Quantitats.

Classes d’empreses:

Sector primari

Format per les empreses que es dediquen a l’explotació dels recursos naturals.

Sector secundari

Empreses que es dediquen a activitats transformadores.

Sector terciari o Serveis

Engloba les empreses comercials que es dediquen a la venta d’articles Sense transformar-los(supermercats, etc…)

Empreses privades


Son propietat de persones particulars o daltres empreses.

Empreses publiques


Son propietat de l’estat o qualsevol entitat de carácter public.

Estructura jurídica:-empreses individuals

Pertanyen a una persona física que els dirigeix com ho feien els empresaris Tradicionals i que fa front a les deutes amb els seus bens personals.

Empreses de socis o Societats

Tenen un o diversos  propietaris Que aporten els recursos necessaris.

Societat anónima

L’aportació mínima es de 60.101,21e les aportacions dels socis no sempre son en Diners , es divideixen en accions que representen fraccions de propietat de la Societat.

Societat limitada

L’aportació mínima per a construirla es de 3.005, 06e la responsabilitat dels Socis es limita a les subscripcions o participacions fetes. Fa falta el Consentiment d’altres socis per a poder fer-les.

Components de l’empresa:A)Element humà


B)Bens de capital o producció

Actiu fix

Format pels bens o equips destinats a contribuir en l’activitat productiva de Manera duradora.

Actiu corrent

Format Pels bens que es renoven cada cert temps.

C)L’organització


D)l’entorn

Entradas relacionadas: