Formación que excede la jornada laboral

Enviado por Chuletator online y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,22 KB

 

¡Escribe tu texto aquí!1. ELS CONVENIS COL·LECTIUS


El conveni col·lectiu és un acord entre empreses i treballadors ( sindicats o
representants dels treballadors) que té com a finalitat regular determinades situacions
laborals.
- Quines situacions pot regular el CC? Pràcticament totes (sous, permisos,
descansos, etc.)
- A quins treballadors s’aplica? A tots els treballadors que estan dins de l’àmbit
d’aplicació del CC.
- Quina és la seva durada? Normalment 1 any, però poden ser de durada
superior ( és poc freqüent).
- Quins requisits han de seguir? Un cop aprovats pels òrgans competents
s’han de presentar davant de l’autoritat laboral i publicar-los al Butlletí Oficial
corresponent.
- Quina finalitat té? Millorar les condicions laborals, és a dir, que s’aplica amb
preferència a la llei (ET) si serveix per millorar la situació de treball.

*Sindicat: Organisme que té com a finalitat principal defensar el treballador.
*DOG: Diari oficial de la Generalitat de Catalunya.

2. LA JORNADA LABORAL

La jornada laboral és el número d’hores diàries, setmanals o anuals que els
treballadors dediquen a la prestació laboral. Es pot pactar seguint la llei o el CC.
Segons l’ET ha de ser de 40 hores setmanals de mitjana anual.
La jornada laboral pot ser:
- Contínua: Es fa tota seguida. Si és de més de 6 h. Correspon un descans mínim
de 15 minuts.
- Partida: Es reparteix en dues parts. Hi ha d’haver, com a mínim, 1 hora de
descans entre una part i l’altre.

Hi ha jornades que tenen unes característiques especials:
TORN BOIG: Treballadors que fan canvis de torn cada setmana. Descansen després
tots els dies seguits. Es regula per CC.
JORNADA NOCTURNA: Treballs realitzats entre les 22h i les 6h. Per que es consideri
nocturn hi ha d’haver, com a mínim, 3 hores incloses en aquest horari. Els treballadors
cobren un plus de nocturnitat (excepte treballs propis d’aquest horari).

HORES EXTRES: Són totes aquelles que sobrepassen la jornada laboral normal.
En general les HE són voluntàries excepte que siguin “estructurals”, és a dir, que
estiguin pactades per CC o es facin per força major.
Les HE tenen límits: només es poden fer 80 h/any. Si es supera aquesta xifra, només es
pagaran aquestes en diners i la resta s’abonaran en vacances .

-Prohibicions:
· Els treballadors que fan torn de nit.
· Els menors de 18 anys.

3. ELS DESCANSOS I LES FESTES LABORALS

Els descansos es consideren els períodes de temps que la llei o CC estableix com a
“període no productiu” .

QUINS DESCANSOS PERMET LA LLEI?
- A les jornades de més de 6 hores continuades: mínim 15 minuts .
- A les jornades partides: 1 h per menjar.
- Entre dues jornades (un dia i l’altre): mínim 12 h.
- Descans setmanal: 1,5 dies interromputs.

QUINA CARACTERÍSTICA TENEN ELS DESCANSOS?
- Són retribuïts (Que es paguen).

Les festes laborals són el total de dies que, per llei o CC, no es treballa. Tenen caràcter
retribuït i no recuperlable.
Les festes laborals són 14 dies l’any de les quals 4 són d’àmbit nacional: 25 de
Desembre, 1 Gener, 12 d’Octubre i 1 maig. Dins d’aquestes 14 festes, hi ha 2 que són
locals.
QUE VOL DIR?
Doncs que, en principi s’han de fer per tothom, i només es pot modificar per CC i en
aquells sectors professionals en que estigui establert.
Per determinar les festes laborals, les empreses han de confeccionar, cada any, el
calendari laboral (ha d’estar visible al centre de treball) que surt de la negociació entre
l’empresa i els representants sindicals.

4. VACANCES I PERMISOS
Les vacances són la interrupció retribuïda de l’activitat laboral al llarg de l’any perquè
el treballador descansi. Són un DRET CONSTITUCIONAL. Són remunerades i no es
poden substituir per diners.
La durada s’ha de pactar per CC o contracte laboral i no poder ser inferiors a 30 dies
naturals l’any. Si no s’ha treballat 1 any sencer, es redueix la part proporcional.
- QUAN ES FAN VACANCES?
Segons l’activitat de l’empresa (si tanca a l’Agost) o segons pactes amb els treballadors.
- QUAN S’HAN DE FER?
Entre l’1 de Gener i el 31 de Desembre (si no es perden). Es poden fer totes seguides o
fraccionades.
- AMB QUANT TEMPS S’AVISA AL TREBALLADOR?
Amb dos mesos d’antelació .
- QUANT DUREN?
Són 30 dies naturals a l’any, sempre que s’hagi treballat un any sencer.

ELS PERMISOS RETRIBUITS .
Els permisos signifiquen que els treballadors, amb avís previ i posterior justificació, es
poden absentar a la feina conservant el dret a la remuneració.

- QUINS PERMISOS ESTABLEIX LA LLEI?
1. Per matrimonià15 dies.
2. Per exàmens prenatals i tècniques de preparació al partàTemps
imprescindible.
3. Per naixement d’un fill o per mort, accident o malaltia greu (operacions) de
parents fins al segon grauà2 dies (si és fora de la província fins a 4).
4. Per trasllat de domicilià1 dia.
5. Per compliment d’un deure inexcusable per caràcter públic i personalà temps
imprescindible .
6. Per realitzar funcionals sindicalsàtemps establert per llei.

Entradas relacionadas: