Forçes internes del mercat: consum

Enviado por Chuletator online y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,33 KB

 

Macroeconomia: S'ocupa de l'economia en conjunt


3 Variables crítiques de l'economia i els seus respectius indicadors: PIB (producte interior brut) -> mesura la PRODUCCIÓ//Index De preus al consum (IPC) -> mesura la INFLACIÓ//Taxa D'atur -> nivell d'OCUPACIÓ d'un país PIB: Valor Monetari de tots els béns i serveis finals que produeix Un país en un període de temps determinat, normalment un any 5 Característiques PIB: Segueix Un patró monetari (pomes + peres -> €)//Només Té en compte activitats declarades (no “negre” O “B”)//Només Es compten els béns finals//Mesura la producció dins les fronteres D'un país//Fa referència a un temps determinat PIB Interior i PIB nacional: interior on hi ha la botiga i nacional a on Ho fabriquen 
Inflació: Creixement Generalitzat i continu dels preus d'una economia inflació demanda:
Si S'incrementa la demanda De famílies, empreses i sector públic hi haurà escassetat i Pujaran els preus. 5 Teories la inflació de costos: originats Per la puja del preu dels Factors productius//Encariment De recursos naturals, Espiral salaris-preus, Espiral salaris-salaris, Poder de mercat, Tipus d'interès perjudicat O beneficiat per la inflació: Perjudicats: Pensionistes, Treballadors, Estalviadors, Exportadors// Beneficiats: Deutors, Estat, Importadors de productes Estrangers Index De preus al consum: mesura Ponderada Dels preus dels béns que representen el consum típic d'una família Mitjana 3 Forces realitat econòmica d'un país: Perttorbacions Externes al mercat (exemples: guerres, Clima, desastres naturals, inestabilitat política)//Forces Internes del mercat: oferta i demanda agregades De tots els agents econòmics // Intervenció Del sector públic: política econòmica (decisions Del govern per tal que l'economia vagi bé: reforma laboral, “retallades”, fomentar la investigació...) Nivell Mitjà de preus: vénen Donades pel Comportament conjunt dels agents econòmics d'un país. Es Reflecteixen en les corbes d'oferta i demanda agregades. Demanda Agregada: és la despesa total que, per a un determinat niell mitjà De preus, les famíliess, les empreses, el sector públic i els Estrangers assumeixen en una economia.Oferta Agregada: descriu la quantitat de producció que estarien disposades A vendre les empreses en un nivell mitjà de preus i uns costos de Producció determinats.Equilibri Macroeconòmic- gràfic: És quan s'aconsegueix que coincideixin els Plans de compradors i empreses, es a dir, en el punt en que es tallen Les corbes da i oa.Factors Condicionants del consum: renda disponible cada any: És El factor que més influeix sobre el consum. Més renda disponible, Vol dir més consum i viceversa//renda Permanent: Renda Que quedaria després d'eliminar influències Transitòries.//hipòtesi cicle vital: Les Persones estalvien per mantenir un consum Uniforme al llarg de la vida.Al Jubilar-se la pensió és inferior al sou oficial abans De la jubilació.//efecte riquesa: Dos Consumidors guanyen el mateix. Un té 100.000 € al banc i l'altre no. El primer disposa de riquesa addicional per A consumir. Inversió: 2 funcions: adquirir Béns (de capital) que satisfan indirectament Necessitats humanes perquè contribueixen a la producció futura, és A dir, serveixen per a produir altres béns./ 2F: A Curt termini: Fa augmentar la demanda agregada. Com a conseqüència, augmenta l'ocupació i la producció/A Llarg termini: Incrementa la capacitat productiva instal.Lada al país (maquinària, carreteres, equips) , permetent augmentar la Productivitat i el creixement a llarg termini. Factors Que condicionen la inversió: Ingressos: Si les empreses que fabriquen béns de consum tenen Molts ingressos, invertiran en béns de capital per augmentar la Producció//Costos: El cost d'adquirir el bé de capital ha de ser inferior al Rendiment que se n'espera obté-nir. Si els tipus d'interès són Alts, els costos augmenten.//Capacitat Productiva utilitzada: Quan s'arriba al ple rendiment (100%) de la capacitat actual, l'empresa es pot plantejar noves Inversions per ampliar la producció//Expectatives Futures: confiança en el futur de l'economia en Els pròxims anysEntradas relacionadas: