Fol

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,22 KB

 
   TREBALL:relacions de treball s regulen x:DRET LABORAL:caracteristq.
PERSONAL:prestació portada a terme pel treballador no una latre pers. en nom seu.
VOLUNTÀRIA:treball voluntariament,no pot ser obligat a fer el treball contra la seva voluntat.
PER COMPTE D'ALTRI:Fruit del treball no s dl treballador sino de l'empresari pel compte dl qual treballa.
RETRIBUÏDA:treballador rep salari pel seu treball.
DEPENDENT:treballador sotmès al poder d'organitz. i disciplina de l'empresa.
-Ls
RELACIONS LABORALS ESPECIALS sels aplica la normativa laboral general en els aspectes no recollits en la norma que regula aquestes relacions:·Personal d'alta direcció·Servei de la llarfamiliar ·Penats en institucions penitenciàries·Esportistes professionals·Artistes en espectacles públics·Estibadors portuaris
-RELACIONS NO LABORALS:·Relació de servei dels funcionaris públics·Prestacions personals obligatòries ·Treballados efectuats a títol d'amistat o benevolència·Treballs familiar, menys si demostra la condició d'assalariats dels qi portin lempresa·Treballs efectuats pel seu compte(autònoms)
FONTS INTERNES:
Constitució espanyola:materia laboral:
-articles referents a drets laborals:art28.
dret a la lliibertat sindical i vaga.art37dret negociació col·lectiva.art35.dret al treball:obligació poders publics d fer una politica d foment d l'okupacio.art40.prohibició d discriminació enl treball art14i35.Protecció dels desocupats art41.Seguretat social art41.Condicions d treball art35,40.2
Principals fonts d rang inferior a la Constitució.
-Lleis orgàniques,lleis ordinàries
:LLei organica d llibertat sindical.Llei d prevenció d riscos laborals.Llei d'infraccions i sancions en ordre social
-Real decret ley/Real decret legislatiu:Reial decret legislatiu,regula dret ser protegit pel sist.d seguretat social.Reial decret legislatiu,norma basica i regula drets i deures laborals bàsics.
-Reglaments:Reial decret on es fixa el salari minin interprofessional(SMI).Reial decret sobre jornades especials d treball.Ordre sobre cotització a l seguretat social.
-Convenis colectius:acords entre representans dls treballadors i empresaris on sestableix condicions d treball.
-Contracte d Treball:Font d relacio laboral entre un empresari i un treballador.
-Costum laboral:tenir lloc en una localitat i una professio concretes.
PROCEDIMENTS DE CONSULTA DE LA NORMATIVA LABORAL:
1-Identificació d l'element de consulta.2-Localització de la font i de la norma corresponent.3-Lectura i anàlisi de la norma.4-Interpretació i aplicació de la norma amb relació al supòsit.
PRINCIPIS D LANORMATIVA LABORAL:principi d normativa minima-Principi pro operari (norma no es clara s'aplica la+favorable x treballador-Princpici dla norma +favorable(si poden aplicar diverses normes s'aplica la+favorable pel treballado)


-Principi dla condicio+beneficiosa:si una norma laboral te condicions pitjos d les dl contract es mantindran ls millos condicions.-Principi d'irrencunciabilitat d drets:treballados no poden renuncia als drets q els reconexen.
DEURES DELS TREBALLADORS:
-Complir amb les obligacions dl seu lloc d treball,amb bona fe i diligència.
-Observar i usar les mesures d seguretat i higiene.
-Complir les ordres i instruccions d l'empresari en lexercici regular d les seves facultats directives:poden desobeirles quan siguin ilegals o suposin dany o risc.
-No efectuar competència deslleial amb l'empresa.
-Contribuir a la millora dla productivitat.
-Els que es derivin dels contractes d treball.
DRETS DLS TREBALLADORS
·DRETS BASISCS:
-treball lliure tria d profesio o ofici-lliure sindicació-Negociacio colectiva-Adopcio d mesures d conflicte colectiu -Vaga-Reunió-Participacio en lempresa-Ocupacio efectiva(asignar l'empresari al treballado,funcions,tasqes,mitjans...)
·DRETS EN LA RELACIO D TREBALL:-Formacio i promocio profesional a la feina-Tracte igual no discriminatori -Integritat fisica i adequada politica de seguretat i higiene(vetllar x la salut dls treballadors)-Respecte d la seva intimitat i consideracio adequada ala seva dignitat-Descans i percepcio puntual dla remuneracio pactada o legalment establerta-Exercici individual d les accions derivades dl contracte d treball
-d'altres q es derivin especificament dl contracte d treball.
POTESTATS D L'EMPRESARI
-Poder d direccio:ORDINARI:facultat d desidi estructura organitzativa d lempresa.facultat x dictar ordres i instruccions.Facultat x controla l complimen dla prestacio d treball.
-Poder disciplinari:LIMITS,no es poden imposar sancions q suposin una multa d reduccio dl sou, xo si suspensio d feina i sou.No es poden imposa sancions q comportin reduccio dls periodes d descans.
DEURES D LEMPRESARI
-Respectar els drets dls treballadors-Complir la normativa laboral en cadascun dels seus aspectes.

Entradas relacionadas: