Fol 4

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,08 KB

 
U.4 modificacio contracte:1.mobilitat laboral:mobilitat funcional:a)dins el grup o ktegoria prfesional ekivalent(sense causa).b)fora dl grup o ktegoria prof(raons tecnikes/organitzatives.c)mobilitat extraordinaria. mobilitat geografica:a)trasllat(exigeix cnvi d residencia)b)dsplaçament(trasllat temporal a un altre cntre)
2.modificacions substancials d ls cndicions d treball:raons economikes,tcnikes,organitzatives o d produccio.modificacions d horari, jornada,torns(extincio contracte,indemnitzacio d20 dies d salari x any d servei,max. d 9 mensualitats.
·Suspensio dl contracte:efecte:treballador no treballa i empresari no paga.causes:mutu acord,incapacitat laboral,maternitat,paternitat,carrec public,privacio de llibertat,suspensio feina i sou,força major,vaga,tancament,victima violencia d genere.
excedencia:treballador no presta serveis i empresari no remunera la feina.forçosa:mentre duri lexercici d carrec public,reserva lloc. voluntaria:treballadors amb 1 any d'antiguitat:entre 4 mesos i 5 anys,no reserva lloc.x tenir cura d'un familiar:fill(3anys desde el naixement),familiar(2anys).es reserva lloc el 1r any.
Extincio dl contracte:causes:a)compliment d durada(+d'un any:preavis 15 dies),b)voluntaria(dimissio-preavis segons cnveni,no indemnitzacio-,abandonament-empresari pot demanar danys i perjudicis-,incompliments empresari-indemnitzacio 45dies x any d servei,42mensualitats).
acomiadament disciplinari:extincio x voluntat d lempresari.causes:faltes,indisciplina,desobediencia,ofenses.s'ha d notificar x escrit(amb fets i data).dmanda x acomiadament:20 dies dsde la recepcio d la carta. qualificacio segons jutjat:acomiadament procedent(causa real),acomiadament improcedent(no queda provat,indemnitzacio 45dies d salari x any,42mens.),acomiadament nul(causa prohibida x la llei)acomiadament x causes objectives:circumstancies perjudicials x l'emrpesari.acomiadament colectiu:causes economikes,organitzatives o d produccio,indemn.20dies x any,12mens.acomiadament x força major:fet involuntari, imprebisivle o inevitable(incendis,plagues)indemn=colectiu. liquidacio:document dl preavis dextincio d contracte.

Entradas relacionadas: