Fol

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,79 KB

 
·Relacio laboral: son les que impliquen un un treball personal, voluntari, per compte d'altri, retribuïda, dependent.
·Relacions laborals especials: Disposen d'una normativa propia.EX: esportistes professionals,personal d'alta direccio.
·Relacions no laborals: quan no es cumpleix cap de les caracteristiques del treballador.EX: funcionaris publics, els treballs de la collaboracio social, els agens comercials.
·Estructura de la justicia laboral: -Jutjat de la societat. -Tribunal superior de justicia. -audiencia nacional. -tribunal suprem.
·Drets dels treballadors: -A trballar i lliure eleccio de profecio o ofici. -Liure sindicacio. -Vaga. -ocupacio efectiva. -promocio i formacio profecional. -Integritat fisica i adecuada seguretat de higiene. -Respecte a la intimitat de la persona. -Dret a descansar o percepcio puntual del salari.
·Deures dels treballadors: -Cumplir amb les obligacions concretes del seu lloc de treball, de conformitat amb les regles de degligencia i bona fe. -adobtar les mesures de seguretat e higiene. -Cumplir les ordres del empresari i instruccions.
·Drets o facultats del empresari: -poser de direccio/organitzar,dictar ordres,cotrolar. -poder disciplinari -->sancionar els treballadors per incumpliments.
·Deures de l'empresari: -respectar els drets dels treballadors. -complir la normativa laboral rigent(actual).


Relacio laboral: Persona que treballa a canvi d'un salari.
Fonts materials del govern:parlament i govern.
Fonts formals del dret: Lleis ordinaries i Reials dectrets legislatius.
Aplicacio del dret laboral: In dubio pro operario i irrenunciabilitat de drets.
Funcions de l'administracio i la juristiccio laborals: Resoldre conflictes laborals.
Organ que resol els recursus de cassacio: El tribulal suprem.
Drets de treballador: Lliutre sindicacio i ocupacio efectiva.
Ser digligent a la feina: treballar amb la cura i la rapidesa necessaties per obtenir un bon rendiment.
Es una potestant del empresari: el poder disciplinari.
11-a=F b=V c=F
OIT= tractats bilaterals.
Reglaments comunitaris=unio europea.
conveni colectiu=no son ni normes pero es poden aplicar.
Jerarqui de les normes laborals:1-normativa UE, 2-CE(la norma superior, 3-convenis OIT, 4-lleis organiques(drets fonamentals,esatus d'autonomia,regim elctoral[aprovar-les per majoria absoluta 1/2 + 2 dels diputats total]), 5-lleis ordinaries(desenvolupa la resta de materies[majoria relativa 1/2 + 1 dels diputats presents]).
poder legislatiu-->parlament (congres, diputats, senat)

llei:norma escrita costum:norma no escrita ppis generals:opinions experts.

Entradas relacionadas: