Fol

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,6 KB

 
Concepte: excluisions i relacions especials. el dret laboral es el que regula les relacions que surten de la prestació d'un treball per compte aliè. Pero tambe per tal de que una activitat entri dins el camp d'aplicacio de l'estatut de treballadors ha de complir altres caract. Caract de la prestació laboral: 1.Personal:cal treballar personalment, no una altre persona en el nostre lloc. 2. Voluntaria: no es pot treballar obligat. 3. Per compte alie: la persona cedeix la seva força de treball a l'empresari. 4.Retribucio: l'individu rep un salari com a compensacio dels seus serveis. 5.Dependent: el treballador es troba sota el poder organizatiu i disciplinari de l'empresa. Hiha algunes relacions que encara que compleixen aquestes caract. compten amb una normativa especifica que les regula i no estroben dins de l'EDT, parlam de les relacions laborals de caracter especial. Tambe podem trobar relacions de treball que no compleixen alguns dels aspectes del dret laboral i les denominam relacions no laborals. La definicio del dret laboral segons la legislació actual seria: conjunt de normes que regulen les relacions que neixen de la prestació voluntaria de serveis retribuits per compte alie i dins de l'ambit d'organitzacio i direccio de l'ocupador o empresari. Ej de relacions laborals de caracter especial: a)El personal d'alta direccio. b)El servei de la llar familiar. c) Els penats en institucions penitenciaries. d)Els esportistes profesionals. e)Els artistes en espectacles publics. f)Els representants de comerç que intervenen en operacions mercantils sense assumir el risc de l'operacio. g) Els discapacitats en centres especials d'ocupació. h) Els estibadors portuaris. i) Qualsevol altre feina expressament declarada com a relacio laboral de caracter especial per una llei. Fonts internes de l'ordenament espanyol: (de major a menor rang) 1.Constitucio espanyola: es una norma suprema que recull els drets i llibertats fonamentals de les persones. Totes les demes normes l'han de respetar. Ej: dret de treball, de vaga.. 2.Lleis organiques: regulen els drets fonamentals i les llibertats publiques de la CE. Ej: llei de prevencio de riscos laborals. 3. Lleis ordinaries: regules les materies no tractades per les lleis organiques. 4.Reials decrets legislatius:no son lleis sino normes amb rang de llei. 5. Reials decrets llei: normes amb rang de llei per casos molt necesitats. 6. Reials decrets: normes que desenv. els continguts de les lleis aprovades pel congres. 7.Ordres ministerials: reglaments aprovats per un ministre. Ej: ordre sobre la cotitzacio a la SS. Tambe hi ha fonts externes d'origen internacional i en la UE que incideixen en la regulacio del treball. Fonts externes de l'ordenament espanyol: 1.Unio europea. 2.Reglaments:lleis comunitaries aplicades en els estats membres. 3.Directives:normes que marquen obj. que s'han de aconseguir i necesita normes espanyoles que les desenvolupin. 4.Convenis de l'organitzacio internacional de treball: obligatoris una vegada ratificats pel parlament espanyol. 5.Tractats internacionals: acords entre 2 o mes estats per protegir laboralment als treballadors immigrants.Fonts d'origen professional: s'adopten com a norma. 1.Conveni col.lectiu: es un acord entre representatns de treballadrs i empresaris i s'encarrega de regular les condicions de treball d'una empresa o sector. 2.Contracte de treball: acord entre treballador i empresari i regula la jornada el salari.. 3.Usos i costums: aspectes repetits que s'adapten com a norma. Principis d'aplicacio: hem de tenir en compte que una norma de rang inferior no pot contradir-ne una de rang superior i que existeixen principis d'aplicacio dins l'ambit de les relacions laborals. Els principis generals del dret laboral son: 1.Principi de norma minima: a les normes laborals de jerarquia superior hi ha minims de dret que tenen que respectar o millorar les normes que son de rang inferior. 2.Principi in dubio pro operario: hi ha casos en que les normes no son clares i es poden interpretar de diferents formes, per tant hem de tenir en compte la millor per al treballador. 3.Principi de norma mes favorable: a una relacio laboral se li aplicara la norma mes favorable per al treballador tenint en compte les jornades, el salari..de tot un any. Hem de respectar els minims de dret necessari. 4. Principi de la condicio mes beneficiosa: si apareix una norma laboral amb condicions mes dolentes que les que tenen els contractes es tenen que mantenir les condicions mes favorables establertes anteriorment. 5.Principi d'irrenunciabilitat de drets: els treballadors no poden renunciar als seus drets. Jurisdiccio laboral: el poder judicial de l'estat representa la materialitzacio del dret a la tutela judicial efectiva que es troba a la costitucio espanyola. Dins la materia sociolaboral trobam els organs judicials que tenen la funcio de jutjar i de obligar a complir tot el que ha estat jutjat en materia laboral i de seguretat social.

Entradas relacionadas: