Fisica t3

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Física

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,95 KB

-Model atòmic de Dalton:
·La materia esta constituida per atoms
·Els atoms son indivisibles i no es modifiquen en les reaccions quimiques(Aquesta a sigue demostrada erronea)
·Tots els atoms d’un element quimic son iguals
·Els àtoms d’elements quimics diferents son diferents.
·Els compostos estan formats per la unió d’atoms.Els atoms nomes canvien de lloc,ja que els atoms proposats per Dalton son neutres.
-Model atomic de Thomson :
Va demostrar l’any 1897 que en les descarregues electriques de gasos s’obtenien particules amb una carrega negativa que eren identiques x qualsevol gas.
Thomson va anomenar aquestes particules electrons, i va concloure que l’electró era un constituient fonemental de l’atom.
El descobriment de l’electro indicava que l’atom no es indivisible i esta cpnstituit per particules subatomiques.

-Model atomic de Rutherford:
A l’any 1911 Rutherford va llençar particules alfa que tenen una carrega electrica positiva, com si fosin projectils a una lamina molt prima d’or.
Va observar que quasi totes les particules trevassaven la lamina sense desviarse.
Per aquest fet Rutherford va propasar el ModelAtomicNuclear
Que descriu l’atom com un nucli centrat molt petit, que concentra la major part de la massa de l’atom i una part exterior o escorça que conte els electrons que giren al voltant del nucli i descriuen orbites circulars.
-El model atomic actual:
El fisic danes Böhr a l’any 1913 va publicar el seu model atomic, que deia que l’atom esta format per un nucli compacte amb carrega positiva i una escorça on els electrons estan distribuits en diferents capes o orbites.
Més tard l’any 1932 Chadwich va descubiri una nova particula del nucli, el neutro.
Model atomic 2 parts:
·El nucliàÉs molt petit en comparacio amb el volum total de l’atom i concentra gairebe tota la seva massa.Te dos tipus de particules els protons amb carrega positiva, i els neutrons, electricament neutres.El nucli donccs te una carrega Elect. Positiva.
·L’escorç a: Es la zona on els electrons es mouen al voltan del nucli.Els electrons tenen una carrega elect. Negativa.La seva massa es molt mes inferior a la del proto
.
-Nombre atomic:
Es el nombre de protons que te un atom.(Z)En un atom neutre hiha el metéis nº de protons que de electrons.
-Nombre màssic:
El nombre massic(A) d’un atom es el nombre de particules que te en el nucli es a dir, la suma del nombre de protons (Z) i la de neutrons(n) (A=Z+n)
-Massa atomica:
La massa atomica es la massa d’un dels seus atoms .Les masses d’atoms sons quantitats molt petittes i no es practic expresarles amb nombres del S.I.
-Isotops:
Els isotops son els atoms que tenen el mateix nombre atomic per un un nombre massic diferent. Dos isotops pertanyen al mateix element quimic perque tenen el mateix nombre atomic.
-L’escorça atomica:
L’escorça atomica ocupa gairebe tot el volum de l’atom te la massa molt petitia si es compara am la del nucli.Es on es troban els electrons que ocupen zones al voltan del nucli.Diferentes capes:
·2 Elec. A la 1ª capa(K)
·8 elec. A la 2ª capa(L)
·18 elec a la 3ª capa(M)
·32 elec a la 4ª capa(N)

-Ions:
Son atoms que han perdut o guanyat electrons a l’escorça:
·Cations: Si un atom neutre perd eletrons queda am un exxesd de carrega positiva i es transforma en IO positio o catio.
·Anions: Si un atum neutre guanya electrons queda am exxes de carrega negativia i es transform en IO- o anio.
-Taula peridoia de Mendeleiev:
A l’any 1870 Mendeliev i meyer van ordenar els elements segons els valors de la seva massa atomica.Es dispisaven els elements en una taula de files i columnas els elements de cada columna tenia propietts semblants.
A La taula van quedar elements buits que havien de correspondre a elements quimics no descoverts encara.
-La Taula periodica:
Moseley va fer el mateix que mendelkeiev pero els va ordenar segons els valors creixents del seu nombre atomic, es a dir el seu nombre d protons.La taula periodica consta de 7files i 18 columnes i un totals de 116elemens

-Propietats elements:
·Metallsà Grup majoritari d’elements i estan situats a lesquerra i en el centre de la taulPeriod.Tenen lluissor, son solids a tº ambient,exepte del mercuri.Son maleables(lpoden forma lamines) i ductils(poden formar filsi son bons conductors d la calor i l’electricitat.
·No metallà Part superior dreta:Mals conductors.Tº no ambient= gasosos,liquids i solids.
·Semimetalls:Entre els mettals i no metalls a la TP.Solids a tº ambient
·Hidrogen:Element am estructura mes simple atom=1pro+1elec.
·Gasos nobles: columna dreta.Condicions normals son inerts.No reaccion am cap alter element.
-Regularitat dels elements en la TP:
La mida dels atoms depen de :
·Atraccio : que el nucli exerceci sobre els electrons de l’escorça= disminuir mida.
·Repulsio: entre els electrón i l’augment del nombre de capa= increment de la mida.
-
Pq suneixen els atoms:
Els atoms suneixen els uns amb els altres pq lenergia final del sistema sigui mes petita que la q tenien abans dunirse=Enllaç quimic.
-La regla del octet:
Atom pugui aconseguir 8 electrons en la fase final exepte l’Heli que en te 2.Entradas relacionadas: