Fisica & Quimica

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Química

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,47 KB

-Exp. Rutherford:
Va posar un atom radiactiu dins una de plom i emetien raigs alfa
(4à massa & 2à carrega) coincidien en una llamina d’or i alguns raigs no tenien modificacio, d’altres es desviaben en diferents angles, i molt poques revotaven.
Model Rutherford
-Nucli format per protons i neutrons
ºà electró, carrega negativa, massa extremadament petita.

-Si un raig & passa aprop del nucli, es rebutjada i es desvia, en canvis si un raig pega al nucli, no s desvia, si no que rebota i torna enrera..
ºNuclis atoms:
-Els neutrons no es descobreixen fins a l’any 1932.
-Protons; Neutrons-->Els dos tene massa.
-El nucli s’ha de dividir l’atom en 100.000 parts
-Cuant una particula alfa s’acostat al nucli, es rebutjada pel nucli, i per tant es desvia. Si la particula alfa hi incideix directament a sobre i per casualitat arriba al nucli, es troba amb una gran concentracio de materia.
-Dos caracteristiques:
Zà nombre atomic, coincideix amb el nombre de carregues positivas .
Aà Massa atomica es la suma de la massa del protons i dels neutrons.
-Els atoms son electricament neutres, per tant el numero d prrotons del nucli es = al numero d electrons de l’escorça.
-La carrega del proto i de l’electro son identiques ( P=+, E=-)
-La massa del neutro i del proto son aproximadament =s , en canvi, la massa de l’electro es molt mes petita, unes 1800 vegadesmes petita i es considera menypreable.
-
Isotops: -Nombre de protons d’un atom es el que caracteristiques l’especia quimica, pero es posible que atoms d’una mateixa especia tengui massa diferents:
-Isotop: -Atons d’un mateix element que tenen mateix nombre atomic pero diferent massa atomica.

-Teoria de bohr(1885)
Partint de la teoria de ruterford explica amb mes deteniment l’estrucura de l’atom. Parteix de 3 postulats :
º Els electrons fan orbites circulars el nucli. Mentre 1’electro descriu un orbita, no guanya ni perd energia, es a dir, aquets orbites representen nivells estecionaris d’energia. Es a dir que aquestes orbites representen nivells estacionaris d’energia.

ºEs posible que un electro guanyi energia passant a una orbita de mayor radi, o perdi energia passant a una orbita de radi mes petit..
ºEncara que es posible imaginar a l’electro a qualsevol distancia del nucli, domes son posibles aquelles orbites per les que se cumpleix;
m v r = n h/2pi
m= massa electro ; v= velocitat ; r= radi ; n= nombre quantic principal ; h= Constant de plank ; H= 6,6 * 10^-34

Nunmero quantic principal representa el tamany de l’orbita
Correccio de Sommerfield:
Tot i que desde el començament la teoria de borh va funcionar amb precissio per l’aetom d’hidrogen ben aviat varen apareixer l’espectre noves energies que la teoria de borh no podia explicar.

Degut a la millora del aparells, les energies es multiplicaven. Cada una de les copes noves, introdueix un altre nombre quantit ; l. Representa la forma de l’orbita.
L= numero quantic secundari

Correccions teoria de bohr:
*Primera correcció:
Tot i que, desde el començament, la teoria de bohr, nomes va funcionar amb precissio per l’atom d’hidrogens ben aviat varen apareixer a l’expectre noves energies que la teoria de borh no podia explicar.
Bohr: N= nombre quantic principal:tamany
Sommorfeld: L = Nombre quantic secuundari:forma

N: 1,2,3... n=4 capa=4
L: 0,1,2,...n-1 l=0,1,2,
*Segona correcció:
En la 2ª coreccio de la teoria de borh es coneix l’efecte Zeeman.
-Va obtenir l’espectre de l’atom d’hidrogen en presencia de’un camp magetic, i sen va adonar k l’espectre era diferent de l’obtengut per Balmero Lyman.
El q passaba es k apereixien mes energies. Aixo va ser interpretat per Zeeman suposant que les orbites electriques podien tenir diferent orientacio a l’espai.

Camp magnetic que fa l’electro en una determinada _____...
Diferenciar orbites identiques en forma i energia pero que tenien diferent orientacio a l’espai:
*Tercera correcció:
-sta relacionat amb els 2 possibles moviments d rotació k té l'electró sobre ell mateix.
-Relacionat amb akest fet tenim el 4t nº quàntic:
ºms Spin(moviment rotació);valors dakest nº quàntic : ms=1/2;-1/2
-A un electró el determinarem amb 4 nº quantics, 3 c0rresponents a l'òrbita k fa i 1 c0rresponent al seu Spin.


Configuracio electronica:
La configusracio electronica dun atom consisteix a col.locar els eletrons de latom en les orbites disponibles per fer-ho farem ser:
º la regla dAugbau (paraula alemana que vol dir construir): els electrons es coloquen en els nivells denergia mes baixos posible.
Principi dexclusio de Pauli: a cada orbita nomes hi ha 2 electrons, configuracio electronica atomica, afegim electrons.

Enllaç entre ions:
Consisteix en la unio de ions amb signe contrari per forçes datraccio electroestatica.

Transferencia electró :

Propietats de lenllaç ionic:

ºEs faren a temperatures molt altes, i aixo causa la gran intensiatt datraccio entre ions.
ºSon dificils de retxar, pero si es dforen, es rompen.
ºSi son solubles en _____, les oslucions son conductes de lelectricitat, anoments
electrolits.
ºNomes condueixen electricitat si estan fossos o disots en aigua, si son solids no condueixen electricitat.
Enllaç Covalent: (teoria de Lewis)
-Consisteix en la compartició daparells electronics. Cada un dels atoms que intervenen adquereix lestructura de gas noble.

ºLenllaç covalent el formen les substancies que tenen tendencia a guanyar electrons. Es forma amb NO metalls.

Concepte de mol:
-Mol es la massa que conte el nombre dabogadro
UMA: Reprsenta la simplificacio de Unitat massa Atomica. Es de les 12 parts =s en que podren dividir latom de carboni.

Entradas relacionadas: