Física i Química

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Química

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,5 KB

     H + 1 Li+1 Na+ 1 K+ 1 Rb+1 Cs+1 Fr+1 Be+2 Mg+2 Ca+2 Sr+2 Ba+2 Ra+2 Cr +2 +3 +6 Mn +2 +4 +6 +7 Fe +2 +3 Co +2 +3 Ni +2 +3 Cu +1 +2 Zn +2 Pd +2 +4 Ag +1 Cd +2 In +1 +3 Ga +3 Al +3 B +3 Ti +1 +3 Hg +1 + 2 Au +1 +3 Pt +2 +4 C +2 +4 Si +4 Ge +2 +4 Sn +2 +4 Pb +2 +4 N +1 +3 +5 P +1 +3 +5 As +3 +5 Ab +3 +5 Bi +3 +5 O -2 S +2 +4 +6 Se +2 +4 +6 Te +2 +4 +6 Po +2 +4 F -1 Cl +1 +3 +5 +7 Br +1 +3 +5 +7 I +1 +3 +5 +7 At +1
Catió (+) Anió (-) // 1 estat: Na+ Catió sodi.// 2 estats: mes gran
(ic), mes baix(ós) // 3 estats: Hipo..ós (petit), ós (mitja), ic (gran) // 4 estats: Hipo...ós (petit), ós (mitja), ic (gran), per...ic (enorme).

Massa molecular d'un element o un compost és la massa d'una molecula, expressada en unitats de massa atomica.
H2 O: Mr (H2 0)= (1x2) + (16x1) = 18u
Composició centesimal d'un compost indica quin percentatge de la massa molecular correspon a cada element.
Clorur de ferro (III), Fe Cl3: Mr (Fe Cl3)= (56x1) + (36x3) =164
% Fe 56u / 164u x100= 34%
% Cl 108u / 164u x100= 66%
Massa molar d'una substancia, expressada en grams, coincideix amb la seva massa molecular, expressada en unitats de massa atomica, i conte 6.022 x 10*23 àtoms o molecules.

La concentració d'una solució expressa la quantitat de solut dissolt en una determinada quantitat de solució. Per a expressar-la hi ha diferents maneres:

Percentatge en massa

% en massa = grams de solut / grams de solució x 100
Percentatge en volum
% en volum = mil·lilitres de solut / mil·lilitres de solució x 100
Molaritat
M = mols de losut / litres de solució

Entradas relacionadas: