Fisica

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Física

Escrito el en catalán con un tamaño de 8,39 KB

 
la materia te massa
unitats de massa
quilogram (kg), gram (g), decigram (dg), centigram (cg) mil·ligram (mg), o mes grans, com la tona (t) o megagram (Mg)
Multiples i submultiples
[Mg] megagram 10 (6) ------ ---- 10 (-1) decigram [dg]
[kg] quilogram 10 (3) ------ ---- 10 (-2) centigram [cg]
[hg] hectogram 10 (2) ------
1 g ---- 10 (-3) mil·ligram [mg]
[dag] decagram 10 (1) ------- ----- 10 (-6) microgram [ng]
la materia ocupa volum
unitats de volum
1 m(3) = 1000 dm(3)
1 dm (3) = 1000 cm(3)
multiples
[Kl] quilogram 10(3) ___
1 L ___10 (-1) decimetre [dL]
[hL] hectogram 10(2) ___ ___10(-2) centimetre [cL]
[daL] decagram 10(1) ___ ___ 10 (-3) mil·limetre [mL]
mesura del volum de solids
Volum del bloc regular = alç ada x amplada x fondà ria
V=2cm x 3cm x 5cm= 30cm(3)
LADENSITAT:la densitat es la massa de cada unitat de volum d’aquesta substà ncia.
Densitat= massa/volum
Exemple: la massa de un tros de ferro que es de 15,6g i el volum es de 2,0 cm(3)
La densita del ferro serà la segü ent: d = 15,6g/2,0cm = 7,8g/cm(3)
Aigua, gel i vapor
-el canvi d'estat de liquid a gasos (vapor) s'anomena vaporització.
- el canvi d'estat de gasos a liquid s'anomena condensacio .
- el canvi d'estat de liquid a solid s'anomena solidificació .
- el canvi d'esta de solid a liquid s'anomena fusió .

-quan el gel s'escalfa, es fon a 0 graus. Mentre dura la fusió, la temperatura no augmenta, encara que s'aporti calor. Aquesta temperatura s'anomena temperatura de fusió.
- durant l'ebullició (100 graus) no varia la temperatura, encara que s'aporti calor. aquesta temperatura s'anomena temperatura d'ebullició.
- Les temperatures de fusió i d'ebullició varien d'una substancia a una altra, es a dir, son propietats caracteristiques.
la teoria cinetica explica els canvis d'estats
fusió: quan un solid s'escalfa, les seves particules vibren cada vegada mes de pressa. E solid es fon quan les particules vibren tan depressa que vencen les forçes que les obliguen a mantenir unes posicions fixes.
Evaporació: la teoria cinetica suposa que les particules d'un liquid no es mouen a la mateixa velocitat. L'evaporacio es produeix puerque les particules mes rapides, que son a la superficie, vencen l'atraccio de les altres particules i s'escapen.
Canvis fisics
hem vist que les substancies poden experimentar canvis d'estat (fusió,evaporació). Aquests canvis s'anomenen canvis fisics, perque la naturalesa de les substancies no varia. Tambe hem vist que les substancies es poden mesclar, i que llavors donen lloc a mescles o solucions. Aquests procesos de mescla o de disolució també son canvis fisics.
Canvis quimics
les substancies inicials canvien i es transformen en substancies diferents. en aquests canvis, desapareixen unes substancies i se'n formen de noves. D'aquests canvis, en diem canvis quimics o reaccions quimiques. i tambe els podem distinguir pel fet que les reaccions quimiques van acompanyades generalment d'una emisio d'energia o d'una absorcio d'energia.
fets que caracteritzen una reaccio quimica
- una canvi de color
- la formacio de bombolles de gas
-la formacio d'un precipitat
- quan la temperatura augmenta, la reaccio va acompanyada d'emisio de calor (reaccio exotermica)
-quan la temperatura disminueix, la reaccio va acompanyada d'absorcio de calor (reaccio endotermica)
simbols
s: solid l: liquid g: gas aq: en solucio aquosa
La materia per dins
Les petites partículas que formen la major part dels gassos s’anomenen molècules que al seu entorn , estan formades per partícules en cara més petites anomenades àtoms.
Els metalls , com ara el coure i el ferro , estan formats per àtoms .
Atoms moléculas i ions
En els metalls , com ara el ferro i el coure, els àtoms es troben molt a proa el s uns dels altres , fortament units i empaquetats amb una ordenació regular . Això fa que els metalls siguin molt densos , foros i resistents,Diem que formen estructures gegant àtomiques.
En la major part dels no-metalls , els àtoms estan untis entre si i formen molècules .
Tanmateix . els gassos nobles , com ara l’heli , el neó i l’argó , estan formats per àtoms lliures.
Estructura dels compostos
Els
compostos com ara l’aigua o el diòxid de carboni estan formats per molècules d’àtoms diferents.
SÍMBOLS I FÓRMULES
Na+ ió de sodi cl-ió clorur
Energia cinetica
Ec=1/2 m v(2).
TRANSFERÈNCIA D’ENERGIA
Energia transferida=força x desplaçament
Treball= força x desplaçament t=fxd
Treballl realizat=energia trnasferida
potencia
Potència= energia transferida/temps p=T/t
FONTS D’ENERGIA
Renobables:son les fonts d’energia que no es gasten i que no contaminen
Exemple:petroli ,gasoil…
No renobables:són les fonts que es gasten i que contaminen
Exemple:l’energia eòlica i l’energia hidràulica.CONCENTRACIÓ D’UNA SOLUCIÓ
La concentració d’una solució és la quantitat de solut dissolt en una quantiat determinada de solució
CONCENTRACIÓ EN MASSA
Concetració en massa= massasolut/volum de la solució x100
Percentatge en massa,
EXEMPLE:una solució del 2º/ 0 significa que encada 100 g de solució hi ha 2g de solut i 98 g i 98g de dissolvent .
Percentatge= massa del solut/massa de la solució x100
PERCENTATGE EN VOLUM
EXEMPLE: un vi de 12º significa qu té un 12º/o en volum d’alcohol,és a dir que en cada 100 cm(3)de solució hi ha 12 cm(3) d’alcohol.
Percentatge en volum= volumdel solut/colum de la solució x100
MESCLES HETEROGÈNIES
Les mescñes d’aigua ambb sorra i d’aigua amb oli són exemples de
mescles heterogènies o , simplement, mescles .
U
na mescal heterogènia es caracteritza pel fet que, a cop d’ullo amb un microscopi , se’n distinguixen els components
ALTRES TIPUS DE MESCLES
Suspensions: La frina es manté en l’aigua formant-hi una suspensío A mesura que pasi el temps la farina es dispositarà en el fons de l got i la suspensío desapareixerà.
Gel:hi ha sòlids que, en mesclar-se amb els líquids, formen un gel . el sòlid forma un zarza en la qual queda atrapat el líquid. El flam es un exemple.
Si agitem ben fort la mescla de dos líquids inmiscibles , un d’aquests líquids es divideix en gotes molt petites que queden suspeses a l’interior de l’altre .En aquest cas, els líquids formen una
emulsió
COM SABEM SI UN SUBSTÀNCIA ÉS PURA
Cuan només es compon de una sola substancia es pura.
Cuan un substància es pura es fon o bull a un temperatura constant. Per exemple , la temperatura de l’aigua es manté a 0ºnC quan es fon i a 100ºC quan bull

Entradas relacionadas: