Fisica 2

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Física

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,51 KB

Superficie Equipotencial
Son les superficies on el potencial electric es manté constant.
V
1y2(r)=k·Q/r V=cte si r=cte
r2>r1 v2Les linies de camp són en tots els punts perpendiculars a les equipotencials i dirigides dels potencials grans als potencials petits.
sin alfa=cos(pi/2 - alfa)= cos(alfa-pi/2)
cos alfa=sin(alfa+pi/2)
Teorema de Gauss
Preliminars
1)Representació vectorial d'una superficie.
S(vector superficie): Mòdul(el valor de la sup. que representa). Direcció(Perpendicular a la sup. en tots els punts).Sentit("Saliente").
2)Definició de Flux electric:

Integral extesa a tota la superficie.
Cas concret:

=E·S
=E·S·cos alfa
Teorema

=Eds= Q/Epsilon Flux k atravessa una sup.tancada=carr.contingunda en la sup./cte dialèctica del
medi
Càlcul de camps elèctric creats per distribucions de càrr.que presenten una simetria definida
1)
Camp elèctric format per una sup.esfèrica o esfera carregada uniformament
En tots els conductors en equilibri la carr.es distribuirà sobre la superficie(degut a la repulsió de Coulomb entre les carr.)
a)Camp electric en un punt exterior./Dades:Q,R(radi esfera),r(distància al centre de l'esfera)
Aplicació Gauss
1)Dibuixar una sup.imaginaria(sup.gaussiana)que passi pel punt on es vol calcular el camp.
2)Dibuixar sobre la Gaussiana el vector E.Així com el vector ds(sup.infinitessim).
3)Aplicar el T.Gauss per calcular E.


Expressió equivalent a la d'un camp creat per Q(puntual)a distància r.b)Camp en un punt interior
Eint=0 El camp elect.dins d'una super.conductora es nul.
Aplicacions:Gàbia de Faradaij
2)Camp elèctric creat per una sup.plana i indefinida
-Densitat de carrega:

Aplicacions:camp en l'interior d'un condensador(magatzem de carrg.)


3)Camp elèctric creat per un fil conductor indefinitRelació camp-potencial(aplicable a camps uniformes fonamentalment)


Si E es uniforme--> E=Va-Vb/d
Si Va>Vb existira camp electric entre ells. E--> V/m(nova unitat)
Unitats

E=F/q --> N/C
E=E=Va-Vb/d -->V/m Son equivalent les dues

1 ev-->
és l'energ. adquirida per un electró quan es desplaça entre 2punts entre els quals hi ha una diferència de potencial d'un volt.
Trajectories(espontanies o forçades)d'una carrg.en el si d'un camp
La diferencia de potencial entre 2punts d'un camp és el treball realitzat per les forces del camp per traslladar una unitat de càrrega del primer al segon punt.


Si la trajectoria es espontanea el treball realitzat es positiu.
si q>0 W >0(traject. espontania)
si q<0 W <0(trajec.forçada)

Entradas relacionadas: