Finançament de l'empresa recursos aliens a llarg termini

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,93 KB

TEMA7:


 

TIPUS DE FINANÇAMENT:

APORTACIONS DE CAPITAL ( aportació de capital per par dels socis) AUTOFINANÇAMENT ( Constituida pels fons que genera l'empresa i que es destinen a l'ampliació o manteniment de la seva activitat) AJUDES I SUBVENCIONS (Ajudes que l'empresa pot rebre per part de les administracions publiques si compleix determinats requisits) FONS EXIGIBLES(Recursos pels quals l'empresa haurà de pagar un interes i que haura de tornar)

AUTOFINANÇAMENT:

El finançament intern esta constituit pels fons que genera l'empresa i que es destinen a l'ampliació o manteniment de la seva activitat. Pot ser Del resultat de l'exercici, i de ls amortitzacions efectuades. La suma del benefici obtingut i de les amortitzacions efectuades rep el nom de CASHFLOW o FLUX DE CAIXA. 

AJUDES I SUBVENCIONS

Les ajudes a empresa comprenen les prestacions que sota diverses formes, proporcionen o faciliten l'obtenció de mitjans financers per par dels poders públics. Es poden distingir segons l'AUTORITAT( Comunitaries, Estatals, Generalitat de Catalunya, Locals) i segons la FORMA (Subvencions financeres, Reduccions o exempcions, Prectecs, Bonificació, Primes,...)

FONS EXIGIBLES:

Moltes vegades l'empresa ha d'obtenir recursos del exterior i comprometre's a la seva devolució en les condicions acordades amb les persones o entitats que les faciliten. Hi ha dos maneres FINANÇAMENT A LLARG TERMINI: *Préstec BANCARI: Contracte pel qual una persona o entitat anomenada prestatari, rep de l'altra prestamista una determinada quantitat de diners amb la condició de tornar-la en el termini i les condicions establertes.*CONTRACTE DE Lísing: Es una operació mitjançant la qual una empresa adquireix un bé a nom seu i el lloga a una empresa que l'utilitzara a canvi d'unes quotes que haurà de pagar mensualment. Al cap d'un cert temps estipulat en e contracte, l'empresa usuaria pot exercir una opció de compra. *Emissió D'OBLIGACIONS: Al tenir el volum de recursos financers elevat, s'obta per fraccionar la totalitat dels recursos que es necessiten en títols de nominal més reduit, anomenats obligacions. FINANÇAMENT A CURT TERMINI: Recursos financers que l'empresa ha de tornar en un període inferior a un any. *CREDITS DE PROVEIDORS: Els proveidors concedeixen als clients terminis de pagament. Durant aquest temps estan oferint finançament gratuit a l'empresa. *FACTURATGE: Aquest metode evita a l'empresa les tasques administratives derivades de la gestió de cobrament dels deutes i obté recursos financers d'una manera immediata i elimina el risc d'impagament. *DESCOMPTE D'EFECTES: Es una operació mitjançant la qual el lliurador cedeix a un tercer la lletra de canvi de manera que pugui obtenir el seu import d'una manera anticipada. *CREDITS BANCARIS: Son una operació mitjançant la qual una entitat financera es compromet a lliurar diners a un client.

TEMA 9:


 

Legislació FISCAL:

Determina els tributs que son pagaments que les administracions publiques exigeixen per diverses causes tant als particulars com a les societats.

TAXES:

Son tributs que es paguen com a contrapartida d'una manera immediata a la prestació d'un servei o a la realització d'una determinada activitat per part de l'administració.

CONTRIBUCIONS ESPECIALS:

Es deriven de l'obtenció per par de qui les ha de pagar d'un benefici o un increment de valor de bens propis com a conseqüència directa de la realització d'obres publiques o de l'establiment o ampliació de serveis públics.

IMPOSTOS:

Son tributs que s'exigeixen sense contraprestació immediata o directa per part de l'administració. Es poden classificar en directes i Indirectes. TIPUS D'IMPOSTOS: MUNICIPAL( Estableixen els municipis amb la finalitat de finançar les seves activitats. Son l'Impost sobre bens immobles, sobre vehicles de tracció mecanica, sobre construccions instal·lacions i obres, sobre l'increment de valor de terrenys de naturalesa urbana i sobre activitats economiques) IMPOST SOBRE SOCIETATS (Tribut directe i personal que recau sobre la renda de les societats i altres entitats jurídiques) IMP. SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES Físiques ( Tribut personal i directe que recau sobre les persones físiques d'acord amb les seves circumstancies personals i familiars. Es determina a partir dels rendiments del treball, els rendiments del capital immobiliari o mobiliari, rendiments d'activitats economiques i guanys i perdues patrimonials) IMP. SOBRE VALOR AFEGIT ( Impost indirecte que grava el consum el consum en el territori espanyol de bens i serveis prestats per empresaris o profesionals. Hi ha tres tipus el general 16%, reduit 7% i superreduit 4%.

TEMA11:


 

Funció COMERCIALConsisteix a definir que, com, quan i a qui s'ha de vendre per a obtenir beneficis i a controlar l'adequació dels resultats a les previsions efectuades.

PER INCREMENTAR LES VENDES S'HA DE CONSEGUIR:

1.Primera a atendre una necessitat del consumidor 2. Incorporar una tecnica productiva que redueixi costos 3. Aconseguir millors nivells de qualitat 4. Arribar a un major nombre de consumidors 4. Convencer al consumidor sobre els avantatges dels seus productes.

PLA DE MARQUETING:

Document que descriu els objectius comercials, programes, recursos que per a dur cada acció. ETAPES PLA DE MARQUET. ANALISI DE L'ENTORN DE L'EMPRESA( Determinar característiques del consumidor, reglamentacions que afecten al producte, tecnologia que s'utilitzara, quins seran els proveidors. Per fer-ho s'haura de fer un estudi de mercat.) DEFINIR LES ESTRATEGIES DE COMERCIALITZACIÓ (A partir del coneixement de l'entorn es podran definir quines han de ser les característiques del producte. Això s'agrupa específicament a marqueting.)

Entradas relacionadas: