Finalitat dels comptes anuals

Enviado por Chuletator online y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,31 KB

 

1.Per a què es realitzen les Operacions de pretancament?

Es aconseguir que la nostra comptabilitat expressi de Manera fidel la situació dels diferents elements patrimonials de empresa.

2.Explica en que consisteix la Periodificació comptable mitjançant un exemple

Consisteix en fer els ajustaments necessaris per tal al Calcula el resultat es restin nomes els ingresso y despeses de aquell any

Exemple: un lloguer, una segurança, o publicitat,  que es paguin per 12menos, al final de any cal Traspassar la part corresponent al any següen

3.Quines son les operacions que Totes les empreses han de realitzar al final de l’exercici?

Les operacions de final de exercici son les que realitza L’empresa. Un cop registrades totes les operacions al llibre diari. Per tal que Els comptes anuals expressin la imatge fidel del patrimoni de la situació Financera i del resultat de l’exercici.

-Operacions de pretancament.

-Càlcul del resultat

-Assentament de tancament.

4.Quins documents formen els Comptes anuals en les petites i mitjanes empreses ? I en la resta?

          ·Els comptes anuals de les petites I mitjanes empreses comprenen:

          ·Balanç de situació final: Representa el patrimoni de la empresa

          ·El compte de pèrdues i guanys: Recull el resultat de l’exercici

          ·L’estat de canvis en el Patrimoni Net: informe dels possibles  canvis que      han agut en el patrimoni net

          ·La memòria: ampliació dels Continguts de la resta de documents

          ·La resta son les mateixes mes el Estat fluxos de efectes: informe dels           moviments de efectius

5.Quins elements formaran part De l’Actiu corrent del Balanç d’una empresa?

·Existències valor de elements del magatzem

·Realitzable: comptes que representen

6.Que es tindrà en compte a L’hora  de formular el compte de pèrdues I guanys?

Els ingressos i les despeses Atenent la seva naturalesa (explotació, financers)

7.Quina és la finalitat de la Memòria i quin continguts té?

Completar la informació de la resta de documents Comptables.

·Activitat de l’empresa

·Bases de presentació dels comptes Anuals

·Aplicacions de resultats

·Normes de registre i valoració

·Situació fiscal

·Ingressos i despeses

·Nombrearrow-10x10.Png de treballadors que hi ha En un exercici

Entradas relacionadas: