Filooo

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Filosofía y ética

Escrito el en catalán con un tamaño de 8,59 KB

 
Què és la ciència?El coneixement cientific pot ser provat o verificat, tracta de questions menys generals i abstractes i genera més consens. el concepte de ciència ha anat variant amb el temps i el coneixement cientific és un tipus de saber que implica múltiples aspectes. és un esforç per dotar de sentit les dades disperses que els humans anem recopilant sobre la realitat, és un conjunt d'idees (conceptes, lleis i teories) sobre el món.Tipus de ciències: Ciències formals: la veritat de les seves afirmacions pot ser determinada mitjançant l'ús exclusiu del raonament (mètode deductiu) i sense necessitat de recórrer a l'experiència. Es contrueixen en el que s'anomena sistemes formals axiomatics en els quals, s'estableixen les seves veritats mitjançant la deducció i l'ús exclusiu del principi de no-contradicció. Ciències empiriques: estableixen la veritat de les seves afirmacions a partir de les dades recollides a través de l'experimentació (mètode hipitetic deductiu). segons l'objecte sobre el qual es centren es divideixen en: ciencies naturals: tenen per objecte les entitats de l'ambit natural. Ciències socials o humanes: tenen per objecte l'esser humà i les entitats de l'ambit social. mètode científic:ens descriu els passos que s'han de seguir per poder establir qualsevol llei o teoria cientifica.
Existeix Déu?l'existencia de Déu és 1 dels grans problemes metafisics. la resposta a aquest problema depen del que s'entengui per Déu. s'ha defensat que Déu es algu diferent o alguna cosa més que la totalitat de l'univers, a vegades s'identifica Déu amb l'univers. ens trobem davant la posició anomenada panteisme (tot és Déu) Déu no es un esser aliè a l'univers o diferent d'aquest. tot el que existeix és una única substància. La idea que defensa l'existencia d'una substancia sobrenatural de caracter espiritual que va crear el món i se n'ocupa s'anomena teisme (es una posició religiosa). el deisme es una religio natural i una moral independent de tuteles eclesiastiques. els deistes no negaven l'existecia d'un creador de l'univers, es van manifestar contraris a les intervencions divines que explica la biblia. L'ateisme sosté que no hi ha Déu en absolut. Hume era un filosof esceptic que criticava les proves de l'existencia de Déu i pensava que aquestes proves no podien treure'l de cap dubte. va preparar el terreny per l'agnosticisme que sosté que no tenim cap raó que permeti decantar-nos a favor o en contra de l'existencia de Déu. el fedeisme sosté que els arguments racionals són innecessaris en un tema que es basa en l'experiència religiosa i no en la filosofia.
És possible la llibertat de la voluntat?La llibertat és la capacitat de la voluntat humana per actuar en la direcció escollida i triar en quina direcció volem actuar. el determinisme sosté que tots els esdevenimentsde l'univers tenen una causa. el determinisme és una teoria quasi tan acceptable com el fet de la llibertat de la voluntat, el determinisme ha semblat que era incompatible amb la libertat. es l'anomenat problema de la llibertat si el determinisme és verdader, l'experiencia de la llibertat es una il.lusió i si no es il.lusioria aquest es fals.
Coneixement:és un procés mental a través del qual aprenem.En sentit ampli és el conjunt de representacions mentals o idees que els humans ens fem del món i de les coses, ens ajuda ens permet conèixer com es la realitat.El coneixement verdader s’anomena saber. El coneixement es el resultat de la interacció de 2 pols: 1. L’objecte:aqella part de l realitat k podem coneixer. 2.Subjecte:és l’individu k pretén conèixer. Com a resultat sobte el coneixement.

L’origen del coneixemen:
segons: L’empirisme:té el seu origen en l’experiència sensible i nomes es valida s prové dels sentits,la percepció es l única font de les nostres idees (mètode inductiu).Ex.Aristòtil,J.Locke El racionalisme:segons aqest el seu origen és la raó,no cal recorrer a l’experiencia social.Aqets creuen en idees innates( n adqirides per experiencia),mètode (deductiu,lògica). Què podem conèixer. El dogmatisme:Afirma que el coneixement humà no te límits i a més pot arribar a conèixer l realitat tal com és.Les veritats a les que s’arriba es postulen com a veritats absolutes,indudables i definitives s a estat afirmade x una fon k per ells es fiable.Es considera una actitud ingènua.El relativisme: No existeixen veritats objectives,universals ni absolutes.És imposible coneixer l realitat tal cm és.A vegades el k es veritat x un jove n u es per un adult.Ex: Protàgores.L’escepticisme:No existeix l veritat absoluta, però encara k existis n sabriem qina es. Nega k pugem arribar a conèixer k són les coses.Res n espot saber amb seguretat.Tipus d’escepticisme:. escepticisme radical:No adopten cap creença o postura ja que no poden decidir-se per cap amb seguretat, el seu lema “res es mes”.Escepticisme parcial:se centre en l’aspecte teòric de mostrar els límits del coneixement humà. Què és l veritat? No hi ha una resposta definitiva,però hi han nocions o criteris deferents, cadascun defineix el k senten per veritat i ens ajuda a saber si una idea és verdadera o falsa els criteris de veritat s’apliquen sobre proposicións(idees k afirmen o neguen algu). Els criteris més antics: el criteri de correspondència: Una proposició és verdadera si, i només si, es correspon amb els fets. L’utilitzem en la vida diària. Criteri de coherència: es diu que una proposició és verdadera si, i només si, es dedueix necessariament d’altres proposicions verdaderes,s’aplica bàsicament per decidir els enunciats matemàtics.
És possible la veritat? Diferents punts de vista: el dogmatisme: existeix la veritat absoluta i l’esser humà la pot assolir. L’escepticisme radical: l’esser humà no pot assolir cap tipus de veritat, ni absoluta ni relativa. L’escepticisme moderat: no es pot assolir la veritat absoluta però si l relativa, l’esser humà només té una veritat subjectiva, provable,provisional,aproximada.
Què és la religió? És una creença que interpreta la realitat, connecta la nostra existència en el més allà (trascendencia). Religió bé del llatí i significa unió. Intenta resoldre dubtes que se li plantegen a l’ésser humà.
Què és l’art? Són produccions humanes de caràcter simbòlic que signifiquen i expressen alguna cosa. La pintura, l’arquitectura, la música... són alguns dels mitjans a través dels quals l’esser humà expressa idees i emocions i les comunica. Una catedral, pot simbolitzar les aspiracions dels creients a traves de les seves torres que s’eleven al cel.
METAFISICA:És la part de la filosofia que reflexiona sobre la naturalesa general de les coses i proposa un conjunt organitzat i raonat de respostes sobre el món com un tot.S’ocupa del ser, de què és existir i de per què existeix, problemes k en principi n poden resoldre’s amb les ciències empíriques o l matemàtica. Metafisica significa més enllà de la naturalesa material.tipus: monoteista: només accepta l’existència d’una sola realitat. Pluralista:defensa l’existència de més d’un tipus de realitat. Meterialista: (Democrit,Marx)quan es considera que la realitat és material i k tot el k existeix té l propietat d la matèria,si és espiritual parlem de metafísica idealista o espiritual (Plató, Descartes)poden (admetre l’anima humana Déu).

Entradas relacionadas: