Filofinal

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Filosofía y ética

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,16 KB

 
1ª AVALUACIO
Filosofia: te la capacitat de fer preguntes mes k respondreles, el filosof es pregunta perque? en canvi el cientific com?. Filosof per tant es akell k estima la saviesa (fileo =estimar sofia= sabiesa.) Per Kant en filo hi havia 4 preguntes fonamentals: -Que puc coneixer?(pregunta dels limits del coneixament) -Que he de fer?(pregunta de la etica) -Que puc esperar? (sentit ultim de la vida) -Que es l'home? (pregunta fonamental de la filo)
Evolucio: Lleis: 1.Complexitat qualitativa i quantitativa (+ evolucionat + complex) 2.Ortogenesi (l'evolucio te 1 cartacter ascendent) 3.Llei de Dollo (l'evolucio es irreversible) 4.Especialitzacio progresiva (hi ha especialitzacions genetikes) 5.Encerbellament i subjectivitzacio ( + evolucio + complex el sist. nerv.)
-Fases: 1.Inorganica (nomes fisica i quimica) 2.Organica (Fisica, quimica i biologia) 3.Psicosocial (psico.)
Cultura: Taylor deia: es una totalitat complexe k inclou moral, drets, costums, tradicions, tecniques i kualsevol altre habit adquirit per l'home com a membre d'una societat. Carac: -Es adaptativa (permet k una societat sobreviski en 1 medi) -Es apresa ( la cult. es producte del treball i la societat) -Es arbitraria (hi ha un nivell de cultura k es producte de l'atzar, les tradicions) -Es social (tota cultura implica un grup)
Dualisme:el huma te dos nivells el cos i l'anima. Plato deia k el home tenia el mon sensible, el cos, i el mon inteligible, l'anima. Al S XVII va sortir descartes amb el seu "cogito ergo sum".
2ªAVALUACIO
Metode hipotetic-deductiu:diu k cal agafar una hipotesi i akesta supusarem k val universalment, despres sera una teoria general i despres fem experiments per falsarla. Te 7 pasos:1-observacio 2-formulacio de la hipotesi 3-deduccio de les consekuencies de la hipotesi 4-contrastacio de la hipotesi 5-Refutacio de la hipotesi 6- Verificacio de al hipotesi. 7-establiment d'una nova llei.
Tipus de ciencia:-Dures: akelles ciencies en k tot el coneixament cientific pot ser matematitzat, hi ha 2 tipus de dures: -Empirikes: s'organitzan amb coneixament comprovable, crea lleis (fisica, bio) - Formals: son llenguatges epr altres ciencies(mates)


Falsacio: criteri basic de al ciencia, significa que una llei es cientifica pk pot ser confrontada a refutacions i pot superar-ho amb exit. Popper deia k tot en ciencia es provisional fins k un experiment no l'entra en crisi, aixo te 5 conseq.: La ciencia nomes pot progresar autocriticantse, La falsacio es un criteri d'ordenacio de tots els elements, Una ciencia k no exclou res no es cientifica, Totes les teories cientifikes son provisionals, La verificacio i la falsacio son simetrikes.
3ª AVALUACIO
Etica: estudi dels costums i habits humans desde el punt de vista del be i la justicia i ens augmenten la felicitat
Moral: es la practica, es el tipus de vida k s'autorecompana i k te uns entit social i historic, el llenguatge moral canvia al llarg del temps. Els trets diferenciadors son:Moral: Social i comunicativa, descriptiva (he fet), historica, canvia amb el temps, practica Etica:Personal, imperativa (cal fer), racional, aspira a definir conceptes intemporals, teoria.
Etica teleologica:(concequencialista)Etica on lu important es al consekuencia de l'accio, el be es trova en la finalitat de l'accio. Models:-Eudonisme:(Aristotil):El be es la felicitat i el mitja basic per arrivari es al prudencia i el punt mitja, ni molt ni molt poc. -Hedonisme:(epicur)La finalitat es el plaer -Utilitarisme:(John Stuart mill)La finalitat es la felicitat pero tenint en compte els mitjans, som feliços si fem coses utils.
Etica deontologica:(etica de la justicia) Es plantejen els principis de les accions. Kant deia k es uan etica a priori, k no nesecita la experiencia per fer un judici moral, k nomes nesecita la rao. Imperatiu categoric: exigenica de la rao, ens obliga completament, epr kant la felicitat i al llibertat deriven d'ell, hi ah dos formes de formularlu:-Obra de tal manera k la teva accio pugui esdevenir llei universal (regla d'or, nof agis als altres el k no vols ke t fagina tu) -Obra de tal manera k consideris la humanitat tan a la teva persona com en els altres sempre com una finalitat i mai com un istrument (no traktis als demes com coses)
Generacions de drets: 1ªGen: vida , llibertat, propietat. Origen de al biblia i grecia. 2ªGen: drets socials i politics. Ve de al revolucio francesa. 3ªGen: Drets morals sense legislacio (clonacio...)

Entradas relacionadas: