Filo

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Filosofía y ética

Escrito el en catalán con un tamaño de 10,16 KB

 Psicologia:grec“studi anima”.Aristòtil studia cnducta d animls /humns.Éssrs vius? inerts:prncipi d mvimnt intern=ànima:org animal-funcions.Tipus:Ànim.veg:fnc.bàskes:regnració i rproducció.À. snsitiva:rlació medi-animal (atrvés dòrgns).À.racional:cap.d vluntat i racionalitat,n det x medi.(no+ humns).S nscio/ P ercepcio :Psic=conj d trctats,re objctiu.Wilhelm Wundt(1832 - 1920)vol q Psic=C.Nat. No concpts subj.n explic. faPsicofí sica:rel.stímul-rspost/snsció.
Home rep inf.dl medi x
sist.snsorial,q cpten E (stímuls)q prvoqen rsposts a orgnisme(snscions).Ll.abs.mí n: Qmin d E dl stimul x fer snscio.LAmà x:...x n desorg snsció.LleiWeber-Fechner:Rel . matem stímul- s nsció. Ll.dif: Q q a d variar 1 stimul x provcr snscio, pro por a stímul bse.
Tipus sist.sens(sntits), sgons Aristòtil:Químic:Gust(pap .gu sttv)=sabors .Olfacte (pitu nasal)=olors.Visual:E. elect r mgnètica o llum.Vista (irrita retina)=imatges.Auditiu:ones mec (so) Oïda (d o . ext a inter.cargol) =snsaions sonres/sorll.Sist.somatosnsorial: Pell snsible a dif tipus de Em. Sntits: tacte, presió profunda,calor / fred i dolor.Sist.propioceptiu:Sentit vestibular (equilibri:mov. dl cap rspecte 1 pun d ref).Sentit cinestèsic(posició relativa d ls parts dl cos durant mov).PsicGestal:Coneixemn humà =rsultat d’agregar u.min.info q cmbinades x l ment fan concptes i pnsamnts.||Sgons filòsfs empirstes John Locke- David Hume ls u.d'info són snscions provinents dls sntits q mitjnçnt lleis d’asociació d’idees formn imatgs dls objctes ( cnceptes & pnsamnts). ||Kant u critica, diu q u.min.dinfo= fenòmns o formes am q ls objctes s prsenten a l ment. || F ilòsfs d Gestalt dnen raó aKant. E n elaboració d u.min.info:1)Atnció:porta dentrada dl conexemnt.filtre d ls info s , així no+ lgunes són integrads n 1u.significtiva x l ment.2)Sist.snsrials trballn conjuntmnt x donar inf o dl món.3)Dsd l rflexió prsonl, no + podem adonarnos d ls snscions analitznt prcepcions. || Així vn cncloure q u.min.info=percepcions: interprtació i orgció d snscions, s 1 tot, mitjçant l q al reconexem l’ex i stè n cia d ls coses.Observ sobre percepcns:1)No totes ls snscions s’integr e n n ls percepcions, no + ls significtvs.2)No + apartir d l percep s posible aïllar ls snacions.Llei s Percep c:I.F igura: centra atenció,elemnt cntral d percep .Fons: ntorn d l figura . es modifiken ntre ells: procés percptiu innat. -- 1. CubNecker: fig . reversbls(cub).2. I . Müller-Lyer:flexes.3.I .He ring: ralles corbes-paraleles.4.I.vies tren.II .Llei constància perceptiva
Dona stabilitat i prmnència a l nostre imatge dl món q, sns ella, seria fugaç i canviant, cm ls pròpies p e rcep.5. I . Müller-Lyer cantonades .III.AgrupamentLleis associació.6.continuïtat: punts.7proximitat: paraleles -column. 8semblança: agrupar elements semblants.9.tancament: compl ta r fig . 10simetria: cub-hexàgon.IV .Il·lu perceptives Errors percept (miratges) degut a causes físiqes /òptiqes q modifiqen l percepc.O p sicològiqes: febre, fanatisme...Il·lu perceptives: dguts a l estructura, errors provocats pel fons.11. I . Zöllner ,12. Escala Schroeder ,13.I . Tichener ,14. Fig a mbigua15. F .ambg Hill .
IMAGINACIÓ I MEMÒRIA
Memò: cap d retenir inf. Elem fonam d l coneixement: prducte d l memò + q d l intelig encia:cap . d manipulr continguts d l mem o .Tipus sport físic memò:Mem . gen:animl reté info d spècie ( nucli cèl ) .M. nerv:inf o ncsària x variar conducta n funció d l medi, n integracions nerv interconectades x neur.
Proc emmag d’info:Entrd info : mitjç n t sist . sensor.U .min.memo= percep.Codif info :percep tradu e xen n imtgs q s’emmag rel c ionad s amb conceptes o contxts. I mtgs s pden recup n absència de percep corrspnnts.Engrama: Suport físic de la imatge, petjada que deixa en el cervell.Retnció info: f . d’emmag info a memò.Recup i nfo: trobar info(imatges)a mem o i util t zala.[memò?cap . volunt . d recup info.] Causes no-recordar:1)N o a tingut percep clara d ' X. 2) Codif incorrecta d percepció,guardat mal lloc. 3) Integració nerv det e riorda,mal retingut. 4) Qt d records o sclerosi n instrucció d cerca (gent gran).Tipus memò .sensorial(MS): integracions d dades d mntenir sensacions amb stímul acabat. (MCT): conté dades q s' utilitzant n l mmnt.(20 s ) .(MLT): grans Q de info mol temps. Pr oblms :1) Cerca prèvia dl cntext .2)+ info +trigues.
IMAGINACIÓ: cap d recup info emmag a mem q s prsnta a ment n frma d’imtg, sns stímuls.Recordar=pasiva, imaginar=activa. Heurística: cap intel·d’imaginar / trobar sol a probl o invntar.Somnis i deliris: combinació d’imatges per crear un contingut imaginari.
COND I APRENCond: conj accions d 1 animl.Apren: tipus d modi f d l cond .|| L s q n sn x apren sn:1)heredades2)det xsist.nerv.3) sist .en docrí Det mnt s bio dl c mprtamnt humà.1 ) H . ge n: trets caract d spècie Són innats. / Desnv xifrat n cromsomes). /ADN/gens .2)S. nerv:Conj o rgans (cerv, med .s pinal,xarxa nerv) cntrola func d l animal i l rel a m medi. /Fet x neurones /( Estructures ) :(SNC):sist .co ordinatiu d l’animl. conscièn i voluntat / Neurones d SNC al crani (encèfal) i col. Verte b (med . espinal). Parts encèfal:1.Tronc cere b : bulb raquidi. Conecta med.espinal - base encè f .2.Cerevel: part b a ixa posterior d encèf. co ordinació motora.3.Cervell: gran massa encefàlica. distingeix diencefal:sist . límbic q conté cos callós i s’encarrega d conexions hemisferis cerebral -còrtex: on hi ha la ment.perifèric (SNP): xarxa d nervis i neurones. Conecta (sist.aferent) SNC-músculs, (sist.eferent) sentits-SNC. Coordinen òrgans.autònom (SNA): funcions viscerals s inconscient.3) S . endocrí:Conj d glàndules connectat al sist. Nerv a través dl sist. límbic, cntrlads x (hipotàlem, amigdala.) /C ntrla l cnducta quimicame (hormones )/Sist. Limbic + endocrí cntrlen metabolism, desenv. Corporal i la cnducta emocionl.SIST . LÍMBIC: no conectat amb còrtex i no volunt.
REFLEX I INST :pautes prexifades d l cnducta. F . adaptació individu-medi i supervi spècie. Refl x : rspostes autom dl animal dant s tímuls, det p x 1 arc reflex (neur via aferent: info d’irritació o stímul) ,(via eferent: augmnta o inhibeix acció d’algn organ
Inst:Caract:Propis d spècie. /·Estereotipats / Genèti c progrm t s / Fi:cnsrvació dl individu i spècie.Etologia: studi cnducta animl n llibertat.Konrad Lorenz (biòleg) studia cnducta instintiva dsd Etologia.Polèmica herència-m edi ambient / sgons Lorenz, + decisiu herència.Clas instints:·Aliment c :Única d spècie.· Fugid: / Sexualitat: /A gressió:marcar territori. 3conseq:Reparteix individus n territori. / jerarquia d grup. / Assegura ls + ben dotats, supervespècie. 2caract:ntre indivi mateixa spècie. / Inhibeix ntre indv afrontats .
En l’home ls instints són
pulsions. 

Entradas relacionadas: