Figures retorikes

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,22 KB

 
RELACIONADES AMB LA SINTAXI
Anàfora:
Repetició d'un mateix mot o mots al començament de 2 o + oracions o,sobretot,versos per reforçar-ne el sentit.-Serás roure,serás llenya / serás mar esvalota
Asíndeton:
Acumulació de signes de puntuació,sobretot comes, per accelerar i intensificar l'expressió.-Aquesta mia pobra, / bruta,trista, dissortad pàtria
Hipèrbaton:Alteració de l'ordre sintàctic de les oracions per mètrica o per donar dinamisme.-Amb una pinta de marfil polia/sos cabells de finíssima atzabeja/a qui los d'or més fi tenen enveja
Polisíndeton;Acumulació de conjuncions coordinants entre sintagmes, oracions o versos per alentir i intensificar expressió.-EL poble és tu i tu i tu/i ...
Paral·lelisme:Repetició d'una mateixa estructura sintàctica o de part de les paraules que la formen.-Seràs brau/o de pau/Seràs carn d'escorxador/o màrtir nacional
Quiasme:Disposició simètrica de 4 elements de manera q el 3er reprengui el 2n i el 4t el 1er.-Salabrugues per coixí,/per llençol les gavarres
RELACIONADES AMB EL SIGNIFICAT
Antítesi:Contraposició de 2 mots,sintagmes o mots de sentit oposat.-M'exalta el nou i m'enamora el vell
Comparació:Relació de semblança de dos termes,-Lo compte Talllaferro va com lo vent volant x les altures del Pirineu
Epítet:Ús d'un adjectiu qualificatiu per remarcar una qualitat evident d'un nom.-Lluna blanca de les pedres
Equívoc:Paraula o expressió de doble sentit evident o que es pot deduïur del sentit general.-Que lentes (calentes)/les fulles roges de les veus,que incertes
Paradoxa:Unió de 2 idees aparentment irreconciliables.-És quan dormo que hi veig clar
Sinestèsia:Associació de 2 elements relacionats amb canos sensorials diferents.-Se'ns va morirnt la llum,que era de color/de mel, i ara és color d'olor de poma


Metàfora:Associació d'un terme real amb un imaginari als quals se'ls atribueix una semblança.Pures o in absentia:Apareix l'element imaginari i el real s'imagina.Impures o in praesentia:Apareixen tots 2 relacionats amb "ser",-Pura: em vas convidar a tenir set,/una gran set per la qual/et vas fer copa on jo pogués beure Impura:Els meus pits són dos ocells engabiats
Al·legoria:Conjunt de metàfores relacionades en el marc d'un text o poema
Metonímia:Associació d'un terme real (generalment absent) i un imaginari que mantenen relació de contigüitat física o lògica (marbre=temple (no apareix temple))
Sinècdoque:Designaciño de la part d'un element amb l'expressió que normalment significa el tot (generalitzant) o al inrevès (particularitzant).-Onada=mar o al inrevès
RELACIONADES AMB LA LÒGICA
Apòstrofe:
Invocació a una entitat real o imaginparia,un element natural...Oh sol,oh màgic poderós/qui sense filtres ni col·liris/verses la gamma de ton iris
Hiperbole:Expressió d'un significat de forma exagerada per intensigicar l'atenció en aquell aspecte-Sense donar-me temps ni de respirar
Ironia:Expressió d'un sentit contrari al que en el fons es vol transmetre
Personificació:Atribució de qualitats humanes a animals o éssers inanimats.-Sospira amb homes i arbres la campana.
Prosopopeia:Atribució de la qualitat de parttlar a un animal o ésser inanimat

Entradas relacionadas: