Fases d'un projecte

Enviado por Chuletator online y clasificado en Psicología y Sociología

Escrito el en catalán con un tamaño de 17,13 KB

 
CARACTERÍSTIQUES:
Objectivitat(l’avaluació ha de ser el més objectiva possible)/Validesa → (les dades que obtenim s’ajusten a la realitat que estem avaluant)/Fiabilitat →(qualitat d’informació i estabilitat)/Continua (ha d’estar present en totes les fases del procés)/ Sistemàtica (planificada)/Flexible(ha de permetre modificacions o ajustos)TIPUS D’AVALUACIÓ:

Segons el subjecte de l’avaluació

: L’autoavaluació/Interna: és la que fa el propi equip/Externa: la k fa el personal extern al projecte o l’entitat on treballem./Mixta: barreja entre interna i externa.

Segons el moment de l’avaluació:

Avaluació Inicial/ Formativa: es fa al llarg del projecte i té una funció de revisió del projecte./Av. Final: del projecte i permet analitzar el grau d’assoliment dels objectius.

Segons la funció que persegueix:

Avaluació per diagnòstic: ens aporta la informació necessària sobre els individus que va adreçada la informació./x la predicció: ens ajuda a preveure accions posteriors./x la orientació: ens permet orientar el procés i introduir possibles canvis./x el control: permet comparar els resultats que estem assolint amb els resultat esperats.

Segons l’extensió de l’avaluació:

Avaluació Parcial: alguns aspectes del projecte/global: s’avalua tot. PLANIFICACIÓ DEL PROCÉS D’AVALUACIÓ: OBJECTIUS: Mesurar el grau d’adequació: eficàcia i eficiència del programa./Determinar l’existència de conseqüències no previstes i el grau en que s’han produït./Orientar la presa de decisions en la millora de la intervenció.CONTINGUTS DE L’AVALUACIÓ:Avaluació de necessitats o de la fase diagnòstic/Av. Del disseny o de la programació de la intervenció/Av. Del procés o de l’aplicació del projecte/ Av del resultat.CRITERIS METEDOLOGICS:

Des del punt de vista numèric:

avaluació quantitativa/qualitativa.

·de vista del mom en que es fa l’avaluació

: Av. Longitudinal:al llarg del projecte/Av. Transversal:en moments concrets de la intervenció.ESTRATÈGIES: metedològiques:
Sense tenir cap criteri prefixat (avaluació prèvia, no la tens molt estructurada per que es centra en recollir informació)/Semi estructurada (implica un grau + alt d’organització però amb una part de flexibilitat)/Plenament estructurada (se que vull fer i les eines que faré servir)PROCEDIMENTS DE L’AVALUACIÓ: Observació i mesura de variables a traves d’indicadors./Comparació dels resultats que obtens amb altres edicions passades/Valoració i reflexió.AVALUACIÓ DE LES FASES:

1.Av. Diagnòstic

: conèixer la realitat prèvia a la intervenció. Inclou tots els aspectes que permeten definir la situació problemàtica: el problema i l’entorn en el que s’ha produït/causes kel van generar/percepció que tenen els grups d’interès sobre el problema/els beneficis k pot aportar/les possibles solucions del problema i si es factible dur-les a terme.
2Av. Disseny → garanteix la coherència del projecte i contribueix a la seva aplicabilitat.Cal valorar:objectius (coherents amb la realitat analitzada)/ estratègies metedologiques són adequades x assolir els objectius./Si les activitats k plantegem són coherents amb la metodologia escollida/recursos que nosaltres plantegem (humans,materials,...)són suficients o són masses./temporalització correcte o no.

3Av.Del procés

:es realitza al llarg del projecte x prendre decisions amb la necessitat de modificar o ajustar la intervenció:la participació dels grups d’interès/execució intervenció segons lu previst/utilització dels difere recursos (avaluant tot comprovem: participació i satisfacció/ coherència entre objectius i resultats/si metodologia és adequada/si necessitem modificar x tenir millors resultats/si activitats donen resposta al probl./si disposem de recursos x la intervenció/ temporalització prevista/ resultats previstos.

4.L’avaluació final

:analitzar si els resultats obtinguts donen resposta al objectius plantejats i a banda analitzar les desviacions. //Sistem de gestió de la qualitat:
conjunt de normes interrelacionades d’una organització o empresa x les quals s’administra ordenadament la seva qualitat o recerca de les necessitats i expectatives dels seus clients./La cultura de la qualitats:
l’acceptació de la critica com a una oportunitat de millora i no com una situació que cal evitar.

Elements:

Implica acceptació de la critica/implicació de tots els agents en la millora contínua/Necessitat de conèixer la opinió dels usuaris x millorar el servei/Analitzar causa del problema i buscar solucions més enllà de buscar culpables/Emfatitzar línies estratègiques d’una organització x sobre de les decisions individuals.(amb l’objectiu de millorar)

Entradas relacionadas: