Fase d'estabilitat demogràfica

Enviado por Chuletator online y clasificado en Geografía

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,55 KB

 

1.1.Cens i padrons Municipals


-El cens és el recompte de la població d’un país en un moment determinat que ens aporta molta informació Sobre el volum de la població d’un lloc, la seva composició per sexes i per Edats, estat civil, dimensió de la família...
-El padró municipal és un registre De competència local que comptabilitza naixements, defuncions i canvis de Residència.

1.2.La transició Demogràfica


T. De natalitat:
Nombre de naixements en un any x població total x1000
T. De mortalitat:
Nombre de defuncions en un any/població total x1000
Taxa de Natalitat-taxa de mortalitat
T. De fecunditat: Total de naixements en un any/total de dones entre 15-49 anys x1000
T. De mortalitat Infantil: Número de morts entre 0-1 anys/ Nombre total de nens nascuts vius X1000
Alguns autors posen en dubte aquest model perquè cada Espai presenta les seves peculiaritats.La població espanyola ha seguit dinàmiques diferents al Llarg del temps. Els demògrafs remeten a l’anomenat model de transició Demogràfica. Model tècnic que es pot aplicar a qualsevol societat, tot i que en Cada cas concret, la cronologia dels canvis variarà. Serveix per explicar com La població canvia. Aquest model s’aplica a molts països, entre ells, Espanya.
El model de transició demogràfica permet comparar, Explicar i valorar la dinàmica de la població espanyola en relació amb la D’altres països d’Europa. Tres consideracions: l’enorme desfasament en el temps Entre el que passa en els diferents països; les semblances i les diferències; i La constatació de la rapidesa amb què la població espanyola va cobrir les Quatre etapes del model de transició demogràfica.


El règim Democràtic antic (FASE I)


Des del neolític fins al final del Segle XVIII a la Gran Bretanya i fins el Segle XX a Espanya. Taxes de natalitat i de mortalitat molt Elevades.
La natalitat alta va respondre a una fecunditat mitjana D’uns cinc fills per dona, molta mortalitat infantil. Esperança de vida al Voltant dels 35 anys, a causa de les dures condicions de vida, la falta D’higiene i dels escassos recursos mèdics.
La mortalitat elevada va ser produïda per les epidèmies, Les males collites, guerres o catàstrofes naturals. La pesta negra (1348) va Reduir la població. La població amb prou feines augmentava, per això aquesta Etapa s’anomena d’estabilitat demogràfica.
A Espanya la població era bàsicament rural. S’observa que La fecunditat i la mortalitat es mantenien molt elevades a l’Espanya interior, I més moderada al sud, al llevant i al País Basc.
A Barcelona es va iniciar un procés d’industrialització Que va afavorir un notable augment demogràfic. A les illes Balears també va Créixer la població.

El creixement Demogràfic (FaseII)


Natalitat alta, la mortalitat comença a baixar. Creixement demogràfic notable. Reducció de la mortalitat conseqüència de les Millores en l’alimentació i en la higiene.
Els progressos en l’agricultura van posar fi a les fams Perquè es van introduir nous conreus i tècniques més eficients. També estava la Possibilitat de vendre els excedents mitjançant els ferrocarrils. L’ús del Sabó, de les peces de cotó van ser un remei contra les epidèmies.
A Espanya, la fase d’estabilitat demogràfica va continuar Durant el primer terç del Segle XX, a causa del poc desenvolupament econòmic i Social del país. Espanya va entrar a la segona fase del model de transició, amb Un descens continuat de la mortalitat. La natalitat baixava molt lentament i la Mortalitat, en descens continuat, va donar com a resultat un creixement de la Població que es va veure interromput per la Guerra Civil.

L’ajustament Demogràfic (Fase III)


A Espanya es va desenvolupar molt més tard, al Començament de la dècada de 1980.
La mortalitat va continuar baixant a causa de la millora De la higiene i de la medicina. Descens de les taxes de natalitat. Es tanca el Cicle del creixement demogràfic de la fase anterior.
Les causes que provocaren la reducció de la natalitat a Espanya van ser de tipus econòmic i de tipus social. Control de la fertilitat. El descens de les taxes de natalitat coincideix amb l’escolarització Obligatòria,la prohibició del treball infantil i l’establiment de les pensions De jubilació.
La baixa mortalitat infantil, el creixement del consum, L’accés de la dona a llocs de treball remunerat i el pas de la família rural Extensa a l’estructura familiar en parella van ser els motius que van portar a La planificació familiar i al descens de la natalitat.

El nou règim Demogràfic (Fase IV)


Europa i Espanya es caracteritzen per presentar taxes de Natalitat i de mortalitat molt baixes, i per un creixement gairebé nul de la Població, fins i tot negatiu. Els avenços de la medicina permeten un augment de L’esperança de vida.
A Espanya, la quarta fase ha durat del final de la dècada De 1990 fins al llindar del Segle XXI, en què s’ha vist interrompuda per un Augment de la natalitat degut a l’arribada d’immigrants estrangers.


Entradas relacionadas: