Factures

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,64 KB

 
Factura: document que acredita legalment els lliuraments de béns i les prestacions de serveis que s?han fet. Empresaris: han de lliurar factures per a cada una de les operacions que faixin i han conservar una còpia. Destinatari: si és empresari s?ha de lliurar la factura completa. També quan el destinatari l?exigeixi encara que no sigui empresari. Dades factures: Número, correlatiu. Dades empreses. Descripció de l?operació. S?han de consignar totes les dades necessàries per a la determinació de la base imposable, el tipus tributari i la quota repercutida. Si la factura inclou lliuraments de béns o serveis subjectes a tipus impositius diferents, cal diferenciar la part de l?operació subjecta a cada tipus 4% 7% 16% Quan l?IVA es repercuteix a dins el preu, s?ha d?indicar amb l?expressió IVA inclòs. Lloc i data d?emissió.Nofa falta factura: a comerciants detallistes en RE,operacions absentes, utilització d?autopistes, les dutes a terme per subjectes passius que tributin en el règim simplificat de l?IVA. No fa falta indicar les dades del destinatari quan són operacions fetes per no empresaris si no superen 90.15?. Emissió de tiquets: quan no passen de 3005.06? en: Vendes al detall, serveis ambulants i a domicili, servei d?hostaleria, bars, discoteques, utilitzacions d?instal·lacions esportives.Duplicats de les factures quan: en una mateixa operació coincideixen diversos destinataris, es perd l?original en els duplicats ha de constar l?expressió duplicat i la raó de l?expedició. En totes les còpies i factures s?ha de fer constar el caràcter de còpia.RECTIFICACIÓ DE LES FACTURES: Quan shan fixat incorrectament les quotes. Quan varien preus o quantitats. Quan queden sense efecte les operacions gravades amb lIVA (devolucions o anulacions). La rectificació sha de fer abans de que passin 4 anys des de la circumstància que la modifica. Rectificació: mitjançant lemissió dun doc. en que es fan constar les dades identificatives de la factura. tb amb el document inicial amb la rectificació feta. Shan destablir sèries especials de numeració de les factures de rectificació. Factures i documents substitutius: shan de conservar durant cinc anys, des de que finalitza el termini reglamentari per representar la liquidació corresponent. Béns mobles: 10 anys, immobles 15 anys. Factures emeses: es poden conservar en pel·lícules microfilmades. Factures rebudes: shan de guardar els originals. Quan semeten tiquets, també shan de conservar els rollos de les màquines registradores. Ports, assegurances, envasos, embalatges... passen a formar part de la base imposable.Despeses addicionals: es facturen per separat, ho ha demanat el comprador. No estan gravades amb el tipus impositiu de loperació principal que les ocasiona, sinó amb el que els correspon per la seva naturalesa. Ports: gravats amb el 16%. El transportista expedeix la carta de ports al comprador. Assegurances: estan exemptes. La companyia dassegurances expedeix una factura a nom del comprador. Si les despeses es facturen junt amb la mercaderia, passen a formar part de la base imposable, estan sotmeses al mateix tipus impositiu que en loperació principal. Descompte comercial: per a la promoció rebaixes o ofertes. Es calcula descomptant un tant % del preu del producte. Ràpels: Sapliquen quan es compren grans quantitats de mercaderies. N. Det. Productes en det. Temps. Dscompte = a lu matex que comercial. Descompte per pagament immediat: es realitza quan el pagament és al comptat. Descomptes posteriors a lemissió: poden fer-se en una factura de rectificació. No fa falta lespecificació de les factures rectificades, nhi ha prou amb la identificació del període que correspongui. Si el destinatari és una particular que no ha exigit inicialment una factura completa, es poden emetre notes dabonament. Numerades correlativament.

Entradas relacionadas: