F i Q 2n tema

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,68 KB

metodes d'electritzacio:
per fregament: en fregar una bareta de vidre amb un mocador de llana o seda, la vareta cedeix electrons i queda carregada positivament, mentre que el mocador els adquireix i queda carregat negativament.
per inducció: quan apropem la vareta de vidre electritzada a la bola neutra, es produeix una redistribucióde les carregues electriques en aquesta última. La carrega neta de la bola no varia, però la major proximitat de les carregues negatives a la vareta fa que la bola sigui atreta.
per contacte: en establir el contacte entre la vareta electritzada i la bola del pèndol, una part de la carrega de la primera passa a la segona i tots dos cossos queden carregats amb el mateix signe.
llei de Coulomb: la intensitat de la força d'atracció o de repulsió entre dues càrregues puntuals és directament proporsional al producte de les càrregues i inversament proporcional al quadrat de la distància que les separa.
F= K · Q^1xQ^2/d^2
intensitat del camp electric: E= F/q
F= K· Qxq/d^2
E= K· Q/d^2
E= intensitat del camp elèctric
Q= càrrega elèctrica ( en valor absolut )
d= distancia de la carrega al punt en que calculem la intensitat del camp
K= constant de proporcionalitat


Entradas relacionadas: