Exper

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Biología

Escrito el en catalán con un tamaño de 7,51 KB

 
 Teoria de la tectònica global o tectònica de plaques.
Segons la teria de la tectònica, la litosfera esta fragmentada en porcions denominades plaques tectòniques o litosfèriques. En les plaques litosfèriques distingim tres tipus de marges:
- El marge constructiu (part per on la placa creix gràcies al material magmàtic que ascendeix del mateix profund).
- El marge destructiu (part de la placa que,en col·lidir amb una altra placa,s’enfonsa a l’astenosfera)
- El marge passiu és la part de la placa que, en desplaçar-se, frega amb el marge passiu de la placa contigua)
El moviment de les plaques provoca els fenòmens següents:
-Formació de les serralades per l’acumulació de materials magmàtics o per plegaments dels sediments a les zones de xoc entre les plaques.
-Generació dels sismes a causa del desplaçament brusc d’una placa respecte de l’altra.
- Formació de volcans en produir-se esquerdes per les quals el magma procedent de l’astenosfera surt a l’exterior.
L’ÉSSER VIU I LA VIDA
ELS ÉSSERS VIUS I LA VIDA.
Els éssers vius o organismes vius són aquells que tenen una estructura material molt complexa i que són capaços de nodrir-se, relacionar-se i reproduir-se, de realitzar les tre funcions vitals. La vida es pot definir com el conjunt d’aquestes tres qualitats o funcions. La ciència que estudia els éssers vius és la biologia.
CARACTERISTIQUES DELS ÉSSERS VIUS
1. Actuen espontàniament i amb una certa intencionalitat. Aquesta situació té com a objectiu realitzar les funcions vitals.
-La
nutrició es la funció de captar matèria i energia de l’exterior a fi de mantenir la seva estructura, créixer, etc.
-La
relació es la funció de captar estímuls de l’exterior i elaborar-hi respostes adequades.
-La
reproducció es la funció d’originar individus nous, iguals o semblants als progenitors.
2.
Són éssers molt complexos. Es degut al fet que han de regular moltes reaccions químiques internes diferents i respondre adequadament a un gran nombre de substàncies externes. Els éssers vius estan constituïts per matèria orgànica i inorgànica.
-La
matèria orgànica, està constituïda, bàsicament per àtoms de Carboni i Hidrogen.
-La
matèria inorgànica es la que no està constituïda, bàsicament per àtoms de C i H.
3.
Estan constituïts per una cèl·lula o més. Els primers són els éssers unicel·lulars i els segons, els pluricel·lulars. Des de el punt de vista estructural, la cèl·lula és una estructura de matèria viva constituïda per una membrana, un citoplasma i material genètic, que conté la informació sobre la seva estructura i funcionament. Des de el punt de vista funcional, la cèl·lula és la unitat més senzilla de matèria viva autònoma.
4. La informació biològica sobre la seva estructura corporal(anatomia) i el seu funcionament (fisiologia)es troba en els àcids nucleics. Cadascuna de les unitats d’informació s’anomena gen.
5. Els éssers vius mantenen relativament constat el seu medi intern. El seu objectiu és intentar que no els afectin les variacions del m. Ambient. Propietat s’anomena
homeòstasi.


 3. L’ORIGEN DE LA VIDA I DELS PRIMERS ORGANISMES.
Les primeres explicacions històriques sobre l’origen de la vida i els éssers vius sostenen que els diversos éssers vius van ser creats per algun ésser superior.
LA TEORIA DE LA GENERACIÓ ESPONTÀNIA
Defensa que alguns éssers vius podrien originar-se a partir de materials inerts, com el fang,etc. Acceptada en el món científic durant segles. Va ser sostenia per Aristòtil. Es van arribar a proposar fórmules per obtenir éssers vius. Així, J.B.Helmont va afirmar que per aconseguir ratolins només calia embolicar grans de blat en una camisa bruta i suada i esperar uns 21 dies. El metge italià Francesco Redi va fer diversos experiments que demostraven que la idea de la generació espontània era errònia. Més tard, A. Leeuwenhoek, l’inventor del microscopi, va comunicar que havia vist organismes microscòpic vius a l’aigua de la pluja que havia recollit a la teulada de casa seva. El 1745, J.T.Needham va introduir teixits vegetals i animals en flascons hermètics i els va escalfar. Anys després, L.Spallanzani va repetir l’experiment i va demostrar que, si s’impedia que entrés aire als foscons escalfats, no hi apareixien microbis. El1860, el microbiòleg francès Louis Pasteur va fer un experiment similar al que va efectuar Redi dos-cents anys abans i va demostrar que la teoria de la generació espontània de la vida era falsa.
LA HIPOTESI DE L’ORIGEN DE LA VIDA A PARTIR DLS COACERVATS
Despres dels experiments de Pasteur, es va proposar que la generació espontània de vida sí que es podria haver donat en les condicions inicals del planeta. El científic rus A. Oparin sostenia que l’aparició de la vida va estar precedida d’una evolució química. Es va originar una gran quantitat de molècules orgàniques que es van acumular a la hidrosfera i van constituir el brou primitiu. Algunes d’aquestes molècules petites(monòmers) es devien combinar i formular molècules d’elevat pes molecular (polímers), les quals, al seu torn ‘sunirien espontaniament per constituir microscòpiques estructures tancades, anomenades Coacervats.
El 1929, el científic l’anglès J.B. Haldane va arribar a unes conclusions similars a les d’Oparin, per la qual cosa se sol parlar de la teoria d’Oparin-Haldane. La hipotesi explica com es va poder passar de la matèria inorgànica a l’organica.
LA SÍNTESI EXPERIMENTAL DE MATÈRIA ORGÀNICA SENZILLA.
S. Miller
(1952) va confirmar experimentalment la hipòtesi d’Oparin. Va introduir en un matràs esfèric els gasos que presumiblement constituïen l’atmosfera primitiva i els va sotmetre durant una setmana a descarregues elèctriques que simulaven les possibles tempestats elèctriques. Va mantenir el recipient a una temperatura pròxima a la de l’ebullició de l’aigua. Posteriorment, va comprovar que al recipient havien aparegut molècules orgàniques senzilles com glúcids, àcids grassos i aminoàcids.
LA SÍNTESI ARTIFICIAL DE MATÈRIA ORGÀNICA COMPLEXA.
El científic s. Fox va considerar la possibilitat que, a les regions volcàniques pròximes al mar de la Terra primitiva, les barreges d’aminoàcids del brou primitiu es van escalfar i es van dessecar, la qual cosa va poder originar polímers d’aminoàcids (proteïnes). Va obtenir polímers d’aminoàcids similars a les proteïnes que va denominar proteïnoids termals, els quals formaven petites gotetes. Aquestes gotetes les va anomenar microesferes. Pensa que aquestes molècules es devien formar en una de les primeres fases de l’evolució protobiològica.

Entradas relacionadas: