Etapa

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Historia

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,65 KB

 
Colonia INDUSTRIAL trobava dividida en 2parts la zona productiva (oficines,magatzem,fàbrica) i la zona residencial (esglèsia,escola,habitatges). Es construien aprop dels riu, ja que l'energia era + fàcil d'aconseguir. L'aigua del riu arribava a la turbina a través d'un canal, la turbina feia girar l'aigua i la transformava en energia electrica. La mà d'obra era barata, produïa molts beneficis excepte a l'estiu quan baixava el cabal de L RIU
Inicis de la industrialització a Catalunya:Al s.XIX dominava a Esp una economia agrària. La ind´ústria esp estava poc desenvolupada. Hi ha 2 etapes:
Arrancada industrial finasls s.XVIII- 1r terç s.XIX La primera indsutria modernitzada va ser la cotonera. Es van desenvolupar les manufactures (indianes). La guerra vs Napoleó (destrucció manufactures) i la independència d ls colonies americanes provocar la perdua dl mercat colonial.
Modernització d l producció industrial: l introducció del vapor va permetre la mecanització d l indústria téxtil del cotó. 1r s va mecanitzar la filatura gràcies als fusos i el tisatge gràcies als telers mecànics, prò va ser mes lenta. La modernització d l filatura va ser gràcias a l'abundancia d capital, la mecanització baixar ls ecostos d producció i els preus.L polí tica proteccionista... Caracteristiques d l1ª industrialització catalana industria lleuguera, dominen les peces petits, ls capitals d l'empresa són familiars, ls recursos naturals depennen dls prveïments exteriors(carbó i cotó) Es van instaurar als voltants de Bcn.
Obstacles q van limitar l creixement industrial.MERCAT: escassa capacitat de compra, poca demanda, preus + alts, poca competivitat. FINANCIACIÓ: inversions dls capitals en deute pública, encariment dl finançament d l'empresa. RECURSOS NATURALS absència de 1eres materies (carbó,minerals de ferro,aigua) com a conseq¨`encia la productivitat era insuficient, ls costos superiors i ls preus +alts.
El ferrocarril i el mercat interior va representar 1gran evolució en l transport, s va reudïr el cost dl tranport,+capacitat de càrrega, +velocitat, seguretat,regularitat... Hi ha 2etapes:
1ª etapa Esp estava molt enrederida a ls línies de ferrocarril. El 1er ferrocarril va ser Barcelona- Mataró. Gràcies a la LLei General de Ferrocarrils de 1856 va ser possible l'expansió. (4500km de xarxa). L 1856 s paralitza la construcció a causa de la Crisis financera(1866)
2ª etapa Represa de ls construccions: 3000km +.


Crisis finacera 1866 vaparalitzar l'expansió ferroviaria, la construcció dls ferrocarils va denpendre de l'estat, moltes linies s construïen x obtenir dienrs q no pas x rendibilitat,
el capital esp va partiipar poc quasi tot era de companyies estrangeres.A cat va ser diferent:Capitals autoctons, linies de ferrocarril dissenyades d'acord amb ls vies de comunicaciótradicionals i cirteris economics.
Limits construció ferrocarril hi van haver 2grans errors. L'estructura radia d l xarxa i l'amplada entr carrils +grans q a la resta d'europa. Com a consequencia va haver una incomunicació entre ls zones d'economia +moderna. van augmentar ls costos n ls intercancois amb europa, i no va estimular ni la industria minera ni la siderurgica.
Desenvolupament de la industris siderurgicav a haver-hi un retard a Espanya causat per una agricultura endarrerida i poc rendible, inexsistencia d'1 mercat interior, manca d'1a xarxa d tranpsorts i comunicacions i 1posició goegràfica d'Esp respecte Europa. Ls inicis d la indústria siderurgica van ser a Andalusia (Malaga) (1826-1860) pro va fracassar x l producció insuficient i la manca d carbó. Astúries (1864-1879) única zona d'esp amb carbó pro ls 80 entrar en crisi x la competencia basca q diponia de capital amb l'exportació del ferro a Anglaterra, repatriació de capital a Cuba, importació de carbó. Van instal·lar grans forns i convertidors de bessemer tenia una gran producció, va facilitar l diversificació d'indústries cm la naval,mecanica...i va crear una base sólida industrial i financera.
Els obstacels de la industrialització a Espanya
No disposava d'un mercat interior avançat ni 1cert grau de divisió de trball. La industrialització catalan no es va difondre x la resta d'Esp x 1 serie de raons: l'escassa capacitat de compra dls espanyols, la posició geogràfica d'Espanya,la gran quantita d recursos q absorbia la hisenda pública i l'absencia de carbo i qualita d'aigua.
El retard de la revolució industrial. Les causes del fracàs són diverses. POLITIQUES: guerres interior i exteriors, ECONOMIQUES: manca de materies primeres i dificultat per comercialitzar,agricultura poc desenvolupada,inexsistencia d'un mercat interior, manca de capitasl autoctons, la manca d'1a xarxa de transports i comunicacions q facilites els intercanvis. durant tot l segle els sectors economics i politics es van enfrontar alhora de determina la plitica economica d l'estat liberal. La polemica arribà al punt culminant despres de la revol de stembre de 1868 quan les corts van aprovar l'aranzel que reduïa el pagament d'aranzels i protegia el mercar colonial. la reforma fou retallada pro fortes pressions industrials catalans.

Entradas relacionadas: