Estrategia d'enfocament

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 14,58 KB

 

Direcció estratègica


Estratègia
:
Tot allò que s’ha de fer per aconseguir un objectiu.

Estratègia empresarial

Conjunt de decisions que ha de pendre una empresa sobre les diferents accions i els diferents recursos que utilitzarà per aconseguir uns objectius determinats.

Nivells de les estratègies empresarials

Existències tres tipus d’estratègies:
corporatives (gerència, alta direcció)// de negocis (unitats estratègiques de negoci) // operatives(departaments).

Estratègia corporatives

Aquelles decisions preses per l’alta direcció de l’empresa (gerència o consell d’administració). Decidiran sobre l’entorn de l’empresa, el creixement de futur de l’empresa i la composició o perfil de la cartera de negocis. Són el Març de referència per a la resta d’estratègies i decisions. Són globals: afecten a tota l’empresa. Decisions a llarg termini.

Estratègia de negoci

Aquelles decisions relacionades amb satisfer les necessitats dels clients o usuaris. S’ocupen de com es pot competir en determinants mercats, o com es poden oferir productes o serveis amb valor afegit. No són globals, afecten a les unitats estratègiques de negoci corresponen: cadascuna de les parts del negoci de l’empresa que realitzen activitats diferents (UEN).

Estratègia operativa

S’ocupa de les decisions que afecten les diferents parts de l’empresa (els departaments), que permetran aplicar les estratègies de negoci i les estratègies corporatives. Són decisions que afecten el dia a dia de l’empresa. Són específiques: afecten a un departament concret. Decisions a curt termini.

L’anàlisi extern

Els directius, abans de prendre decisions estratègiques han d’analitzar el seu entorn per dos motius: (detectar amenaces/aprofitar les oportunitats). Per analitzar l’entorn s’utilitza una eina fonamentals anomenada MATRIU DAFO (debilitat, Amenaces, Fortaleses, Oportunitats). L’objectiu DAFO és estudiar l’escenari en el qual es meu l’empresa per fer estratègies futures. Es fa una anàlisi intern i un anàlisi extern.

5 forces de PORTER


Intensitat de la competència

És el nombre de competidors que hi ha en el mercat (+competidors + intensitat//- competidors -intensitat). Com més rivalitat entre competidors més lluita en els preus i per tant menys beneficis. El mercat està fragmentat (concentrat:
Hi ha pocs competidors i baixa intensitat de competència. Els beneficis són més alts) i (fragmentat:
Hi ha molts competidors i molta intensitat de competència. Nivell de beneficis és menor.

Amenaça d’entrada dels nous competidors

Són obstacles que hi ha en un mercat i impedeixen que entrin nous competidors i empreses. És per protegir les que ja existeixen (exemple: necessitat de capital inicial//política governamental..) Existència de productes substituïts
:
Producte substitutiu: aquells productes diferents que satisfan les mateixes necessitats. (coca-cola i cervesa) Productes complementaris: el consum d’un increment de consum de l’altre ( cafè i sucre). Si en un mercat hi ha molts productes substitutius el benefici es menor.

Intensitat de negociació de clients i proveïdors

El poder negociador és la capacitat que té l’empresa per imposar les seves condicions amb els contractes de compra-venda amb aspectes com el preu, la qualitat, la forma de pagament.. Quan més força negociadora més beneficis obtindré. La trobarem amb tres elements (grau concentració:
Quan hi ha un nombre reduït d’empreses grans en un sector, dóna molt poder de negociació// Volum de transaccions realitzades amb l’empresa:
com més compres, l’empresa tindrà més força// Grau d’informació: quan més informació es té sobre client o proveïdor més poder de negociació tindré).

Anàlisi intern

Per realitzar u diagnòstic intern de l’empresa s’utilitzarà un sistema anomenat cadena de valor.

Valor

Quantitat de valor que estem disposats a pagar per adquirir un bé o un servei. La cadena de valor
:
Descomposar i analitzar cadascuna de les activitats de l’empresa que realitza en el seu procés productiu.

OBJECTIU

Permet entendre en profunditat quin és el funcionament de l’empresa, quines són les activitats necessàries i per tant, veure quines són les que ho són per eliminar-les.
ACTIVITATS NECESSARIES (no puc eliminar):

Primàries

Formen part procés productiu empresa (logística interna//producció//logística externa// màrqueting i vendes//postvenda).

Suport

Complementen les primàries i que es desenvolupin correctament ( aprovisionament//desenvolupament de la tecnologia//administració recursos humans//infraestructura).

Anàlisi intern

Consisteix en determinar els punts forts i els dèbils de la nostre empresa.. Fent qualsevol anàlisi busquem els avantatges de la nostre empresa respecte els nostres competidors.

Avantatge competitiu

Conjunt de característiques que l’empresa ha de desenvolupar per obtenir i reforçar una posició d’avantatge davant els seus competidors. Aquestes avantatges permeten tenir beneficis i rendibilitats. Té dos avantatges ( obtenir un producte a un menor cost i obtenir un producte clarament diferenciat).

Hi ha tres tipus d’estratègies
( lideratge costos/ diferenciació/ posicions).

Estratègies de lideratge en costos

Explota els avantatges competitiu en costos ( procés de fabricació més economia). L’empresa que tingui els costos més baixos tindrà un avantatge competitiu que li permetrà obtenir una major rendibilitat, ja que si no varia el preu té un marge més gran. Per millorar costos podem (assolir economia d’escala/adoptar noves tecnologies/deslocalitzar la producció) (ex: mercadona, zara..)

Estratègia de diferenciació

El nostre producte s’ha de diferenciar en algun aspecte amb la competència, i prova d’aconseguir que els clients estiguin disposats a pagar un preu més elevat per alguna diferència del nostre producte amb relació als competidors. (ex; starbucks, telepizza,apple..)

Estratègia d’enfocament o de localització

Consisteix a aplicar els avantatges competitius de l’empresa a partir de dos estratègies aplicades a una part del mercat. Segmentació del mercat és un procés que consisteix en dividir el mercat total d’un bé o un servei en diversos més petits i internament homogenis. Aquets grups són homogenis: tenen desitjos, necessitats, poder de compra, actituds o hàbits de compra similars, que reaccionen de la mateixa manera i estratègia competitiva de l’empresa. L’objectiu:
Arribar al públic objectiu; diversos criteris: Geogràfics (ciutat,..) Sociodemogràfiques (edat, sexe..) Psicològiques: estil de vida, personalitat.. (ex: danone nintendo..)

Factors importants de localització

Demanda del mercat//proveïment matèries primeres//mercat de treball//comunicacions i transport// cost de la construcció i del solar//subministrament//inversió i finançament// desenvolupament econòmic de la regió// legislació mercantil fiscal laboral).

Dimensió

No és la grandària sinó la seva capacitat productiva. Dimensió i localització són dues decisions que s’han de prendre conjuntament.

Deslocalització

És el trasllat la producció d’una fàbrica, oficina, seu, servei, etc a un altre indret on la suma de la producció més el transport resulta més econòmic que la producció a la primera ubicació.

INCONVENIENTS

Pèrdua de llocs de treball/ desindustralització de determinats territoris// disminució poder empresarial//davallada creixement econòmic.

AVANTATGES

En els països en via de desenvolupament aconsegueixen modernitzar el seu teixit empresarial i créixer econòmicament. En els països desenvolupats és una font de pressió per augmentar la competitivitat i buscar un major valor afegit en la indústria per tal de continuar creixent.
  

Clúster


És una concentració geografia d’empreses, institucions i universitats que comparteixen el mateix interès per el mateix sector econòmic. Les característiques són les següents: (concentració geogràfica de l’activitat econòmica//especialització sector concret//la seva activitat beneficia tota la regió geogràfica//cooperen amb l’administració pública, les universitats..//hi ha una dualitat entre col·laboració i competència entre els seus membres.)

Creixement intern

Es dóna quan l’empresa realitza un augment de la seva dimensió per mitjà d’inversions a la seva pròpia estructura. Les inversions poden ser destinades (augmentar la producció//diversificació de la producció//augmenten els mercats).

AVANTATGES

Permet adquirir factors de producció més moderns//creixement molt planificat i gradual.

INCONVENIENTS

Mecanisme de creixement molt lent: només disposa dels recursos de la pròpia empresa: pèrdua oportunitats.

Creixement extern

Ampliació de la capacitat, el volum de les operacions per mitjà d’adquisició, la participació i el control d’altres empreses que ja existeixen. L’empresa creix però l’economia no creix.

AVANTATGES

Estalvi del temps// pot ser la única manera de separar determinades barreres d’entrada//es la millor manera d’entrar en mercats madurs.

INCONVENIENTS

Sistema més car de creixement de les empreses, ja que es paga un sobrepreu per comprar una empresa que ja funciona//A vegades es compren actius no necessaris//problemes d’integració, econòmics, socials..

Tipus de creixement externFusió d’empreses
(2 empreses fusions, desapareixen 2 i apareix 1)// Absorció d’empreses (una empresa es menja l’altre)// cooperació d’empreses (empreses que col·laboren amb finalitat de compartir recursos informació per assolir objectius comuns)// participació en empreses (comprar accions altres companyies x controlar empresa) // trust (concentració vertical d’empreses que control de l’inici fins al final de la producció)// càrtel// holdings
.

PROCES DINTERNACIONALITZACIO

Pot considerar un tipus concret destrategies de creixement empresarial i te gran repercussions organitzatives. Les empreses es troben amb un dilema o bé actúen duna manera mes global o actúen duna manera mes local. La dualitat es resolt amb tres estrategias:


Estrategia multidomestica

Adopten una estructura descentralitzada amb molta autonomía de les directes de ls sves filials locals q acostumen a ser dl propi país de destinació. Exmple: Telefonica


Estrategia global

El mon es un mercat únic i homogeni i ofereixen els mateixos productes de la mateixa manera. No tenen en compte les diferencies d cda país. No es perd mai la identitat nacional de lempresa matriu. Ex: Levis


Estrategia trasnacional

Intenten aconseguir una eficiencia global mb la sensibilitat nacional de cada país. Ex: pensa globalment actua localment/Empreses donen a les sevs filials autonomía i intenten aconseguir q les bones idees es traslladin a la rresta d filials, hi ha una coordinació entre filials i la empresa mtriu PIMES
:
El 99.5 empreses catalanes.


Empreses mitjanes

Menús de 250trballadors, factura mnys 50milions€ i balanç menor 45milions€

*Empreses petites

Menys 50 trballadors, factura mnys 10milions€, balanç menor 10milions€ //Avantatges
:
Organització flexible, fácil comunicació entre personal, aprofita espais d les grans empreses, creadores de feina //Inconvenients
:
Poca formació, poca tecnología, poca capacitat financera, poca participació internacional, poca activitat en inovacio i recerca ¡// Futur
:
Implantar estrategias de creixement x augmentar la competivitat i soritr mes a lestranfer //Multinacionals
:
Proces de creixemen buscant incrementar dimensió de lempresa ampliant mercats. Operen dos o mes païssos.Societats mercantils amb gran capacitat productiva. Selecció dun país. Ofereixen avantatges fiscals,laborals,menys legislació en materia ecológica Avantatges
:
Tecnología punta, molta capacitat financera, participaci internacional, inversió en I+R+D, aprofitament a les economies a escala Inconvenients
:
Prganitzacio menys flexible, dificultat comunicació,poca integració social, incrementar les dimensions de lempresa Globalització PIMES
:
Extensió de relacions economiqes entre diferents paisos, crear una economía mundial la globalització compren: lliure comerç internacional, moviment de capitals, inversió estrangera directa, fenomens migratoris, desenvolupament de tecnologies de la comunicació i el seu efecte cultural./La globalització es un proces polític, economic,social i ecologic q interrelaciona diferents llocs sota el control de les grans empreses. Les empreses necessiten guanyar dimensió x atendre aqest nou mercat. PIMES necesiten incrementar estrategias de creixement x millorar la seva competivitat. Augmentar la internacionalització PIMES, mes inervions I+R+D i aprofitament economies escales x reduir costos

Entradas relacionadas: