Estrategia competitiva de preus baixos

Enviado por Chuletator online y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,87 KB

 

Direcció estratègica:


són el conjunt D’estratègies empresarials que es realitzen a l’empresa segons l’entorn Canviant per tal d’assolir l’èxit de l’empresa mitjançant la posició Competitiva o resolent els problemes que l’amenacen. És a dir, que si se’ns Planteja un problema de competència o una amenaça, hem de gestionar estratègies Per millorar la situació de l’empresa i assolir l’èxit. Aquest procés s’anomena direcció estratègica.
Per tant
: ESTATÈGIA
à PLA D’ACCIÓ à ASSOLIMENT D’OBJECTIUS

El procés per a dur a terme la direcció estratègica està formada per Tres passos importants:

1. Anàlisi estratègica:


s’ha d’estudiar La base de la qual partim i a la qual volem implantar la direcció estratègica.
1.1.Definició Dels objectius: és fonamental que els propietaris de l’empresa defineixin De manera
clara Quins objectius o metes volen assumir.
1.2.Entorn Econòmic, social, polític i tecnològic/ capacitat estratègica: tot allò que Envolta l’empresa
ha De ser avaluat per identificar els recursos que caldran per implantar la estratègia malgrat els
agents Externs i interns. DAFO.
1.3. Avaluació de l’entorn competitiu: fer un estudi de la competència pel Que fa a l’estratègia que
volem Implantar (per fer-nos millors que ells).

*

El model de les forces competitives

La Situació competitiva d’una empresa depèn de:
1. Amenaces de nous competidors: és molt fàcil que entrin nous competidors Al mercat que
poden Fer patir la nostra empresa. És per això que s’implanten barreres d’entrada
(impedeixen O dificulten la creació de l’empresa, ja sigui pel desemborsament inicial o Pels
clients) I les barreres de sortida (fan complicat que pugui sortir del mercat, per Exemple al
ser Difícil desinversió).

2. Amenaces de productes substitutius: no tan sols s’ha de lluitar contra Les empreses que
ofereixen Productes semblants, sinó que també contra els substitutius. Com es pot evitar?
Creant Una gran diferenciació del producte o creant un producte difícil de substituir O que per
fer-ho Calgui un cost elevat.

3. Grau de rivalitat dels competidors: el nostre èxit tindrà molt a veure Amb l’existència de la
competència. Aquesta rivalitat depèn de l’estructura de la competència (rivalitat intensa si Hi
ha Més competidors) i el tipus de mercat (monopoli, oligopoli, competència Perfecta,
competència Monopolista..)

4. Poder de negociació dels proveïdors: són els que han de saber controlar L’operació de
compravenda Com ara el preu de venda, la qualitat, els terminis de lliurament i pagament.
5. Poder de negociació dels clients: són els variables que acaben imposant el Preu de
venda, La qualitat, els terminis de lliurament o la forma i el pagament.

2.Elecció de l’estratègia:


cal determinar el Tipus d’estratègia que es vol implantar.
2.1.Elaboració D’escenaris de futur: hem de considerar diferents situacions (visió Optimista, neutra i
pessimista).
2.2. Formulació de l’estratègia: establir amb concreció quina és l’estratègia I definir les
característiques Genèriques.
2.3. Avaluació de les alternatives estratègiques: fer un plan B.

Tipus d’estratègia

1.Estratègia Corporativa: prenen decisions relacionades amb l’objectiu d’assolir les
expectatives De les diferents parts de l’empresa. Dimensió temporal a llarg termini, són
globals Perquè són els primers en prendre les decisions estratègiques, grans empreses,
establir El Març de referència per a tota mena de decisions.

2. Estratègia de negoci: aspectes més Concrets cap al producte per potenciar-lo i fer-lo més competitiu, pimes, Dimensió temporal a mitjà termini.

3. Estratègies operatives: són les que S’encarreguen de gestionar de manera eficient els recursos que hi ha a tota L’empresa. Estan relacionades amb el dia a dia per solucionar incidències dels Departaments, són específiques perquè cada departament decideix pel seu Departament i tenen una dimensió temporal a curt termini.

3. Implantació de L’estratègia:


definir com i de quina manera s’aplicarà l’estratègia a l’empresa tenint En compte els recursos que s’hi destinen, qui s’encarregarà d’implantar-la i Durant quin temps.
3.1. Eines estratègiques: què podem utilitzar per fer una previsió? Eines que Ens ajudin a constituir
tot El procés, com pot ser un PERT o un GANTT.
3.2. Control estratègic: s’ha de fer un seguiment de l’estratègia per veure Si s’assoleixen els
objectius, Si hi ha desviacions i afegint mesures correctores.

Avantatge competitiu:


és el conjunt de Característiques internes que l’empresa ha de desenvolupar per obtenir i Reforçar una posició d’avantatge davant les empreses competidores. És a dir, Les seves fortaleses.
Una manera per millorar la posició competitiva és a partir de la creació de Valor, ja que d’aquesta manera el valor afegit (valor sumat a un Producte o serveis a partir de la seva activitat econòmica) crea una Diferenciació amb la competència. A la cadena de valor es realitza un Estudi de cadascuna de les parts de l’empresa per tal de saber quina és L’aportació de valor afegit en cadascuna d’aquestes activitats i el cost que Suposen.

Les Estratègies competitives

1. Estratègia de diferenciació: fer que el producte sigui significament Diferent dels altres per fer
veure que és únic. Exemple: IPhones.

2.Estratègia De lideratge en costos: produir amb les costos més baixos de manera que S’ofereixi a
un Preu inferior que al de la competència.


3. Estratègia d’enfocament / d’alta segmentació: es centra en un segment Del mercat per
especialitzar-se En cada segment. Diferenciació segmentada.

Entradas relacionadas: