Estrategia competitiva de preus baixos

Enviado por Chuletator online y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 9,83 KB

 

ESTRATÈGIA:


és el conjunt de decisions que una empresa pot Prendre sobre actuacions i els recursos per assolir els seus objectius empresarials Buscant l’èxit. S’ha de gestionar tenint en compte l’entorn econòmic, Tecnològic o social i considerant quines són les possibles reaccions que pot Tenir la competència davant les accions estratègiques de l’empresa. “”objectius, estratègies, entorn””.

DIRECCIÓ ESTRATÈGICA:

és el procés de gestió d’una estratègia empresarial o Conjunt de estratègies dins de l’empresa, que s’ha d’adaptar a un entorn Canviant i a una competència que hi reaccioni. S’ha de tenir en compte el ll/t O tenir com a finalitats principals assolit l’èxit de l’empresa mitjançant la Millora de la posició competitiva o resoldre els problemes q la amenacen.

PROCÈS DE D.E:

a part de prendre Les decisions que afecten els problemes principals de l’empresa, ha de garantir Que l’estratègia es dugui a terme. Es compon de 3 elements que succeeixen de Forma consecutiva i incorporen un conjunt d’etapes.

Anàlisi estratègica:

Conjunt d’elements que fonamenten la base per a una bona direcció estratègica: - Entorn econòmic, social, polític o Tecnològic: es tracta de la influència dels factors externs aquelles Característiques de tot el que envolta l’empresa poden definir el conjunt D’amenaces q s’han de salvar o d’oportunitats q es poden aprofitar. – Capacitat estratègica: es tracta de Factors interns que determinen l’estratègia. Els recursos que l’empresa disposa I el conjunt de capacitats i existències que pot desenvolupar a escala D’organització. – Expectatives dels Promotors o emprenedors del negoci:
els propietaris de l’empresa o els seus Gestors han de definir de manera clara i prèvia els objectius o metes que volen Assolir per millorar els beneficis de la posició competitiva o de la Revaloració de les accions de l’empresa en el mercat de valors. 1) Definició Dels objectius: s’ha de determinar clarament quins objectius concrets, Mesurables i factibles es volen assolir. 2) Avaluació dels recursos interns: Recursos disponibles per l’empresa per assolir els objectius fixats. És Important saber quines fortaleses internes s’han de potenciar i quines Debilitats s’han de neutralitzar. 3) Avaluació dels recursos externs: identificar Quins elements de l’entorn poden tenir influència sobre el grau d’assoliment o èxit de l’empresa, especialment quins són oportunitats que es poden aprofitar o Amenaces que s’han d’evitar. 4) Anàlisi de l’entorn competitiu: Important fer un bon estudi de la competència de l’empresa per l’estratègia que Es vol implantar. Al conèixer la competència i determinar la estratègia, L’empresa podrà ajuntar-se millor la seva estratègia per assolir els objectius.

Elecció estratègica:

Determinar el tipus d’estratègies que es vol implantar ja que cada tipologia Estratègica respon a unes caract. De l’empresa o del entorn. Es distingeixen 3 Tipus d’estratègies: corporatives, de negoci i operatives. 1) Elaboració Dels escenaris de futur: s’ha de definir accions estratègiques que tinguin Com a base diferents situacions o escenaris x poder fer una projecció a curt, Mitjà i llarg termini. Perquè l’estratègia tingui prou capacitat d’adaptació a L’entorn canviant es fonamental aquest esforç de previsió.  2) Formulació de l’estratègia: s’ha de Definir amb concreció i determinació quina és l’estratègia que es vol aplicar, Definint clarament les caract. Genèriques. 3)Avaluació de les alternatives Estratègiques: és útil definir estratègies suplementaries que serveixin D’alternativa  a l’estratègia definida, Però s’ha de tenir un conjunt d’alternatives que es puguin implantar en cada Cas o situació de l’entorn.

Implantació De l’estratègia:

tracta de definir i planificar de quina manera S’aplicarà l’estratègia de l’empresa per als recursos que s’han de destinar, L’organització del procés i la definició del pla temporal de les accions Estratègiques que s’ha de desenvolupar. 1) Eines estratègiques: s’ha de Planificar l’execució de les estratègies seleccionant les eines que s’han D’utilitzar i definint els elements que constitueixen tot el procés. “”utilitzant tècnica PERT-CPM o gràfiques GANTT””. 2) Control estratègic: Observar el grau d’assoliment de l’estratègia tant per escala quantitativa o Qualitativa. Definint les mesures correctores q s’haurien d’implantar i Registrant les desviacions observades, per millorar l’estratègia. 

MODEL 5 FORCES COMPETITIVES: 1) Amenaces de nous Competidors:

les Facilitats dels nous competidors per posicionar-se faran que sigui poc atractiu O que la rendibilitat el negoci no sigui alta. La amenaça serà més limitada Segons l’existència de barreres d’entrada i sortida per als nous competidors. – Barreres d’entrada: factors de Diferent caire que impedeixen o dificulten que una empresa es posicioni en un Nou mercat fent que la inversió sigui poc atractiva “”necessitat duna inversió Inicial elevada, existència de clients molt fidels””. – Barreres legals. – Barreres de sortida: factors que fan complicat Que puguis sortir del mercat un cop t’hagis introduït com nou competidor “”mitjançant dificultats a la desinversió””.

2) Amenaces de productes substitutius:

l’existència de Productes substitutius que facin competència als productes existents, haurà de Competir amb empreses d’altres sectors a part de les empreses amb productes Semblants. Factors que ho poden evitar: - La Dificultat que tinguin els clients per substituir el producte o costos elevats Per fer-ho. – Un nivell elevat de diferenciació del producte


3) Grau de rivalitat dels competidors:

l’existència d’un Mercat amb molta competència o amb molts competidors determinarà l’èxit del Negoci les seves expectatives de futur. Els 4 factors anterior tenen capacitat Per determinar el grau de rivalitat interna del mercat que depèn de: - L’estructura de la competència: la Rivalitat més intensa si hi ha molts competidors de poca dimensió. – El tipus de mercat en funció de la Competència “”monopoli, oligopoli””, perquè contra més grau de competència hi Hagi més rivalitat tindran els competidors.

4) Poder de negociació dels proveïdors:

capacitat dels Proveïdors per imposar les característiques de l’operació de compravenda com el Preu dels productes, qualitat, lliurament o la forma i termini de pagament.

5) Poder de negociació dels clients:

Força dels clients per imposar les seves condicions en les variables de L’operació de compravenda com el preu de productes, .... *Un cop examinats els 5 punts, l’empresa està en disposició de formular una estratègia corporativa Que li permeti planificar la seva posició dins del mercat i les expectatives D’èxit del negoci.*

NIVELLS ESTRATÈGIA: 1)E. Corporatives (caixa banc):

s’encarreguen de prendre decisions amb L’objectiu de satisfer les expectatives dels propietaris i afegir valor a les Diferents parts de l’empresa. – Establir El Març e referència per a la presa de totes les decisions. “”la direcció Estratègica estableix que el preu baix és una referència, l’encarregat de Compres de empresa triarà el proveïdor + barat, però si la referencia es la Màxima qualitat triarà el proveïdor q ofereixi + qualitat independentment de Que el preu sigui superior””. – Ser Globals: primer nivell de decisions estratègiques que pren una empresa xq Li afecten en la seva totalitat i a totes les unitats de negoci. “”aplicades x Grans empreses o grups de negoci amb una amplia gamma de productes o unitats de Negoci””. Dimensió temporal ll/t: Objectius amplis generalistes a ll/t.

2)E. De negoci (CEAC):

fan referencia a aspectes més concrets com la Definició dels elements que poden fer competitius els productes de l’empresa Dins del seu mercat. (Toma de decisions). – Tenir Un abast més concret pel que fa al producte que l’empresa vol potenciar i d la Unitat de negoci que es vol potenciar o fe més competitiva. Per això Apliquem les pimes ja que explotem un sol producte  una gamma reduïda de productes. – Tenir una dimensió temporal a mitjà termini.

3) E. Operatives o funcional (empresa Q fabrica mobiliari domesic esta aplicant estratègia de baixada x la Competència, necessitarà dissenyar una campanya de promoció x informar-se):

es preocupen de gestionar de manera eficient els recursos que hi ha a L’empresa tenint en com a Març de referència l’estratègia de l’empresa a nivell Superior. – Relacionades amb el dia a Dia: revisar i solucionar incidències que es puguin presentar al Departament. – Específiques: l’encarregat Del departament de producció només pren decisions relacionades amb les funcions Pròpies del seu departament. – Tenen una dimensió temporal a c/t. *

Unitat De negoci:

cadascuna de les parts del negoci d’una empresa que fa Una activitat diferent (empresa q fabrica 3 grups diferenciats de productes).*

ESTRATEGIES COMPETITIVES:

L’objectiu es que l’empresa pugui millorar la posició competitiva respecte de Les altres empreses del sector.

Avantatge Competitiu:

conjunt de característiques internes que l’empesa ha de Desenvolupar per obtenir i reforçar una posició d’avantatge davant la Competència.

Entradas relacionadas: