L'estatut d'autonomia de Catalunya. La Generalitat de Catalunya i les institucions d'autogovern.

Enviado por Chuletator online y clasificado en Geografía

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,05 KB

 


---2.2. Les províncies:La divisió del territori de l'Estat en províncies (agrupació d'uns quants municipis) la va fer Javier de Burgos el 1833Actualment la província és:• La circumscripció electoral de l'Estat, (els diputats i els senadors són elegits per cada província). • La divisió territorial de l'administració perifèrica de l'Estat.• L'entitat d'administració local de més rang: té la funció de cooperar amb els municipis per mitja de les Diputacions Provincials. Els diputats són escollits entre els regidors electes, mentre que el president de Diputació és elegit pels diputats electes.* Els Municipis:
Els municipis són les unitats territorials i administratives més elementals i I l'Ajuntament és l'òrgan de govern i de gestió municipal. El poder local municipal és elegit democràticament segons el principi bàsic de la sobirania nacional. Cada quatre anys els ciutadans i les ciutadanes elegeixen els regidors i aquests l'alcalde per votació.* Altres entitats territorials:Els municipis es poden agrupar en mancomunitats i en corporacions metropolitanes per aconseguir una gestió mes eficaç dels seus serveis i per resoldre problemes comuns. A les províncies insulars cada illa té una administració propis, que a les Canàries rep el nom de cabildo (capítol) i a les Balears s'anomena consell insular.A les comunitats autònomes d'Aragó, Catalunya i Galícia hi ha les Comarques.A les àrees rurals de Galícia i d'Astúries destaca la parroquià com a agrupació d'aldees i caserius dispersos.Els partits judicials a Espanya són la unitat territorial en que s'organitza l'administració de la justícia: estan integrats per un municipi o uns quants que pertanyen a una mateixa província.Rep el nom de cap de partit judicial un dels municipis que formen cada partit judicial, on hi ha la seu d'un jutjat de primera instancia i instrucció. A la resta de municipis del partit judicial hi ha un jutjat de Pau.
---3.1. L'establiment de l'autonomia política: l'Estatut del 2006.L'any 2003 el Parlament de Catalunya va impulsar la reforma de l'Estatut d'Autonomia per d'adaptar-lo a les noves necessitats del moment present. Després d'un llarg debat al Congrés dels Diputats, el 18 de juny del 2006 l'Estatut va ser aprovat en referèndum popular.---3.2. Les institucions de l'autogovern: la Generalitat.
L'Estatut d'Autonomia de Catalunya defineix les institucions polítiques en que es basa l'autogovern de Catalunya. Descriu els seus poders i competències i estableix les seves relacions amb l'Estat espanyol. La Generalitat de Catalunya és el sistema institucional en que s'organitza políticament l'autogovern, i integra el Parlament, el President i el Consell Executiu o Govern. El Parlament, és l'encarregat d'aprovar els pressupostos de la Generalitat, i de controlar i impulsar l'activitat política i de govern. El President de la Generalitat exerceix funcions representatives i governatives: és la representació més alta de la Generalitat i l'ordinària de l'Estat a Catalunya i li correspon mantenir relacions amb les altres institucions de l'Estat i amb la resta de les comunitats autònomes.
---4.3 El balanç econòmic i demogràfic.A principis del Segle XXAndalusia, les Canàries, Galícia i la Comunitat Valenciana  van tenir un gran creixement de població que en va facilitar l'emigració. Aquests desequilibris entre població i recursos es van mantenir fins a mitjan Segle XX.A Espanya hi havia tres àrees econòmiques: • Els pols d'industrialització (Madrid, Barcelona, Bilbao). • Les àrees pròximes als tres pols, que els subministraven la mà d'obra necessària: Aragó, el nord-est de Castella i la Comunitat Valenciana. • Els espais marginals sense modernitzar: Andalusia, Extremadura, Galícia i Cas-tella, la població de les quals buscava una sortida emigrant cap a Amèrica.A partir del 1930 es va paralitzar el creixement a causa de la crisi mundial, la Guerra Civil i el primer franquisme autàrquic. Des del 1959, amb el Pla d'Estabilització, l'economia va començar una etapa de creixement que va provocar un altre èxode rural.---4.4. Els desequilibris i les desigualtats.L'ingrés d'Espanya a la Comunitat Econòmica Europea el 1986 va implicar l'establiment d'una política regional que, dotada d'un finançament molt elevat procedent dels fons europeus, va permetre superar molts desequilibris i desigualtats entre regions.---5. Els desequilibris territorials.L'existència de desequilibris demogràfics, socials i econòmics en un territori es considera a partir de l'anàlisi de variables com la distribució de la població, el nivell de desenvolupament, el nivell de benestar, etc.


Entradas relacionadas: