Està bien echo

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Historia

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,96 KB

 

agricultura: conreu de la terra amb la finalitat d'obtenir aliments, per al consum humà i animal,i primeres matèries per a la industria.

revolucio agricola:camvi molt ràpid en les formes de propietat i de treball de la terra, que va permetre augmentar la producció.

Factors de les activitats agricoles:-Fisics: venen determintats segons la zona. ·clima: cada planta necessita unes condicions de temperatura i humitat per poder crèixer, x això a cada zona climatica hi properen millor uns conreus que uns altres.

·relleu: l'altitud i el pendent del terreny condicionen l'activitat agrícola. ·sòl:cada planta necessita per desenvoluparse un terreny amb unes caracteristiques adequades.

-Humans: ·volum de producció: si una poblacio es molt gran, els conreus els hi interesa.Depen de la població.

·tecniques agricoles: regadiu,adobs,mecanització que ha permes treure mes profit,hivernacles. ·destinacio final de la produccio.  ·Politiques agricoles.

Elements dels paisatges agraris:

-Parcel·les: segons: ·mida(extensio): latifundis(grans) o minifundis(petits); ·forma: regulars o irregulars; ·limits: oberts(europa central) o tancats (europa atlanticá)

-Sistemes de conreu: ·varietat de productes: policultius(varios cultius) o monocultius(un sol cultiu)

·necesitat d'aigua: secà(amb l'aigua de la pluja en te prou) i el de regadiu(no en te prou amb pluja)

·aprofitament del sòl: agricultura intensiva(intenta aconsrguir el major benefici,mes petites) i extensiva(practica en zones molt extenses,molt grans)

-Poblament rural:  concertat(poble junt)  o dispers(masies separades)

Agricultura als paisos subdesenvolupats:(pobres)

1) Agricultura tradicional(policultiu):  -Autoconsum: es produeix allo que es consumeix,sense excedirne lo que tenim per comerciar(quan produim molt tenim per consumir i lo que sobra es excedent)

-tecniques rudimentaries: amb eines molt artesanals, no està gaire mecanitzada.

-Productivitat baixa;       -explotacio continua de les terres: s'ha de treure el major profit,aixo fa que la millora de les terres disminueixi.

tipus d'agricultura tradicional: -agricultura itinerant per cremacio(d'artiga): es el sistema mes primitiu a moltes tribus de l'africa. itirenant significa que es va movent de lloc. consisteix en tallar i despres cremar la zona boscosa que es vol conrear.        -agricultura extensiva de secà: ·sabana(zones intertropicals); ·vinculada amb la ramaderia que per met si tenen molt ramat poden utilitzar la terra;   ·rotacio de conreus

-agricultura irrigada d'arròs: els conreus principal es d'arros. no es de secà, es regadiu, saconsegueix molta produccio, es una agricultura intensica

2)Agricultura de plantació(monocultiu)(com una agricultura de mercat pero exportada a païos pobres): -Es una agricultura de mercat,destinada a l'exportació. -en zones tropicals.  -es practica en grans propietats.

Agricultura als països desenvolupats(agricultura de mercat,monocultiu,rics):

L'agricultura de mercat te com a objectiu principal obtenir el maxim benefici, aixo es fa de diferents maneres(caracteristiques):

-especialitzacio de la produccio.  -mecanització de les funes del camp.   -aplicacio de tecniques de conreu modernes.  -grans inversions de diners.  -hi ha una productivitat alta,elevada.

Efectes positius:

Entradas relacionadas: