Equitat interna externa

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,7 KB

 

Avaluació de polítiques publiques:


Que es la avaluació:


Sempre hi hagut mecanismes informals d’avaluació. Per part de la pròpia administració o de l’exterior (periodistes, partits opositors, ciutadans, etc.) Creixement de l’estat del benestar i major nombre de polítiques públiques. Restriccions financeres des dels anys 70. Porta a desenvolupament d’una branca d’anàlisi “científica” basada en l’avaluació de les polítiques públiques.

Avaluació: “la medición sistemática de la operación o impacto de un programa o política pública, comparada con estándares implícitos o explícitos en ordén a contribuir a su mejoramiento¨ (Weiss, 1998). Instrument que desenvolupa processos per a la medició de les polítiques públiques i la seva relació amb el “problema” que aquestes han de resoldre. L’avaluació comporta arribar a una conclusió: finalitzar la política; modificar-la;  substituir-la per una de nova.

Inicialment es centrava en els efectes (immediats i mitjà i llarg termini) de les polítiques: I tenia un plantejament molt quantitivista (idea de quantificar els impactes)

Ara inclou també les fases anteriors (el disseny, la implementació). Tot el cicle: I ha incorporat un element qualitatiu i participatiu

No és el mateix que el control administratiu, dut a terme pels serveis d’inspecció general o els tribunals de comptes:  Aquest tipus de control es centra en la legalitat dels actes adoptats per un servei públic.

Classificar l’evaluació: segons el tipus d’evaluació:


Segons el moment en que es faci: Ex-ante: és fa en el Març del disseny de política pública. Es preveuen els resultats. Diagnòstic; On going o concomitante: durant la implementació de la política pública ; Ex-post: una vegada finalitzada (la més habitual). Inicialment es centrava en els resultats, ara ho avalua tot.

Segons el contingut del programa: Avaluació de les necessitats i el disseny; Avaluació del procés/implementació; Avaluació dels resultats

Segons l’agent que realitza l’avaluació:

Avaluació interna

Avantatges: es coneix millor el programa, es pot influir més de cara a canviar coses, el cost és menor; Inconvenients: interessos del propi avaluador, menor objectivitat, menor credibilitat de cara a l’exterior Avaluació externa:
Avantatges: objectivitat, credibilitat, etc.; Inconvenients: menor accés intern, menor influència.

També hi ha l’opció de barrejar els dos models. Certes parts per avaluació interna i d’altres externa. Segons el moment, etc.

Segons l’objectiu:


Avaluació com a base per a la millora: Com es pot millorar el programa? La seva eficàcia i eficiència;  Té com a destinatari als executors del programa (treballadors públics)
I es considera una forma de dóna’ls-hi instruments per anar millorant; S’entén com una avaluació ràpida i flexible que permet introduir millores ; Millora del programa en sí o del funcionament de l’organització

Avaluació com a rendiments de comptes: Objectiu és facilitar informació als responsables per a la presa de decisions; Pensat pels directius: els directius/responsables polítics volen saber si en l’execució s’han seguit els passos adequats, s’ha fet bon ús dels recursos, etc; Tornem al debat sobre si els funcionaris implementen de forma “correcta” les directrius rebudes.


Per a la ciutadania/opinió publica: Les organitzacions públiques són responsables d’exposar a la ciutadania què fan i què aconsegueixen amb els recursos públics; Implica una major exigència pels executors ja que s’haurà de fer públic: Conclusions poden esperonar la presa de decisions per millorar el programa i orientar-lo a satisfer les expectatives del públic i els usuaris; Transparència (però amb el perill de caure en la propaganda)

Avaluació com a generadora de coneixement: L’objectiu no és tant avaluar la política pública concreta si no usar-la per generar materials i coneixements sobre la matèria: Han d’ajudar a millorar les aproximacions teòriques sobre les organitzacions públiques i la intervenció sobre problemàtiques socials; S’apropa a la investigació acadèmica; Objectiu secundari? : Altres apunten que aquestes línies teòriques acaben determinant les polítiques i tenen gran influència.

Criteris d’avaluació:


eficiencia: La relació entre els recursos invertits i els efectes obtinguts.

Efectivitat: Mesura el nivell d’impacte sobre el comportament real dels grups; Analitza la implementació i els impactes (previstos vs reals); Necessita establir algun tipus d’indicadors (quantitatius o qualitatius).

Eficacia: Pot ser que una política pública tingui impacte sobre els grups-objecte però no aconsegueixi els resultats esperats (resolució del problema): Això implica que no està sent eficaç ; Pot ser que sigui perquè la política partia d’una hipòtesi errònia sobre la relació entre aquests grups i el problema detectat; Pot ser que el problema s’hagi vist afectat i agreujat per noves variables no contemplades inicialment

Quins interessos:


Els dels patrocinadors o promotors del programa que ha d’avaluar-se; Els dels patrocinadors o promotors de l’avaluació a realitzar; Els del personal del programa, és a dir, l’staff tècnic responsable de la implementació.Els dels competidors del programa en relació amb la disputa dels recursos disponibles; Els dels avaluadors mateixos; Els dels beneficiaris o partícips del programa a avaluar, és a dir, aquelles persones o grups que es veuen afectats pels resultats de la intervenció pública.

Dificultats del propi procés d’avaluació: Els actors poden mirar de bloquejar, influir o pervertir el procés; Accés a totes les dades internes? La informació facilitada (entrevistes) és fidedigna?

L’avaluació pot respondre no tant a la voluntat de millorar una política pública com a altres propòsits: Fiscalitzar un determinat àmbit administratiu; Justificar una decisió ja presa; Aplaçar la presa de decisions; Legitimar un programa per fer-ne un ús propagandístic.

Necessitat d’incorporar l’avaluació al conjunt del procés; No es tracta d’arribar una vegada ja està tot fet i inspeccionar-ho tot. No és efectiu ; En el disseny i la implementació ja s’ha de preveure com s’establiran uns “indicadors” que en el moment i després han de permetre avaluar compliment d’objectius.

Entradas relacionadas: