Què s'entén per Revolució Industrial? Quins canvis s'hi van produir?

Enviado por Chuletator online y clasificado en Ciencias sociales

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,18 KB

 
La revolució agrícola i Demogràfica són precedents de la Revolució industrial.

1.1 La revolució agrícola

Transformacions al camp: augment de la Producció d’aliments-Innovacions agrícoles:a) Canvis en el sistema de Conreu:sistema de Norfolk i supressió del guaret per aconseguir la Nitrogenització de la terra (Towshend): blat, tubèrculs (naps i patates), ordi, Farratge (trèvol)millora de les tècniques ramaderes: animals ben alimentats i Aprofitament dels abons -nous mètodes de sembrada, selecció de llavors, noves Eines (millora de l'arada) i maquinària (Jethro Tull
)-introducció De nous conreus: patata, blat de moro;nous fertilitzants (com el guano)b) Estructura De la propietat: tancament i privatització de les terres comunals; pujada dels Preus com a estímul als nous propietaris, increment dels beneficis, augment de La producció destinada al mercat; els pagesos pobres es converteixen en Jornalers (salaris baixos) i molts emigren cap a la ciutat1.2 Augment de població-
La població de Gran Bretanya se triplica Durant el Segle XIX-Augment d’aliments-Desaparició de la fam, major resistència A les malalties i epidèmies-Augment de la natalitat matrimonis més joves i Freqüents (nupcialitat)-Progressivament disminueix la mortalitat infantil i hi Ha més control de la natalitat-Reducció de la taxa de mortalitat: millor Alimentació, avenços mèdics (vacunes) i higiènics (sabó)-Augmenta l’esperança De vida.

2.3Carbó i ferro

El carbó és El combustible del Segle XIX, alimentala màquina de vapor
-Les millores tècniques Faciliten l’extracció i transport del carbó de les mines (bigues de ferro, Rails, vagonetes)-El carbó de coc substitueix progressivament el carbó Vegetal-Forta demanda de ferro (vaixells, municions, eines), processats als Alts forns-

Siderúrgia

: Pudelació i laminatge del ferro, conversió enacer(Bessemer)-Ferro Iacerdestinat A fabricar utillatge agrícola, màquines, vies fèrries, locomotores, etc-La Xarxa ferroviària gran impuls per lasiderúrgia. 2

.5Nous Transports

Mercaderies, matèries primeres, passatgers-Millora dels Camins, construcció de canals (fluvials), vagonetes tirades per Animals-Aplicació del vapor als transports: locomotora de Stephenson, Ferrocarril, vaixell-Rapidesa, capacitat de càrrega, preu, seguretat 3.1. Liberalisme econòmic-
Impulsat Pels pensadors de l’escola clàssica:a) 

Adam Smith

: el Motor de l'economia és l'interès propi de l’individu; equilibri del mercat (oferta i demanda), l’Estat no cal que intervingui en l’economia del país (evitar el proteccionisme i els monopolis), excepte en alguns serveis (educació, justícia i exèrcit); la seva obra més famosa és La riquesa De les nacions (1776), un estudi sobre el procés de creació i Acumulació de la riquesa a partir del treball.B) 

David Ricardo

: el treball és una Mercaderia més i els salaris no pujaran mai per sobre el límit imprescindible Per subsistir:-La llei de ferro dels salaris, que afirma que El salari real dels treballadors romandrà sempre proper al nivell de Subsistència malgrat qualsevol intent d'augmentar salaris.C) 

Malthus

: el creixement de La població pot desequilibrar l’obtenció de recursos.

3.3 Proteccionisme i lliure canv

Nom de dues corrents Econòmiques-Gran Bretanya es partidària del lliure canvi: no-intervenció Estatal en el mercat exterior, amb l’excepció de la importació de blat (1846)-La resta d’Europa i EUA apliquen mesures proteccionistes per evitar la Competència dels productes britànics: imposició d’aranzels als productes Estrangers per frenar la importació. Aposta per la producció nacional.Un aranzel és Un impost que cobra l'Estat sobre les mercaderies i Els productes  importats 4.4La dona a la societat industrial-
Allunyada Del poder polític, econòmic i cultural-Orientada cap al matrimoni, dependència Jurídica del pare o marit, no pot votar-Cura de la casa i dels fills (amb L’ajut del servei domèstic), estudis bàsics i apropiats-Dones pageses (tasques Domèstiques i agrícoles)-Dones obreres (sector tèxtil, servei domèstic): Remuneració inferior, cura de la casa i dels fills,

Entradas relacionadas: