Què s’entén per resistivitat d’un material

Enviado por Chuletator online y clasificado en Tecnología Industrial

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,4 KB

L'àtom és la part més petita d’un element químic que conserva les seves propietats. Es una agrupació de partícules elementals anomenades subatòmiques, destaquen els protons, els neutrons i els electrons, es caracteritzen per la seva massa i la seva càrrega elèctrica.

La càrrega elèctrica és l'excés o el defecte d’electrons en un cos.

El corrent elèctric és el desplaçament ordenat d’electrons a través d’un material.

El sentit del corrent elèctric es el sentit en que es desplacen els electrons.

Corrent continu (CC), quan el flux d’electrons és constant i no canvia de sentit.

Corrent altern(CA),  quan el flux d’electrons és variable i canvia constantment de sentit. 

Corrent polsant, quan el flux d’electrons es variable pero no canvia de sentit. 


Efectes del corrent elèctric bàsicament son calorífics, lluminosos, químics, magnètics, dinàmics, que donen lloc a les múltiples aplicacions de l’energia elèctrica.Tenir presents els efectes del corrent elèctric quan circula pel cos humà.

Les instal·lacions elèctriques han de cumplir una normativa molt estricta, recollida en el REBT, garantir la seguretat de les persones.


Conclusions del circuit en sèrie la resistència total o equivalent és igual a la suma de les resistències parcials. Circula la mateixa intensitat per tot el circuit. La suma de les tensions parcials és igual a la tensió total. La potència total és igual a la suma de les potències parcials. 

Conclusions del circuit paral·lel la resistència total o equivalent és sempre menor que la resistència parcial més petita. La intensitat total del circuit és igual a la suma de les intensitats parcials. A totes les resistències hi ha la mateixa tensió. Els corrents estan en relació inversa amb les corresponents resistències. La potència total és igual a la suma de les potències parcials. 


Les resistències són dispositius utilitzats per introduir una dificultat  o una resistència addicional en un circuit. Són el component més senzill i més utilitzat en els circuits electrònics. Les resistències es classifiquen pel seu valor òhmic en: Resistències fixes tenen un valor constant dins d’uns marges de tolerància. El seu valor òhmic i la seva tolerància s’especifiquen mitjançant un codi de colors imprès sobre la càpsula de protecció. Podem diferenciar entre resistències aglomerades, de pel·lícula de carbó, de pel·lícula metàl·lica i bobinades. Resistències variables són resistències el valor òhmic de les quals es pot variar entre O i R, que és el valor que les identifica. Poden ser de pel·lícula de carbó i bobinades. Resistències dependents fabricades amb materials semiconductors, en què el valor òhmic varia en funció de diferents característiques a les quals són sensibles.  


La resistivitat es defineix com la resistència que ofereix al pas del corrent un conductor d’aquest material d’1m de longitud i d’1 m2 de secció. 

La conducta d’un material és facilitat amb què deixa passar el corrent elèctric un conductor d’aquest material d’1m de longitud i d’1m2 de secció. 

La resistència elèctrica, d’un conductor metàl·lic homogeni i de secció constant, és directament proporcional a la seva longitud, inversament proporcional a la seva secció,i depèn de la seva resistivitat. 


Efecte Joule és la transformació de l’energia elèctrica en energia tèrmica. 

La quantitat de calor és directament proporcional a la resistència que ofereix al pas del corrent, al quadrat de la intensitat i al temps durant el que circula. 

Sobreintensitat tota intensitat superior a la nominal In,que és l’assignada per al funcionament normal del circuit. 

Un curtcircuit és la connexió de dos o més punts d’un circuit a través d’una resistència de valor insignificant a causa d’un defecte de l’aïllament o d’una maniobra incorrecta. 

Una sobrecàrrega és una condició de funcionament del circuit elèctric sense defecte, que provoca una sobreintensitat.


Entradas relacionadas: