L'enllaç caracteritzat per elements que s'estabilitzen com a ions positius i en els quals els electrons originats es mouen al seu voltant és un enllaç

Enviado por Chuletator online y clasificado en Química

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,5 KB

 


Propietats períòdiques

-
Les propietats dels elements depenen de la configuració electrònica dels àoms i varies períòdicament amb el nombre atòmic. Aquestes propietats són:

1.Energia d'ionització(EI)-


és l'energia necessària per arrencar un electró d'un àtom en estat gasos i estat fonamental. 1eU=1,6·10-19J//SI=J/àtom
2.L'afinitat electrònica (AE)-
És l'energia que s'allibera quan un àtom en estat gasos i fonamental guanya 1 electró i es converteix en un aníó. SI=J/mol
3.Electronegativitat (EN)-
Mesura la tendència d'un àtom a atreure els electrons cap a ell que es combina.

Enllaç químic-


és el mecanisme mitjançant el qual els elements s'uneixen per adquirir més estabilitat. 
1.Enllaç iònic-
Es forma amb elements de electronegativitats molt diferents, és a dir, un àtom electropositiu amb un àtom electronegatiu. Fomen estructures cristal·lines anomenades geomètricament. Tenen punts de fusió i ebullició alts, són sòlids durs, difícils de deformar i acostumen a ser solubles en disolvents polars.Són conductors del corrent elèctric disolts o en estat gas però no en estat sòlid. Metall+nometall
2.Enllaç covalent-
Es forma amb element d'electronegativitat semblant.Formen molècules i comperteixen parells d'electrons. 2 tipus de substàncies:

Substàncies moleculars

Les forces atractives són febles, per tant són compostos tous, amb temperatura de fusió i ebullició baixa, molts són insolubles en dissolvents polars.

Substànices atòmiques

Estructures gegants-són cristalls resistents a la deformació,són molt durs i tene tenen temperatures de fusió i ebullició molt alts. Nometall+nometall 
3.Enllaç metàlic-
Metall+metall,els àtoms s'estabilitzan com a ions positius i els electrons originats que queden lliures es mouen entre els ions positius del metall.Els compostos són sòlids, forts, dúctils, maleables, de gran conductivitat elèctrica i brillantor i insolubles en disolvents.
Enllaç covalent i estructures de lewis-
Lewis estableix que els àtoms tendeixen a adquirir per compartició d'electrons la configuració electrònica estable de gas noble amb 8 electrons a la capa de valència excepte H,He amb 2. L'estructura de Lewis és la representació dels electrons de valència d'un àtom.S'escriu el símbol de l'element i el seu voltant es representen els electrons de valència mitjançant punts.
Enllaç covalent datiu-
Consisteix en la compartició del parell electrònic per dos àtoms però aportat només per un àtom.Es dóna en ions poliatòmics.
Concepte de ressonància(o mesomeria)-
És la propietat que tene algunes molècules o ions que no poden ser representades mitjançant un únic enllaç de Lewis que sigui capaç d'explicar les seves propietats.
Polaritat dels enllaços.Moment dipolar-
La polaritat dels enllaços es deguda a la distribució asimètrica dels electrons de l'enllaç.L'enllaç covalent pot ser:

No polar/apolar

Si els ede l'enllaç estan igualment compartits pels dos àtoms units.

polar

Si els àtoms units són diferents els electrons de l'enllaç estan desigualment compartits de manera que queda amb una petita càrrega negativa, mentre que l'altre àtom queda amb una petita càrrega positiva.S'origina així un dipol elèctric format per dues càrregues elèctriques iguals i de signe contrari, separades per una distància d.
Geometria de les molècules:mètode de repulsió dels parells d'electrons de la capa dce valència de l'àtom central(RPECV)-la geometria d'una espècie química serà la que permeti minimitzar la repulsió dels arells d'elecrons (enllaçants o no enllaçants) de lacapa de valència de l'àtom central. Aquests s'orienten en l'espai de manera que la separació sigui màxima i, per tant, la repulsió sigui mínima.

Entradas relacionadas: