Empresa 1r t avaluació

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,41 KB

El pla general de comptabilitat: és la homogenització de la informacio de la comptabilitat. Consta de 5 parts: 1.principis comptables,2.quadre de comptes,3.definicions i relacions comptables,4.comptes anuals,5.normes de valoració. 1,4,5 aplicació obligatòria; 2,3, major grau de flexibilitat.

Principis comptables:
 Principi de prudència: únicament es comptabilitzaran els beneficis realitzats en la data del tancament de l'exercici, pero es comptabilitzaran els riscos i les possibles perdues encara que no s'hagin produït.Aquest principi té prioritat.
Principi d'empresa en funcionament: l'empresa te una durada pràcticament ilimitada, l'aplicació dels principis comptables no té com a finalitat determinar el valor de la liquidació del seu patrimoni. Principi de registre: els fets econòmics s'han de registrar quan es produeixen els drets o les obligacions. Principi de preu d'adquisició: s'ha de comptabilitzar la compra pel valor real que ha costat el bé fins que és al magatzem, fa una distinció entre els bens que es compren fora de l'empresa i els que es produeixen dins d'ella. Principi de la data del fet: la imputació d'ingressos i despeses s'ha de fer d'acord amb el corrent real de béns i serveis que representen independentment del moment en que es cobrin o paguin. Principi de correlació d'ingressos i despeses: el resultat de l'exercici serà constituit pels ingressos del període menys les despeses per obtenir-los, i també pels beneficis i les perdues no relacionades clarament amb l'activitat de l'empresa. Principi de no-compensació: en cap cas no es poden compensar les partides de l'actiu i les del passiu del balanç, ni les despeses i ingressos del compte de perdues i guanys. Principi d'uniformitat: quan s'ha adoptat un criteri comptable i de valoració, s'ha de mantenir en el temps i aplicar-lo en tots els elements patrimonials que tinguin les mateixes característiques. Si es modifica el criteri s'especificara en la memòria. Principi d'importància relativa: un principi es pot no aplicar estrictament si la seva importància en termes quantitatius es poc significativa.

Quadre de comptes: conté grups, subgrups, comptes i subcomptes codificats i amb un títol. Aquestes categories es clasifiquen decimalment.

----------------------------------------------------------

Definicions i relacions comptables:
Cada grup, subgrup i compte és objecte d'una definicio i explicació dels moviments de càrrec i abonament de cada un dels comptes. G1 finançament bàsic: inclou tots els compres que l'empresa utilitza quan es finança; compren recursos propis de l'empresa i el seu finançament aliè a llarg termini, destinats a finançar l'actiu permanent i a cobrir un marge raonable de l'actiu circulant. G2 Immobilitzat: agrupa les inversions que l'empresa fa en actius no corrents per poder dur a terme les activitats que preveu. Inclou immobilitzats materials i intangibles, inversions financeres, fiances i dipòsits a llarg termini, despeses de primer establiment i de constitució i amortitzacions i provisions de l'immobilitzat. G3 Existències: mercaderies, materies primeres i altres aprovisionaments, productes semiacabats, productes acabats i subproductes residus i materials recuperats. G4 Creditors i deutors per operacions de tràfic:comptes personals i efectes comercials actius i passius que s'originen en el tràfic de l'empresa i comptes amb les administracions públiques. G5 Comptes financers: deutes i crèdits per operacions alienes al tràfic que no són activitats econòmiques habituals per a l'empresa, amb venciment no superior a un any i mitjans líquid disponibles. G6 Compres i despeses: aprovisionaments de mercaderies i bens adquirits per l'empresa per revendre, alterant o no la seva forma i substància. també compren les despeses de l'exercici, adquisicions de serveis i de materials consumibles, variació d'existències adquirides i pèrdues extraordinàries de l'exercici. G7 Vendes i ingressos: compren l'alienació de bens i la prestació de serveis objecte del tràfic de l'empresa. També inclou altres ingressos, variacio d'existencies i beneficis extraordinaris de l'exercici. Comptes anuals: comprenen el balanç, el compte de Pèrdues i guanys i la memòria. Es normalitza la forma i el contingut dels documents que l'empresa ha de facilitar a tercers. Normes de valoració: desenvolupen els principis comptables establerts en la primera part i exposen els criteris i les regles d'aplicacio obligatoris i tracten sobre diferents conceptes. Verificació comptable: consisteix en mecanismes per verificar la informacio procedent de la comptabilitat. L'auditoria: Revisar si les operacions anotades son les mateixes que les realitzades i elaborar un informe sobre la fiabilitat d'aquesta informació. L'auditoria es analitzada per un auditor de comptes i la informacio es destina a les persones amb relació amb l'empresa. Classes d'auditories: A.externa:revisio dels comptes anuals feta per profesionals independents de l'empresa i seguins normes legals. A.interna: feta pel personal de l'empresa verificant l'existència, el compliment i l'eficàcia dels controls interns. A.operativa: revisa els procediments per l'organitzacio de l'empresa i analitza l'eficàcia i l'eficiència de l'estructura de l'empresa. A. financera: examina i verifica els compres anuals de l'empresa per confirmar les dades reflectides.

Entradas relacionadas: