Empresa

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,05 KB

 
TEMA 1Empresa: unitat economia que a partir de la combinació de factors de producció obte bens i serveis. Funcions: corrdinar fact. de producció elaborar bens i serveis i obtenir recursos economics. Objectius:obtenció de beneficis per als seus propietaris. Empresari: planifica organitza i controla la produccio i assumeix el risc derivat de les activitats de l'empresa. Activitat Empresarial: producte que ofereix, mercat que comercialitza, normativa, localització. Producte: Qualsevol be o servei que ofereix amb la finalitat de satifer el consumidor. Mercat: Competencia: C. Perfecta: Molts compradors i venedors que comercien amb un producte igual Monopoli: Unica empresa.Oligopoli:Ser poques C. monopolistica: Multiplicitat de compradors i venedors amb 1 producte diferent en marca disseny.Localització: proximitat a les primeres materies, als mercats, a la xarxa de comunicacions, existencia d'obra qualificada, eliminació de residus, costos baixos. Tipus Empresa: Sector, Dimensio: Micro: -10 Mini:10-25 Petita:25-50 Mitjana:50-250 Gran:+250 Ambit actuació:Local,regional, nacional, internacional, multinacional Forma juridica: individual, societat Titularitat capital: publiques, privades, mixtes
TEMA2 Com organitza empresa: Dividir activitat total en grups, Assignar a cada grup un responsable i un conjunt de persones, Establir mecanismes per tenir bona coordinació. Arees funcionals: Compres, Produccio, Comercial o vendes, Financera, RecHum., Comptabilitat, Administració, Direccio i control. Organigrama: es la representacio grafica de les diverses arees funcionals de empresa i seves funcions dels nivells d'autoritat i canals de transmissio d'informació.Tipus:Seg. Finalitat: Informatius(presenten unicament grans unitats de l'empresa), Analisi( mostra totes les unitats de empresa Seg. Extens: Generals( mostren tota estructura empres), De detall( mostren una part en concret) Seg. Contingut: Estructurals( mostren les diverses unitats q compon empresa), Funcionals(mostren funcions de cada unitat) Personal( expliciten el nom i carrec cada persona) Seg. Forma: Horitzontals i verticals


TEMA 3: Empresa individual:socis 1, seg social RETA, Cap no, tribu. IRPF, Resp. ilim, Constit. inscrip vol, Denom. lliure S. Colectiva:Socis 2, seg soc. RETA, Cap no, Tribu. Impost, Resp. socis colec. ili i indus lim, Const. obligad regis. mercan.,Denom.nom cognom soc. col i avreb i cia, Drets i Deu. soc. col. participen en gestio i industrials aporten treball S.Comanditaria Sim.Soc. 2,Seg.soc. RETA, Cap no, Trib. Impost, Resp. ilim, Const. Regs merc,Denom Nom socis col no nom de socis comand. i sigles SC, Drets. participaran en els beneficis segons el aportat S.Com.Accions:Soc. 2 Seg.soc. RETA, Cap. 60101,Trib Impos,Resp. Limitad, Const. regs, Denom.=, Drets. = S.Limit:Soc. 1, Seg. Regim si socis trebll, Cap. 3005 dividit, Trib. Impost, Resp. Limitda, Const. regist, Deno. SL o SRL, Dret. participacio beneficis i dret compra preferent, Organs: junta general de socis i administrador S. Anonim:Soc: 1, Trib. regim, Cap. 60101, Trib. Impost, Resp. limitada, Const. regist, Denom. SL o SRL, Drets. participacio dret compra, Organ. Junta general i consell administració. S. Labora:Soc 3 2 trebll, Seg. Regim, Cap. SAL = SLL =, Trib. Impost, Resp. Limitd, Const. Direccio general economia social i cooperatives autoempresa, Drets SAL= SLL= , Orgns: =SLL SAL Coop. 1r: Soc. 3, SEg. REgim i reta depen estatuts, Cap. 3000, Trib. Impos, Respon: limitad, Const. =, Deno. SCOOP o S.coop, Organs: Assmblea general, consell rector, interventors i comite recursos Coop 2n:igual pero socis 2 Comunitat bens: Soci.no, Seg. soc. Regim gen treballadrs i comuners i RETA, Cap. no, Trib. IRPF, Resp. ilim, Const. contracte regular per codi civil, Denom. Nom 1r comuner i sigla CB.

Entradas relacionadas: