Els sistemes materials

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Física

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,61 KB

Materia:tot allò que ocupa espai i té massa.Sistema material:porció de materia que es considera d’una forma aïllada per el seu estudi.Substància:tipus concret de materia.Propietats Generals:massa,volum: son aquelles que no depenen del tipus de substància.; Prop. Especifiques:color,brillantor,duresa,conductivitat térmica,eléctrica,densitat o temp.de fusió: son aquelles que no depenen del tipussubstància i s’identifiquen diferents substàncies.DE LES PROP.GENERALS: -massa (kg): propietat dels sistemes materials que mesura la quantitat de materia que posseeixen.-volum (m3): prop. Dels sistemes materials que ens informa de la quantitat d’espai que ocupen.DENSITAT:d’una substància és la massa que correpon a un volum unitat d’aquesta: d=m/v.///Quan un sistema material canvia d’estat d’agregació, la massa roman constant però el volum canvia.SÒLIDS: tenen volum fix, forma fixa,no comprimibles,no flueixen per si mateix,s’anomenen cristalls si les seues partículesestan ordenades,i si no amorfos.LÍQUIDS:volum fix,no forma fixa,poc comprensibles,difonen o flueixen per si mateix(juntament en els gasos,s’anomenen fluids).GASOS:ocupen toto el volum del recipient que els conté,son facilment comprensibles,no tenen forma fixa,difonen i tendeixen a mesclarse amb altres gasos.Les condicions de pressió i temperatura determinen que un sistema material adopte un estat de agregació o un altre.P.E: els gas buta.TEORIA CIENTIOMOLECULAR: SÒLIDS:partícules pròximes,encara que hi ha altres buits entre aquets,les forçes mantenen unides les partícules en posicions fixes, encara uqe vibren entorn d’aquestes posicions.LÍQUIDS:partícules a distancies semblants a les dels sòlids,partícules unides per forces dèbils que en els sòlids,lliscament i mobilitat.GASOS:particules allunyades una de altra,forces d’atracció dèbils i partícules separades,mouen en totes direccions,xoquen en parets recipient

La temperatura a què es fon una substància, a pressió atmosférica,s’anomena temperatura de fusió,= solidificació.La temperatura que bull una substància,a pressió atmosférica,s’anomena temperatura d’ebullició = condensació.CALOR LATENT DE CANVI D’ESTAT: quan duren els canvis d’estat d’una substància pura,l’energia absorbida o alliberada durant el procés .En cas de l’aigua:-Per a convertir 1 g de gel en 0ºC,cal aportar 334,4 J d’energis.Aquesta enerigia s’anomena calor latent de fusió d’aigua, i 1g aigua-100ºC vapor-100ºC- 2257J energía, calor latent de vaporització.L’ENERGIA CIENÈTICA DELS GASOS: Tant la temperatura de fusió com la de ebullició d’una substància corresponen a unes temperaturas a les quals es produeixenels procesos de canvi d’estat.A)gasos formats per un gran nombre de partícules,molt xicotetes que no es poden vore,el volum que ucupen es menys preable front al volum del recipient que conté el gas.B)El nobre de particules es molt gran i es troven morent-se al atzar sense que hi haja dirección privelegiades.C)No existeixen forces entre partí cules.D)Els jocs pruduïts netre partícules son totalment elàstics(si conserva energia).E)L’energia cinètica mitjana de les molècules d’un gas es prop. A la temp. Absoluta.(Ec=m·v2/2)DEFINICIONS: La temperatura d’un sistema material és proporcional a l’energia cinètica mitjana de les seues partícules.La pressió que exerceix un gas és consequencia dels xocs de les seues partícules contra les parets del recipient.

Entradas relacionadas: