Els registres linguistics

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,55 KB

 
llegir mentir Engolir Vestir
llig,llegisc ment,mentisc engul,engolisc Vist,vestisc
lliges,llegeixes ments,menteixes enguls,engoleixes vistes,vesteixes
llig,llegeix ment,menteix engul,engoleix vist,vesteix
llegim,llegeix mentim,mentim engollim,engollim vestim,vestim
llegiu,llegiu mentiu,mentiu engolliu,engolliu vestiu,vestiu
lligen,lligen menten,menteixen engullen,engollixen visten,vesteixen

Present dindicatiu: he has ha hem heu han+ el veb

sintagma verval: copulatiu( amb els verbs ser estar o semblar a danar acompañat dun complement( atribut)).
Predicat nominal( ver copulatiu+ atribut) ex. Ana es infermera, simpatica i de lliria.
Predicatiu: admet diversos complements, pero akests no sempre son necessaris.
Predicat nominal: verb predicatiu+ complements. ex. Robert va reparar ahir lordinador sense ferramentes.

sintagma adjetival: el nucli es ladjectiu. ladjectiu kuasi sempre forma part del sn i fa la funsio de complement del nom..

sekuencia : intencio Caracteristikes

descriptiva : descriure es descriuen objectes o situacions estatikes. hi predomina lordenacio
especial susen oracions atributives i lexic valoratiu figures retorikes.

narrativa : contar es narren fets i esdevenimets. hi predomina lestructura cronologica i la
i la triparrtida: plantejament lluç i desenllas.

esplositiva : informar expliken concepte i donen informacions.lestructura sol ser dintroduccio
desemvolupament i conclusio. una organitzacio lògica de la informacio.

argumentativa : convencer sekuencies argumentatives tenen objectiu de convencer lintroductor.
estructuralment si argumenta i si contraargumenta per trobar conclusions.

Els generes literaris es clsifiken en:
-narrativa: es un genere literarie en el q lautor presenta de forma objectiva fets llegendaris o ficticis desenvolupats en un temps i espai determinat.
-la poesia es un genre q susa amb finalitat estetica i amb latencio dexpresar sentiments, estats danims o emocions, tot i q sen poden trobar subgeneres satiricis politics.
-teatre es un genere literari en q els textos tenen la finalitat q, en kualsevol moment posterior a lescriptura, siguen representats usant una combinacio de discurs,musica,so i en general espectacle.
-assaig es un genere q expresa el punt de vista personal sobre fets dactualitat o universals amb temes humanistics, fisofics, politic...

Els signes de puntuacio:
- la coma: sutilitza per a separar els elements duna serie o enumeracio. sutilitza la coma per a marcar els incisos quan es vol fer un aclariment.El poble de moixent,terra de bon vi,es la costera. sescriu coma per a indicar q el verb a sigut omes. El valencia juga contra el llevant; el castello, contra lelx.
-pun: punt i seguit sutilitza marcant el final duna oracio amb sentit complex. Punt i a banda: separa paragrafs q expresen idees diferents sobre un mateix tema.
Punt i final serveix per a marcar lacabament del text.
-Punt i coma: cuant sescriuen enumeracions molt llargues i complexes. sescriu en les oracions llargues abans de pero.
-Els dos punts: sutilitzen despres de lencapçalament duna carta i tame per a introduir enumeracions.
-Els signes dinterrogacio i dadmiracio: els signes dinterrogacio i dadmiracio sutilitzen al final de les oracions interrogativos i exclamatives.
-Els parentesis: els parentesis sutilitzen per afegir incisos i informacio intercalada en una oracio.
-Els guions: els guio curt ailla en una oracio comentaris i incisos.
-Les cometes: delimiten una citacio.

Una interferencia, en sentit ampli, es un canvi lingustic q te lloc en una llengua determinada i q es motivat directament per la influencia duna altra llengua.

Entradas relacionadas: