Els recursos de la Natura

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Geografía

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,63 KB

Els recursos de la Natura

L’aigua, un recurs escàs

Les conques hidrogràfiques

L’aigua procedent de la fosa de la neu o que ve de la pluja en part s’escola per la superfície de la terra, en part s’evapora i en part es filtra cap al subsòl i hi forma aqüífers. Per conca hidrogràfica entenem el conjunt de terres i aqüífers que aporten les seves aigües al curs d’un mateix riu.

Els recursos hídrics

Les confederacions hidrogràfiques són entitats adscrites al Ministeri de Medi Ambient que gestionen els recursos hídrics del territori que se’ls ha assignat.

Les polítiques hídriques

Les polítiques hídriques estan orientades a obtenir aigua. S’ha de diferenciar entre la política de transvasaments, la dessalinització d’aigua del mar, la recuperació d’aqüífers i els plans de sanejament dels rius.

Els recursos energètics

Espanya, un país amb dèficit de recursos energètics

A Espanya l’augment del consum d’energia primària ha fet camí paral·lel a la seva industrialització, a la mecanització del camp, al desenvolupament de les comunicacions i dels serveis, i en definitiva al creixement de la riquesa dels país i del benestar.

L’aigua com a recurs energètic

L’ús de la força desenvolupada mitjançant salts d’aigua és coneguda des de l’antiguitat. La força del aigua per el funcionament de centrals hidroelèctriques, les quals donen una energia neta, que no contamina i renovable.

El carbó

La mineria del carbó a Espanya sempre ha estat molt important però des de fa unes dècades es troba en procés d’ajustament i s’han tancat moltes mines.

El petroli i el gas natural

La producció mundial de petroli i de gas natural està repartida molt desigualment, de manera que els països productors no sempre coincideixen amb els països consumidors.

El gas natural

El gas natural consisteix en una mescla de gasos, en proporcions variables, essent el metà el que té un percentatge més gran (70%).L’energia nuclear i les energies renovables alternatives

L’energia nuclear és aquella que s’allibera com a resultat d’una reacció nuclear i que desprèn gran quantitat de calor, que alhora escalfa l’aigua.

Les noves fonts d’energia renovables

L’energia renovable és aquella que s’obté de fonts naturals inexhauribles.

Els recursos miners

L’explotació dels recursos miners

La política minera espanyola té com a marc la de la Unió Europea, els objectius de la qual són: incrementar la competitivitat de la mineria nacional, millorar el medi ambient i fomentar la investigació i el desenvolupament tecnològic.

Mineria metàl·lica

Els minerals metàl·lics es troben en àrees del sòcol o a les voreres. La mineria metàl·lica ha patit un retrocés definitiu amb el tancament d’explotacions importants.

Mineria no metàl·lica

Els minerals no metàl·lics es troben en formacions paleozoiques i en conques terciàries. La seva extracció ha seguit sort diversa comparada amb el minerals metàl·lics.

___________________________________

Depuradora Instalacio destinada a la neteja i purificacio de l`aigua

Purins Liquids formats per excrements i orina dels porcs.

Lacuste Zones humides, en les quals l`aigua te prou profunditat .

Paluste Zones humides d`aigues superficials i fluctuants a llarg de l`any.

Hidrocarbur compostos organics formats per atoms de carboni i d`hidrogen.

Carbo de coc Obtingut del carbo.

Fissio Nuclear proces per mitja del qual un nucli es divideix en dos o mes nuclis petits.

Fusio Nuclear proces pel qual dos nuclis atomics s`uneixen pe formar-ne un de pes atomic mes gran.

Minerals Metalics Materia a partir de les quals s`obtenen els metalls.

Minerals No Metalics Materials l`aprofitament dels quals te altres finalitats diferents de l`obtenciode metalls.

Roques Industrials materia mineral utilitzada en procesos industrials.

Entradas relacionadas: