Els principis comptables

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,09 KB

 

Auditoria: en comprobar si els comptes anuals(balanç de situacio, comptes de perdues y guanys i memoria) expresen la imatge fidel de la empressa auditada, alfinal lauditor fa un informe amb la seba opinio sobre els comptes, destinat a usuaris de lempressa: accionistes,clients,directors...

Els principis comptables y la imatge fidel:per mostrar la cara fidel d'una empresa , el patrimoni la situació financera i la situacio de lempresa cal mantenir fer els principis comptables: 1)Empreses en funcionament, 2)Data del fet o meritació, 3)Uniformitat, 4)prudencia, 5) no-compensacio 6)importancia relativa.

Clases d'auditoria: A)externa: es la revisio dels comptes anuals d'una persona que es de fora de l'empresa, que fara una opinio sobre l'estat de l'empresa, sobre el seu patrimoni, dacord amb els principis comptables i la llei. B) interna: son controls que fan persones de la mateixa empresa, per garantitzar que tot es fa correctament, i sino  es compleix busca millores, proposa solucions.

exterm/intern: professional independent/mante relacions dins l'empresa, emet un dictamen/informa i recomana, l'informe de efectes sobre tercers/ lindforme es de caracter intern, analitza els estats comptables y emet opinio/avalua el sistema de control intern i proposa millores.

l'institut de comptablilitat i auditoria de comptes(ICAC): es un organisme autonom adscrit al ministeri deconomia i hisenda. les seves funcions son: - establir les normes comptables i millorarles, - la supervisio d'un Registre Oficial dAuditors de Coptes(ROAC), lautoritzacio per escriures en ell, les normes dels examens i laprovacio de comvocatorias. - controlar els auditors i sancionar-los, - i fer les normes teqniques dauditoria (NTA).

Les coorporacions professionals d'auditors: a Espanya es imprescindible esa inscrits en el ROAC per excercir com a Auditors. les seves funcions son: - elaborar adaptar i revisar les normes tecniques d'auditoria(NTA). - realitzar els examens daptitut profesional com tambe les comvocatories- els cursos de teoria necessaria.

Entradas relacionadas: