Elasticitat de la demanda

Enviado por Chuletator online y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,41 KB

 

Elasticitat


És la sensibilitat de la quantitat demanada o Oferta als canvis en elspreus,la raó formada entre el canvi proporcional d'una variable Respecte al canvi proporcional d'una altra variable

Elasticitat de demanda / Elasticitat preu de la demanda (


L'elasticitat-
preu de La demanda és el quocient entre el canvi percentual de la quantitat demanada i El preu.


La elasticitat de demanda preu es la sensibilitat de la Quantitat demanda respecta el preu.

L’elasticitat preu de la demanda (Ep) mesura el grau en Què la quantitat demanada, és a dir, els consumidors:

Elàstica-  Ep > 1

Elasticitat unitària- Ep= 1

Inelàstica – Ep<1

Completament rígida – Ep= 0

Perfectament elàstica- Ep = Infinit  

FORMULA: Ingrés total = preu x quantitat.  

a) Demanda elàstica Quan el valor absolut de l'elasticitat preu és més gran que la unitat ( > 1) P ε . Això vol dir que si augmentem en 1% el preu, la demanda (o sigui la Quantitat demanada) baixa en més d'un 1%.

b) Demanda d'elasticitat unitàriaquan El valor absolut de l'elasticitat preu és igual a la unitat ( = 1) p ε . Això Implica que a l'augmentar en 1% el preu la quantitat demanada baixa en 1%.

c) Demanda Inelàstica Quan el valor absolut de l'elasticitat preu és menor que la unitat ( < 1) p ε . Això comporta que l'augmentar en 1% el preu la quantitat demanada baixi en Menys d'un 1%.

Elasticitat de la demanda i l’ingrés total

Quan la demanda és inelàstica, una reducció en el preu Disminuirà l’ingrés total i un augment l’incrementarà.  

Quan la demanda es elàstica una reducció del preu Incrementarà l’ingrés total i augmentarà el reduirà.  


MODELS DE MERCAT


Competència perfecta (Productors molts)
Ningú té el poder en el mercat Perquè hi ha molts oferents i demandants.

Més freqüent en els productes agrícoles, matèries primeres I béns comercialitzats en mercats organitzats.

(No existeix en la vida real, és nomes un terme) Necessita 4 condicions perquè hi haguí una competència perfecta.

I. Molts oferents i demandants (Això vol dir que cap Empresa pot fer el que vol) Si hi ha molts oferents i demandant. No  afectarà el mercat per l’abundància de tots Dues.

II. El producte és homogeni (és igual no és nota la Diferencia). El blat és blat, de un calibre. La taronja és taronja.

III. Informació perfecta. Els oferents i demandants saben Dades del producte (És difícil que aquest es complexi)

IV. Llibertat d’entrada i sortida al mercat. Deixar de Produir o reproduir no constarà costos.(Normalment no hi ha)

Conseqüències del IV: Compradors i venedors són preus Acceptants. No tenen poder sobre el preu.

MERCAT No tenen beneficis extraordinaris .

Oligopoli (Productors pocs)


Apareix quan hi ha pocs productors d’una primera materia O mercaderies similars.

Inclou molts productors manufactures i d’altres com Vehicles i detergents, o també serveis aeris o telecomunicacions.

Productors amb cert control sobre els preus, però han de Tenir han compte les reaccions dels rivals. (A vegades hi ha acords abans d’una Guerra de preus.)

Els mercats Oligopolístics  


Cert control sobre el preu.

Interdependència mútua, el que fa una empresa afecta a Les altres empreses.

Qualsevol actuació dels venedors afecta el mercat.

Preus: L’empresa té llibertat en posar preu i qualsevol Manera reacció empresa recupera tirà en les altres i aquestes contestaran o no.

Podré vendre el que vulgui, però no puc decidir el preu. La corba de la demanda es sempre horitzontal.  

Entradas relacionadas: