Elàstic

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Física

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,41 KB

 
Sòlid elàstic: aquell cos que pateix deformacions quan és sotmès a forces externes i recupera de nou les seves dimensions quan aquestes forces deixen d?actuar. L?esforç (?) o tensió és el resultat de dividir la força que actua per l?àrea de la secció en estudi. Direm que una secció d?un sòlid està sotmesa a tracció quan aquesta està sol·licitada per dues forces d?igual mòdul i direcció, però sentits oposats perpendiculars a la secció estudiada amb orientació cap a l?exterior. D?altra banda, direm que una secció d?un sòlid està sotmesa a compressió quan aquesta està sol·licitada per dues forces d?igual mòdul i direcció, però sentits oposats perpendiculars a la secció estudiada amb sentit cap a l?interior. La llei de Hooke ens diu que les deformacions són proporcionals a les forces deformadores. Si estem a la zona elàstica, la relació entre el decrement lateral i l?allargament longitudinal és constant. Aquesta constant s?anomena coeficient de Poisson (m). El límit elàstic és l?esforç unitari màxim que pot suportar un material sense experimentar cap deformació permanent. La resistència a la fatiga: és el valor de l?amplitud de l?esforç que provoca el trencament del material després d?un nombre de terminat de cicles. La vida a la fatiga: és el nombre de cicles de treball que pot suportat un material per a una determinada amplitud de l?esforç aplicat. Es representa per Nf. Quan una barra o peça d?una màquina està sotmesa a un parell de forces que actua en un pla perpendicular al seu eix longitudinal direm que la barra o peça està sotmesa a torsió simple. Aquest aparell de forces s?anomena moment de torsió. Els arbres de transmissió són elements destinats a transmetre moviments de rotació i treballen a torsió Quan una barra es sotmesa a l?acció de forces puntuals i/o repartides que actuen sobre el seu eix longitudinal i tenen tendència a corbar-la, diem que està sotmesa a un esforç de flexió. El moment flexor màxim s?esdevé quan l?esforç tallant canvia de signe i en aquest cas s?anul·la

Entradas relacionadas: