El origen del hombre

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Filosofía y ética

Escrito el en catalán con un tamaño de 12,47 KB

fijismo y evolucionismo: la toría fijista s la k a dominado astal s. ixx. sta afirma k tanto ls spcis animals cm ls vgtals sn invariabls, ls individuos a lo largo dl tiempo cambia. suel star asociada con 1a toría cracionista, ls dfnsors dl fijismo dfndía tambiénl cracionismo, s dcir, k ls spcis ls cró dios y an sguido así a lo largo dl tiempo y no an cambiado. en la biblia s dic k dios cró todo. la biblia a sido 1a d ls causas x ls k durant muxo tiempo s a dfndido sta causa.
enl s.ixx surgn ls torías evolucionistas, s dcir, la toría k afirma k ls spcis evolucionan, k s van transformando, d forma k, ls spcis actuals prcdn d la transformación d spcis k s an extinguido.

lamarck- 100tífico francés. en 1809 publicól libro "filsofía zoológica" enl k s dfiend la toría d la evolución. su toría no tuvo éxito xk tnía inconvnients (las caractrísticas nuevas adkiridas no s transmitn a la dscndncia)

darwin- (1809) embarcó enl bagl, fue rcogiendo numrosos datos. la expdición yegó a ls islas galápagos, ayi darwin dscubr k en cada isla abía 1a spcie distinta d tortuga, l dio k pnsar k sas spcis distintas procdía d la misma spcie k abía evolucionado d distinta forma en cada isla x ls condicions ambientals. cuando volvió su amigo wayac y él publicaron conjuntamnt 1 artículo d 1 adlanto d su toría. a partir d aquí darwinlabora sta y la publica en 1859, "el orign d ls spcis x mdio d la slcción natural"
explicará la toría d la evolución.l cambio dl mdio s la causa. cuando s produc 1 cambio enl mdio, surg en ls miembros d la población 1a ncsidad d adaptars a lo nuevo. so yeva a ls individuos a la
ly dl uso y dsuso-> ls miembros empiezan a usar órganos k ants no usaban o xl contrario, s djan d uxar órganos k ants usaban. "el órgano k s usa s dsarroya yl k no s atrofia (al final dsaparc). sos órganos nuevos k s an adkirido sn dbi2 a saly k s transmit a la dscndncia.
en la naturalza ay 1 luxa x la existncia y en sa luxa s produc 1 slcción naturl k consist en k sobrvien ls + aptos, s dcir, ls k an nacido con variacions útils par vivir enl mdio. d sa forma no to2 ls individuos k nacn van a vivir, o muern o no djan dscndncia. darwin yega a sta situación xk ls srs vivios tiendn a aumntar en proxción gométrica. sin mbarog vmos en la naturalzal númro d miembros prmanc mñas o - constant. ls variacions sn ls caractrísticas k difrncian 1s individuos d otros. darwin no sab explicar xk nacn con sas variacions. la explicación va a vnir gracias a la gnética.
Percepcio:es una aptitud k ens permet capçar les coses d manera general i unitaria .

Memoria:(visual,auditiva,gustativa,..)es la capacitat k permet l’evocacio dl passat en tant k passat.Fa funcio psikika d conservar i reproduir stats d consiencia passats k son reconeguts pel subjecte com a anteriors
.
Habitual:no hi ha conciencia pasada(tocar guitarra)Experimental:s akella k aprenen al fer 1 certa cosa no habitual.
Fases d la memoria:Fixacio o memoritzacio(percepcio): petjada k keda grabada n la ment. Conservacio:nomes e spot donar si hi ha agut una bona fixacio. Evocacio:reproduccio d’1 imatge o d’1 situacio.Reconoixement/Localitzacio:fet de situar el record ene l pasat.
Mem.significativa:intel
Mem.mecanica:estudiar al peu d la lletra. Mem.historica:llibres,arxius.

Imaginacio:pensar mes enlla d la realitat donada,crea imatges.Permet associar les imatges percebudes amb formes noves i originals.
Img.Reproductora:imatges pures i simples. Img.Creadora:record
Tipus d Imatges:Eidetica:imtg k reproduim desprs d averla percebut.Iconica: imtg normal.Hipnagogica:imtg just abans d dormirnos.Anirica:imtg k configuren ls nostrs somnis.
Al·lucinatoria:k es donen n la alucinacio.

Inteligencia:es 1 facultat d’adaptacio k permet a l’eser huma adekuarse al mon d manera flexible i variada tant n l tereny d la praxis(act trans i prod), techne(prod d’eines i artefactes),theoria(coneixmnt especulatiu)Int.Practica:capacitat d resoldre un problema nou fabricant o utilitzant eines.
I
nt.Conceptual:Conceptualitzacio:representacio mntal.
Judicacio:relacion ntre conceptes.Raonament:formular 1 judici apartir d uns kuants.
Int.Afectiva:
Automotivacio,empatia,relacionarse amb algu,..////Ser inteligent consisteix en comprendre,copir i entendre la natura.La comprensio ns permet tenir conciencia d ls relacion k s’han establert x mitja d ls diverses activitat mentals.Descobrir i ser capaç d inventar.Hem de saber superar i resoldre ls problemes k sen presenten.

Atencio:
factors interns o peronals/factors intensitat,moviment,novetat.

Sensacio:
gracies a ls terminacions nervioses dls sentits
permet captar l’excitacio k provoca un estimul determinat

Conducta i psiquisme
:Conducte: Aspecte observable i exterm.Psiquisme: Inobservable i intern.*Activitat cognoscitives: 1.Persepció: es la facultat q ens permet captar els estimuls q exciten els nostres sentits i donar-los una interpretació.2.Memòria:es la facultat q ens permet disposar dls coneixements, les habilitats i experiencies q hem anat acumulant al llarg d la vida.3.Imaginació: es la facultat q ens permet representar mentalement els objectes quan no els tenim davant.4.Intel·ligencia:es la facultat q ens permet resoldre problemes nous, adaptar la conducta a noves situacions i representar-nos el mon real i les seves relacions mitjançant simbols.*
la gnética: s ocupa dl studio d lo k s transmit x erncia.l par fue 1 monj austríaco yamado mndl enl s.ixx. su primr dscubrimnto fue k ls caractrísticas claramnt difrnciabls s transmitn d gnración en gnración d fomra invariabl. yl sgundo k cada miembro d la parja axta la mitad dl matrial erditario.
1)
mutacions: variacions en ls caractrísticas d ls gns. stan las: somacions-> cambios suprficials, afctan a la structura gnética, x lo tanto no s transmitn a la dscndncia. mutacions-> s transmit a la dscndncia.
la existncia d mutacions stá comprobado exprimtadamnt. 2)
agnts mutágnos: fractors k roducn mutacions. rayos x, altas tmpraturas, ingstión d dtrmiandas sustancias, radiaccions. ls mutacions sn prjudicials o bnficiosas; en principio dpndn dl mdio ambient, s dcir, d k sa mutación sa favorabl xa la vida en s mdio.

toría sintética (nodarwinismo): s la toría k oy s dfiend, s alaborado partiendo d la toría d darwin. divrsas 100cias a lo largo d st siglo an axtado información xa st: gnética, palontología y sistmática (100cia k studia la idntificación d spcis en la naturalza). sta rxaza la toría d lamark, xk rxaza la erncia d ls caractrs adkiri2 x la influencia dl mdio. sgún sta toría la evolución d ls spcis s produc x mutacions gnéticas y sn fortuítas, sobr ls mutacions actúa la slcción natural, la evolución s gradual, s dcir, pkñas mutacions k s van acumulando a lo largo d mils d años.

ominización: considramos k 1 sr s intlignt cuando stos individuos sn capacs d ralizar actividads k sabmos k no ralizan ls animals. ej: entrramientos d muertos, utilización y consrvación dl fuego yl uso d instrumntos. la ominización sl conjunto d procsos evolutivos k an exo posibll surguimiento dl omo sapiens. a surgido x 1 srie d mutacions: la adoptación d la postura bípda (caminar), ls manos ya no s utilizan y s posibl la fabricación d instrumntos;l aumnto d la capacidad cranal k s la bas dond s asiental crbro, k s la bas d la intligncia. s la spcie en la kl niño dpnd d ls prognitors + tiempo: durant 1 mayor tiempo van aprndiendo todo.l ombr sl animal k - dpnd d la gnética. la mayoría d su comxtamiento s aprndido. adkisición d 1 lnguaj articualdo dido a 1 srie d mutacions k an sido favorabls. aparcl axato fónico.s dsarroyan zonas crbrals k sn ls zonas dl lnguaj. la imxtancia dl lnguaj: potncial dsarroyo crbral, facilita la comunicación social, facilita ls taras en grupo, prmit la rprsntación simbólica d la ralidad mdiant simbols, prmit manipular la ralidad sin tnrla enfrnt, posibilita la cultura colctiva, podmos transmitir a otras gnracions lo k emos aprndido a lo largo d la vida.
teoria de evolucion:
1.lamarck:
-adaptacion: (cambio climatico)dificultades encontradas y su capacidad para adaptarse,sino se extinguen.
-herencia:(transmision de los caraceteres adquiridos de una genereacion a otra).
-uso y deshuso.
2.darwin:
-ser humano.
-lucha mas fuerte (las enfermedades y la muerte)
-seleccion natural (dificultades dl medio), competencia para un alimento comun.
s
lccio natural: s 1 procs dtrministic, dirccional, k afavorix prcisam e nt ls variants k sn avantjos e s.
teoria de evolucion:
1.lamarck:
-adaptacion: (cambio climatico)dificultades encontradas y su capacidad para adaptarse,sino se extinguen.
-herencia:(transmision de los caraceteres adquiridos de una genereacion a otra).
-uso y deshuso.
2.darwin:
-ser humano.
-lucha mas fuerte (las enfermedades y la muerte)
-seleccion natural (dificultades dl medio), competencia para un alimento comun.
-Filogenesis:formación y encadenamiento de lineas evolutivas animales o vegetales.
Etnocentrisme:consisteix en valorar altres cultures,altres societats desde un punt de vista exteior.La part negativa és el racisme,que preten explicar la cultura a partir dunes informacions biologiques(qüestionables) i nega la llibertat,la capacitrat de ser dun individu o dun grup determinat.

Respostes no evolucionistes:Fixisme:doctrina k defnsa k ls species sn inalterables.Creacionisme:el van introduir ls religions monoteistes.es la postura k creu n la intervencio d’un eser suprem capaç d construir tot l’univers a partir del no res i construeix la base d moltes concepcions religioses.Surgeix en l’edat mitjana.

Respostes evolucionistes:Lamarck:(xviii)va estudiar molt el animals.Les especies s’han de adaptar amb el medi.Va dir k ls especies evolucionen de manera gradual.L’evolucio seria el resultat d la necesitat k tenen les especies d adaptarse al medi on viuen mitjançant el dsnvolupmnt d’1s organs adequats i d la trofia desaparicio dakells k no serveixen(la llei dl us i dl desus dls organs)
La funcio es la k crea ls organs.Un cop adkirits akets caracters x l’adaptacio al medi es transmeten per generacions.

Darwin:les especies poden ser heredades o no.Va dir k ls especies mes fortes sobrevivien i les altres no.

Teoria de la seleccio natural:
es el principi explicatiu de la evolucio segons Darwin.Diu k ls individus mes ben dotats sn ls k sobreviuen,els k s’ajusten millor al medi.Ls especies k prduren son els mes eficasos x sobreviure.No ens va explicar els mecanismes com es transmeten ls caracteristikes d generacio n generacio.

Entradas relacionadas: